งไม่เชื่อว่า SET Index จะยืนอยู่เหนือระดับ 1700 จุด ได้อย่างมีเสถียรภาพ จนกว่าจะเห็นแรงหนุน จาก Fund Flow ในส่วนของต่างชาติที่ต่อเนื่อง ส่วนประเด็นสงครามการค้ายังเข้ามากดดัน เลือก หุ้น Domestic Play ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ได้แก่ KKP และ QH

Market Outlook
Investment Strategy
Research Division
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้น
โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็
ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
เลือก Domestic Play ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561
ยังไม่เชื่อว่า SET Index จะยืนอยู่เหนือระดับ 1700 จุดได้อย่างมีเสถียรภาพ จนกว่าจะเห็นแรงหนุน
จาก Fund Flow ในส่วนของต่างชาติที่ต่อเนื่อง ส่วนประเด็นสงครามการค้ายังเข้ามากดดัน เลือก
หุ้น Domestic Play ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ได้แก่ KKP และ QH
SET Index 1,712.09
เปลี่ยนแปลง (จุด) +10.22
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60
องค์ประกอบที่ SET Index จะยืนเหนือ 1700 จุด อย่างมีเสถียรภาพ ยังไม่สมบูรณ์
หลังจากขึน้ ไปสร้างจุดสูงสุดที่ 1722 จุด SET Index ก็เริ่มเผชิญกับแรงขายทำกำไร รูปแบบการ
เคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าองค์ประกอบที่จะทำให้ SET Index ยืนเหนือ 1700 จุดอย่างมี
เสถียรภาพยังไม่สมบูรณ์ เฉพาะอย่างยิ่งแรงหนุนที่มาจาก Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติซึ่งยังถือ
ว่ามีเข้ามาน้อยมากเมื่อเทียบกับส่วนที่ถูกขายออกไป โดยในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติ
ซือ้ สุทธิราว 9.2 พันล้านบาท แต่สถานะจากต้นปีจนถึงปัจจุบันยังเป็นขายสุทธิเกือบ 1.9 แสนล้านบาท
ส่วนแนวโน้มจากนีไ้ ปก็ยังเชื่อว่าจะไม่เห็นการไหลกลับเข้ามาของเงินลงทุนอย่างมีเสถียรภาพ เหตุ
เพราะกลไกในเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของไทย ยังต่ำกว่าของสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ อีกทัง้
ทิศทางอัตราดอกเบีย้ สหรัฐฯ มีโอกาสที่จะปรับขึน้ อีก 2 ครัง้ ในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2561 ขณะที่
ดอกเบีย้ นโยบายของไทยมีโอกาสปรับขึน้ ไม่เกิน 1 ครัง้ นอกจากนียั้งมีความกังวลเรื่องการตอบโต้ทาง
การค้าระหว่าง สหรัฐฯ-จีน คอยสร้างแรงกดดัน คาด SET Index สัปดาห์นีอ้ ยู่ในช่วง 1690 – 1720 จุด
สงครามการค้าสหรัฐ vs จีน ยังรุนแรง สร้าง Sentiment เชิงลบต่อตลาด
สงครามการค้าสหรัฐ-จีน ที่กลับมาปะทุอีกครัง้ หนึ่ง เป็นปัจจัยที่สร้าง Sentiment เชิงลบให้กับตลาด
หุ้น โดยล่าสุดสหรัฐประกาศจะขึน้ อัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนรอบที่ 3 คิดเป็นมูลค่าราว 2 แสนล้าน
เหรียญฯ ในอัตรา 25% จากเดิมจะเก็บที่ 10% หลักๆ มุ่งเก็บสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็น
กำหนดวันจะทำประชาพิจารณ์ 30 ส.ค.- 5 ก.ย. เชื่อว่าจะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ หลังจาก
เริ่มเห็นผลกระทบจากการขึน้ ภาษีในรอบแรกที่เกิดขึน้ แล้ว โดยในฝั่งจีน บริษัทเอกชนทยอยขึน้ ราคา
สินค้า สะท้อนต้นทุนที่สูงขึน้ อาทิ BMW และ Tesla ปรับขึน้ ราคาขายรถ ขณะที่ฝั่งสหรัฐ อาทิ Coke,
Ford, GE ออกมายอมรับว่าต้นทุนการผลิตสูงขึน้ ระยะสัน้ ควรหลีกเลี่ยงหุ้นส่งออก
หลายประเทศส่งสัญญาณการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น
หลายประเทศทั่วโลกส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินตึงตัวเร็วขึน้ เริ่มตัง้ แต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว ในการ
ประชุม ECB ส่งสัญญาณอาจจะขึน้ ดอกเบีย้ ในปี 2562 หลังสิน้ สุด QE ในเดือน ธ.ค. 2561 ส่วน BOJ
(ประชุมเมื่อ 30-31 ก.ค.) ยังคงดอกเบีย้ -0.1% แต่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนไปใช้นโยบายการเงินตึงตัว
เร็วขึน้ ส่วนผลการประชุม Fed (เมื่อ 31 ก.ค. – 1 ส.ค.) ยังไม่ขึน้ ดอกเบีย้ ในรอบนี ้ แต่น่าจะไปขึน้ ใน
รอบ ก.ย. หลังจากที่ส่งสัญญาณขึน้ ดอกเบีย้ อีก 2 ครัง้ (รวมทัง้ หมด 4 ครัง้ ) ในปีนี ้ และล้าสุด BOE
(เมื่อ 2 ส.ค.) ขึน้ ดอกเบีย้ 0.25% เป็น 0.75% (ครัง้ แรกในปีนี)้ จากผลการประชุมธนาคารกลาง
ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินตึงตัวที่เร็วขึน้ ซึ่งเกิดจากแรงกระตุ้น
ของอัตราเงินเฟ้ อ และการฟื ้นตัวเศรษฐกิจ ภาวะดังกล่าวถือเป็นแรงกดดันสำหรับตลาดหุ้น
Domestic Play ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การเติบโตของภาคเศรษกิจในประเทศที่ชัดเจนขึน้ ตามลำดับ ขณะที่แรงกดดันจากความกังวลในเรื่อง
สงครามการค้าที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึน้ ทำให้ Theme การลงทุนยังถูกกำหนดเป็น Dometic Play
และด้วยเป็นช่วงเวลาที่มีการประกาศงบกลางปี 2561 พร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จึงได้
เพิ่มเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเข้ามาด้วย สัปดาห์นีเ้ลือก QH (FV@B4.30) คาดกำไร
2Q61 ยังแข็งแกร่งจากการเน้นโครงการแนวราบ และน่าจะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ไม่น้อยกว่า 0.07
บาท/หุ้น อีกบริษัทได้แก่ KKP (FV@B90) จุดเด่นอยู่ที่ Div Yield สูงถึง 8% และมีประเด็นเรื่องความ
คืบหน้าของ Thailand Future Fund เป็นแรงเสริม
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 54,744
(ล้านบาท)
ในฉบับ
Market Comments 1
Technical Analysis 2
Major Statistics 6
Weekly Events 8
Weekly Economic Calendar 9
Warrant Corner 14
Earnings Guide 17
Calendar 21
เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132
พบชัย ภัทราวิชญ์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 052647
ชาญชัย พันทาธนากิจ
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 064045
ภราดร เตียรณปราโมทย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
2
วิเคราะห์เทคนิครายสัปดาห์
ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่กลับมามีนำ้ หนักมากขึน้ กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกใน
สัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนปรับลดลงมากที่สุด 4.63% ส่วน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวไม่สอดคล้องกันกล่าวคือ ดัชนี Dow Jones ลดลง 0.49% สวนทางกับดัชนี
S&P 500 เพิมขึน้ 0.30% ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปดัชนี DAX เยอรมันปรับลง 1.95% ขณะที่ SET Index
บ้านเราปรับขึน้ เล็กน้อย 0.60% (ภาพ a)
สำหรับสัปดาห์นีต้ ลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ในเชิงปัจจัยเทคนิคคาดว่าจะติดแนวต้านที่
บริเวณ 25500 จุด และมีโอกาสปรับฐาน เช่นเดียวกับดัชนี SHANGHAI COMPOSITE ของจีนที่มี
โอกาสลงมาทดสอบแนวรับ Low ซึ่งหากเกิดขึน้ จะถือเป็น Sentiment เชิงลบต่อตลาดหุ้นบ้านเรา
(ภาพ b และ c) สำหรับ SET Index สัปดาห์นีค้ าดว่าในช่วงต้นสัปดาห์อาจเห็นการพักฐานได้บ้าง
โดยมีฐานแนวรับที่ 1700/1680 จุด หากไม่หลุดน่าจะเห็นการปรับขึน้ ต่อได้เพื่อทดสอบแนวต้าน
1718 จุด อีกครัง้ หากผ่านได้แนวต้านหลักถัดไปจะอยู่ที่ 1750 จุด (ภาพ d) ส่วนหุ้นเทคนิคราย
สัปดาห์เน้น Domestic Play โดยหุ้นที่ปัจจัยเทคนิคน่าสนใจ คือ ANAN และ QH (ภาพ e f และ g)
รูป a GLOBAL STOCK PERFORMANCE (WTD Return)
รูป a ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่กลับมามีนำ้ หนักมากขึน้ กดดันตลาดหุ้นทั่ว
โลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนปรับลดลงมากที่สุด 4.63%
ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวไม่สอดคล้องกันกล่าวคือ ดัชนี Dow Jones ลดลง 0.49% สวนทางกับ
ดัชนี S&P 500 เพิมขึน้ 0.30% ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปดัชนี DAX เยอรมันปรับลง 1.95% ขณะที่ SET
Index บ้านเราปรับขึน้ เล็กน้อย 0.60%
ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASPS
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
3
รูป b Dow Jones Index (Daily)
รูป b ดัชนี Dow Jones เริ่มเห็นสัญญาณการติดแนวต้านที่ 25477 จุด โดย MACD เริ่มมีทิศทางอ่อน
แรง เช่นเดียวกับ RSI ที่เริ่มชะลอตัวหลังเข้าใกล้เขต Overbought สัปดาห์นีจึ้งประเมินดัชนีมีโอกาส
แกว่งพักฐานตามกรอบ 25000 -25500 จุด ทัง้ นีก้ ารปรับลงของดัชนี Dow Jones จะสร้าง
Sentiment เชิงลบต่อตลาดหุ้นบ้านเราได้
ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASPS
รูป c SHANGHAI COMPOSITE (Daily)
รูป c ดัชนี SHANGHAI COMPOSITE ของจีน ยังแกว่งในทิศทางขาลงและจากสัญญาณลบของ
MACD ที่ตัดลง ทำให้สัปดาห์นียั้งมีโอกาสที่จะปรับลงมาทดสอบแนวต้าน Low เดิมที่ 2725 และ
2687 จุดได้
ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASPS
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
4
รูป d SET Index (Daily)
รูป d SET Index สัปดาห์ที่ผ่านมาขึน้ มาทดสอบแนวต้าน 1718 จุด แต่ยังผ่านไม่ได้ ประกอบกับ
RSI ที่เริ่มใกล้เขต Overbought สัปดาห์นีจึ้งประเมินในช่วงต้นสัปดาห์มีโอกาสแกว่งพักฐาน โดยมี
แนวรับที่ 1680/1700 จุด หากไม่หลุด Momentum การขึน้ ยังดูดีและมีโอกาสกลับมาที่ 1718 จุดอีก
ครัง้ หากผ่านได้ แนวต้านหลักถัดไปจะอยู่ที่ 1750 จุด
ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASPS
รูป e SETPROP INDEX (Daily)
รูป e ดัชนีกลุ่มอสังหาฯ หลังจากที่สามารถผ่านแนวต้าน EMA 200 วัน ดัชนียังสามารถปิดเหนือแนว
ต้าน Downtrend Line ได้สำเร็จ ซึ่งจะเป็นการเปิด Upside ให้ดัชนีได้ฟื ้นตัวขึน้ ต่อ ประกอบกับ
MACD ที่ฟื ้นตัวขึน้ เหนือแกนศูนย์ และ RSI ที่ยกตัวขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาพรวมดูอยู่ในจังหวะฟื ้น
ตัวต่อ โดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวหลักไว้ที่ 320 – 330 จุด
ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASPS
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
5
รูป f QH (Daily)
รูป f QH ก่อนหน้านีร้ าคากำลังพักตัวอยู่ใน Ascending Triangle จากการที่ราคาสามารถผ่านกรอบ
บนไปได้จะเป็นการเปิด Upside ให้ราคาได้ฟื ้นตัวขึน้ ต่อ ประกอบกับการที่ราคามี Volume ที่มากกว่า
ปกติเมื่อเทียบกับช่วงที่พักตัว จึงคาดว่าจะเห็นราคาปรับตัวขึน้ ต่อ โดยประเมินแนวต้านถัดไปไว้ที่
3.70 และ 3.76 บาท ตามลำดับ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 3.40 บาท
ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASPS
\
รูป g ANAN (Daily)
รูป g ANAN ราคาสามาถกลับขึน้ มายืนเหนือ EMA 200 วัน ได้สำเร็จ โดยล่าสุดกำลังพักตัวอยู่ใน
รูปแบบ Ascending Triangle และมีแนวต้านกรอบบนอยู่ที่ 5.20 บาท หากปิดเหนือแนวต้านดังกล่าว
ได้จะถือเป็นสัญญาณบวกทันที โดยประเมินแนวต้านถัดไปไว้ที่ 5.40 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 4.98
บาท
ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASPS
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
6
Major Statistics for Investment Strategies
เป้าหมาย SET Index ปี 2561 กำหนดบนค่า PER ต่างๆ PER bands ของ SET index
ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS
EPS Growth ปี 2561F-2562F ตลาดเกิดใหม่ (EM) EPS Growth ปี 2561F-2562F ประเทศพัฒนาแล้ว (DM)
ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS
Expected P/E ปี 2561F-2562F ตลาดเกิดใหม่ (EM) Expected P/E ปี 2561F-2562F ประเทศพัฒนาแล้ว (DM)
ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS
Dollar Index และราคาน้ำมันดิบโลก Market Earning Yield Gap
ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS
100
1,000
10,000
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
14x
12x
16x
18x
20x
SET Index
19.2%
19.0%
12.4%
11.8%
10.8%
6.1%
-2.1%
20.8%
13.5%
12.5%
4.8%
13.6%
12.5%
7.5%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Vietnam
India
Indonesia
Thailand(ASP)
China
Philippines
Malaysia
EPS Growth 2018F EPS Growth 2019F
23.9%
20.3%
16.8%
13.4%
10.0%
9.8%
9.4%
7.8%
9.0%
10.5%
13.7%
7.7%
9.7%
11.1%
9.6%
10.9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
DJIA
S&P 500
Japan
FSTE 100
CAC 40
Hong Kong
STOXX600
DAX
EPS Growth 2018F EPS Growth 2019F
17.9
17.0
16.6
16.0
15.6
15.5
11.1
15.9
15.8
14.7
13.3
14.9
13.8
9.7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Philippines
Malaysia
India
Vietnam
Thailand(ASP)
Indonesia
China
Expected X P/E 2018F Expected P/E 2019F
17.5
16.3
16.2
14.8
14.6
14.0
13.6
13.2
15.9
14.9
14.2
13.5
13.4
13.4
12.6
11.9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
S&P 500
DJIA
Japan
STOXX600
CAC 40
Taiwan
FSTE 100
DAX
X Expected P/E 2018F Expected P/E 2019F
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
20
40
60
80
100
120
140
160
Jan 08
Jul 08
Jan 09
Jul 09
Jan 10
Jul 10
Jan 11
Jul 11
Jan 12
Jul 12
Jan 13
Jul 13
Jan 14
Jul 14
Jan 15
Jul 15
Jan 16
Jul 16
Jan 17
Jul 17
Jan 18
Jul 18
West Texas Crude Oli Dubai Crude Oil
Nymex Crude Oil Dollar Index(RHS) US$/Barrel
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
ม.ค. 51
ก.ค. 51
ม.ค. 52
ก.ค. 52
ม.ค. 53
ก.ค. 53
ม.ค. 54
ก.ค. 54
ม.ค. 55
ก.ค. 55
ม.ค. 56
ก.ค. 56
ม.ค. 57
ก.ค. 57
ม.ค. 58
ก.ค. 58
ม.ค. 59
ก.ค. 59
ม.ค. 60
ก.ค. 60
ม.ค. 61
ก.ค. 61
Yield Gap (Earning Yield - Thai Bond 1 Yr.) SET(RHS) Index
Yield Gap เฉลี่ยตัง้ แต่ปี 2551 - ปัจจุบัน เท่ากับ 4.30%
EYG ปัจจุบัน 4.57%
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
7
ค่าเงินเอเซีย (WTD) ดัชนีตลาดหุ้นโลก
ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS
ยอดซื้อ/ขายสุทธิ รายสัปดาห์ของนักลงทุนแต่ละประเภทเทียบสัปดาห์ก่อน นักลงทุนต่างชาติ ซื้อ-ขายสุทธิ รายเดือน
ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS
-0.92
-0.87
-0.52
-0.50
-0.47
-0.46
-0.39
-0.23
-0.09
-0.03
-0.01
0.42
0.50
(1.0)
(0.8)
(0.6)
(0.4)
(0.2)
-
0.2
0.4
0.6
IDR
KRW
CNY
NZD
MYR
JPY
SGD
TWD
AUD
INR
HKD
THB
PHP
% change (WTD)
1.4
0.9
0.5
0.3
0.2
-0.4
-0.4
-0.5
-0.6
-0.6
-0.8
-0.9
-1.1
-1.4
-2.1
-3.9
-3.9
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
Thailand
Philippines
Malaysia
India
Indonesia
CAC
S&P 500
Korea
Taiwan
NASDAQ
DOW JONES
Japan
FTSE
Singapore
DAX
Hong kong
China
% change (WTD)
3,928
(385)
2,590
(6,133)
(421)
1,838
3,319
(4,736)
-8,000
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
นักลงทุนสถาบัน บัญชีบริษัท
หลักทรัพย์
นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนรายย่อย
สัปดาห์ก่อนหน้า สัปดาห์ล่าสุด
ลา้ นบาท
-5,699
-41,382
-11,036 -21,450
-51,859 -48,651
-10,622
1,495
-189,204
-25,755
-200,000
-170,000
-140,000
-110,000
-80,000
-50,000
-20,000
10,000
40,000
ม.ค. 61
ก.พ. 61
มี.ค. 61
เม.ย. 61
พ.ค. 61
มิ.ย. 61
ก.ค. 61
ส.ค. 61
2561
2560
ลา้ นบาท
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
8
ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ายวิจัย ASPS
สรุปเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภูมิภาค วันที่ เหตุการณ์ ผลกระทบ
ต่างประเทศ 31/7/61 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ -0.1% ตามเดิม แต่ปรับลดคาดการณ์อัตรา
เงินเฟ้ อปีนีล้ งจากเดิม 1.3% เหลือ 1.1% และ GDP growth ปี 61 จากเดิม 1.6% เหลือ 1.5%
เพราะกังวลต่อเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สะท้อนเงินเฟ้อชะลอตัวเหลือ 0.7% ใน พ.ค- มิ.ย.
0
GDP growth ยุโรปงวด 2Q61 (คาดการณ์เบือ้ งต้น) ขยายตัว 2.1%yoy ลดลงจาก 1Q61 ที่ขยายตัว
2.5% สวนทางกับอัตราเงินเฟ้ อเดือน ก.ค. (คาดการณ์เบือ้ งต้น) ขยายตัว 2.1%yoy สูงกว่าเดือน มิ.ย.
ที่ 2.0% ผลจากราคาสินค้ากลุ่มพัลงงานเพิ่มขึน้ 9.4%, อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึน้ 2.5%, บริการ
เพิ่มขึน้ 1.4% เป็นต้น ขณะที่อัตราการว่างงานเดือน มิ.ย. ยังทรงตัว 8.3% เป็นเดือนที่ 2
0
1/8/61 ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายเป็นครัง้ ที่สองของปีนี ้ ตามที่ตลาดคาด 0.25%
เป็น 6.5% เนื่องจากเงินเฟ้อเดือนของอินเดีย มิ.ย.ขยายตัว 5.0%yoy สูงกว่าเป้าที่ 4% ตามราคา
นำ้ มันที่เพิ่มขึน้ และค่าเงินรูปีอ่อนค่า
+
2/8/61 ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย ที่ 2.0% ตามเดิม แต่ได้ส่งสัญญาณถึงการขึน้
ดอกเบีย้ อีก 2 ครั้งๆละ 0.25% ทำให้ดอกเบีย้ นโยบายสิน้ ปีนีอ้ ยู่ที่ 2.5% เทียบเงินเฟ้ อล่าสุด 2.9%
เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตแข็งแกร่ง 2.8%yoy ใน 2Q61 จาก 2.6% ใน 1Q61 และอัตราว่างงาน
ตํ่าสุดในรอบ 18 ปี
0
ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ขึน้ อัตราดดอกเบีย้ นโยบายครัง้ แรกของปีนี ้0.25% เป็น 0.75% เพราะ
อัตราเงินเฟ้อยังสูง 2.4% ในเดือน มิ.ย. จากเงินปอนด์ที่อ่อนค่า และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่ง จากอัตราการว่างงานตํ่าสุด ในรอบ 43 ปี รวมถึง BOE มองว่าเศรษฐกิจอังกฤษที่ชะลอตัว
เล็กน้อยในช่วง 1Q61 เป็นผลจากปัจจัยเพียงชั่วคราว
+
ในประเทศ 1/8/61 อัตราเงินเฟ้อไทยเดือน ก.ค. ขยายตัว 1.46%yoy จาก 1.38% ในเดือน มิ.ย. สินค้าสำคัญที่มีราคา
เพิ่มขึ้นได้แก่ นํ ้ามันเชื ้อเพลิงเพิ่มขึน้ 13.85%, ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เพิ่มขึน้ 5.86%,
เคหสถานเพิ่มขึน้ 1.12% ขณะที่สินค้าที่มีราคาลดลงได้แก่ ผักลดลง 5.3%, ผลไม้ลดลง 2.35%,
เนือ้ สัตว์ลดลง 1.89% เป็นต้น
+
2/8/61 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) เดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 82.2 จุด จาก 81.3 ในเดือน มิ.ย. แตะระดับ
สูงสุดในรอบ 5 ปี 2 เดือน เนื่องจากประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึน้ ทัง้ ภาคส่งออกที่
ขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงคณะรัฐมนตรีมีมติคงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ต่อไปอีก 1 ปี และ พืชผลทาง
การเกษตรหลายรายการเริ่มปรับตัวดีขึน้
+
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
9
Weekly Economic Calendar
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
10
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
11
08/09/2018 16:00 CPI EU Harmonized YoY Jul -- 1.00%
08/09/2018 16:00 CPI YoY Jul -- 1.00%
08/09/2018 16:00 Unemployment Rate May -- 20.20%
08/09/2018 17:00 CPI EU Harmonized MoM Jul -- 0.10%
08/09/2018 17:00 CPI EU Harmonized YoY Jul -- 0.70%
08/09/2018 17:00 CPI MoM Jul -- 0.10%
08/09/2018 17:00 CPI YoY Jul -- 0.40%
08/09/2018 17:00 Trade Balance Jun -- -230.6m
08/09/2018 17:00 Trade Balance Jun -- -1122m
08/10/2018 13:00 Industrial Production MoM Jun -- 0.90%
08/10/2018 13:00 Industrial Production WDA YoY Jun -- 3.50%
08/10/2018 13:45 Industrial Production MoM Jun -- -0.20%
08/10/2018 13:45 Industrial Production YoY Jun -- -0.90%
08/10/2018 13:45 Manufacturing Production MoM Jun -- -0.60%
08/10/2018 13:45 Manufacturing Production YoY Jun -- -0.70%
08/10/2018 13:45 Wages QoQ 2Q P -- 0.70%
08/10/2018 13:45 Private Sector Payrolls QoQ 2Q P -- 0.20%
08/10/2018 14:00 Average Real Monthly Wage YoY Jun -- 6.40%
08/10/2018 14:00 Industrial Sales YoY Jun -- 5.80%
08/10/2018 14:00 Industrial Production YoY Jun -- 2.50%
08/10/2018 14:00 Construction Constant YoY Jun -- 0.60%
08/10/2018 15:00 Unemployment Rate 2Q -- 7.20%
08/10/2018 15:00 Trade Balance Total Jun -- 3378m
08/10/2018 15:00 Trade Balance EU Jun -- 1015m
08/10/2018 15:30 Industrial Production MoM Jun -- 0.70%
08/10/2018 15:30 Industrial Production YoY Jun -- 6.00%
08/10/2018 17:00 New Vehicle Licences Jul -- 5999
08/10/2018 17:00 Current Account Balance Jun -- -35.0m
08/10/2018 17:00 CPI MoM Jul F -- -0.60%
08/10/2018 17:00 CPI YoY Jul F -- 1.60%
08/10/2018 17:00 CPI EU Harmonized MoM Jul F -- -0.40%
08/10/2018 17:00 CPI EU Harmonized YoY Jul F -- 2.20%
08/10/2018 Unemployment Rate Jul -- 4.50%
08/10/2018 08/20 Budget Balance YTD Jul -- -4.345b
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
12
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
13
As of : 2 August 2018
Warrant Final Exercise Exercise Warrant Stock Dilution Intrinsic Theory All-in Gearing Delta Breakeven Implied Parity In-Out Conversion Periods
Date Price Warrant Stock Price Price Factor Value Price(B&S) Premium (x) Gearing Ratio Money
2S-W1 30 May 19 6.667 1.00000 1.125 0.16 3.10 0.20 0.00 0.03 120% 21.80 0.07 160% 1.55 0.46 -120% 30th of May and Nov
7UP-W2 22 Feb 19 1.183 1.00000 1.057 0.19 0.50 0.02 0.00 0.00 172% 2.78 0.02 501% 0.06 0.37 -172% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
ACAP-W2 28 May 19 6.000 1.00000 1.000 2.82 8.35 0.19 1.91 2.66 6% 2.96 0.85 7% 2.52 0.95 -6% 15th Jun and Dec
ACC-W1 30 Apr 19 1.250 1.00000 1.000 0.03 0.47 0.18 0.00 0.00 172% 15.67 0.02 286% 0.24 0.37 -172% At the End of Jun
AIRA-W2 2 Aug 19 3.492 1.00000 1.002 0.06 2.00 0.11 0.00 0.07 78% 33.41 0.18 78% 6.15 0.56 -78% At the End of Oct, Jan, Apr and Jul
AJA-W1 20 Nov 19 1.527 1.00000 1.310 0.17 0.39 0.19 0.00 0.00 325% 3.00 0.02 204% 0.05 0.24 -325% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
ALT-W1 18 Dec 20 3.000 1.00000 1.000 0.73 3.46 0.19 0.37 1.12 8% 4.74 0.74 3% 3.52 0.93 -8% Every 15th Mar and Sept
APURE-W2 4 Jun 21 0.000 1.00000 1.000 0.16 1.36 0.09 1.24 nm. -88% 8.50 nm. -53% nm. 8.50 88% End of Mar, Jun, Sept and Dec
AQ-W4 31 Oct 18 0.050 1.00000 1.000 0.01 0.03 0.33 0.00 0.00 100% 3.00 0.10 1563% 0.30 0.50 -100% 30th Nov
AS-W1 14 May 20 2.000 1.00000 1.000 0.44 1.48 0.20 0.00 0.26 65% 3.36 0.54 32% 1.80 0.61 -65% Every 25th of Jun and Dec
ATP30-W1 23 May 19 0.850 1.00000 1.000 0.84 1.74 0.15 0.75 0.89 -3% 2.07 0.97 -4% 2.00 1.03 3% 29 Dec 17, 29 Jun 18, 28 Dec 18 and 23 May 19
AYUD-W1 8 May 20 39.000 1.00000 1.000 2.28 38.75 0.22 0.00 8.34 7% 17.00 0.64 4% 10.84 0.94 -7% Every 15th of Jun and Dec
BSM-W2 28 Dec 18 0.489 1.00000 1.021 0.18 0.68 0.12 0.17 0.21 -2% 3.86 0.90 -5% 3.49 1.02 2% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
BTS-W3 1 Nov 18 12.000 1.00000 1.000 0.03 9.20 0.25 0.00 0.14 31% 306.67 0.17 193% 53.12 0.76 -31% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
B-W3 28 Dec 20 6.530 1.00000 0.092 0.00 0.70 0.27 0.00 0.00 833% nm. 0.01 153% nm. 0.11 -833% as of Nov 30
B-W4 1 Jul 21 1.200 1.00000 1.000 0.23 0.70 0.10 0.00 0.14 104% 3.04 0.49 28% 1.48 0.49 -104% End of Jun, Dec
BWG-W4 24 May 19 3.000 1.00000 1.000 0.08 1.03 0.13 0.00 0.00 199% 12.88 0.02 288% 0.22 0.33 -199% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
CEN-W4 21 Dec 18 2.000 1.00000 1.000 0.05 1.30 0.33 0.00 0.02 58% 26.00 0.13 225% 3.40 0.63 -58% At the End of Mar 2018, Jun 2018, Sep 2018, Dec 2018
CGD-W4 26 Jun 21 2.750 1.00000 1.000 0.23 1.44 0.17 0.00 0.22 107% 6.26 0.43 28% 2.71 0.48 -107% End of Jun, Dec
CGH-W3 28 May 21 2.000 1.00000 1.000 0.07 1.08 0.25 0.00 0.12 92% 15.43 0.36 26% 5.55 0.52 -92% End of May and Nov
CHEWA-W1 27 Nov 19 1.750 1.00000 1.000 0.09 1.07 0.27 0.00 0.08 72% 11.89 0.33 51% 3.90 0.58 -72% 28 Dec 18, 28 Jun 19 and 27 Nov 19
CIG-W7 14 Feb 19 2.000 1.00000 1.000 0.02 0.38 0.17 0.00 0.00 432% 19.00 0.00 2145% 0.00 0.19 -432% End of every month
CI-W1 29 May 20 2.163 1.00000 1.017 0.36 1.59 0.10 0.00 0.26 58% 4.49 0.47 29% 2.12 0.63 -58% End of May and Nov
CKP-W1 28 May 20 6.000 1.00000 1.000 0.35 4.06 0.20 0.00 0.53 56% 11.60 0.45 28% 5.19 0.64 -56% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
CRANE-W1 2 Jul 20 3.000 1.00000 1.000 1.92 2.88 0.07 0.00 0.85 71% 1.50 0.68 32% 1.02 0.59 -71% Every 15th of Jul and Jan
CWT-W4 24 Jan 19 3.000 1.00000 1.000 0.53 3.26 0.10 0.23 0.57 8% 6.15 0.69 18% 4.24 0.92 -8% 24th Jan 2019
DCC-W1 7 May 21 1.150 1.00000 1.000 0.68 2.08 0.29 0.66 0.78 -12% 3.06 0.75 -5% 2.28 1.14 12% 8 May 2019 and 8 May 2020
DCON-W1 8 May 19 0.317 1.00000 15.757 4.00 0.56 0.04 3.69 3.59 2% 2.21 0.88 3% 1.93 0.98 -2% Every 6 Months after 1st exercise on 31 Jul 17
DIGI-W1 10 Sep 19 2.410 1.00000 0.622 0.04 0.43 0.21 0.00 0.00 475% 6.69 0.00 386% 0.01 0.17 -475% End of Jun, Dec
DIMET-W2 19 Jul 19 1.150 1.00000 1.000 0.17 1.15 0.33 0.00 0.20 15% 6.76 0.68 15% 4.59 0.87 -15% End of Aug, Nov, Feb and Jul
DNA-W1 18 Nov 18 0.100 1.00000 5.000 1.00 0.38 0.19 1.13 1.33 -21% 1.90 1.00 -55% 1.90 1.27 21% 18 Nov 18
EARTH-W4 15 Sep 19 6.861 1.00000 1.020 0.00 0.00 0.29 0.00 nm. nm. nm. nm. nm. nm. 0.00 nm. Every 15th Mar and Sept
ECF-W2 20 Feb 19 3.000 1.00000 1.000 3.98 7.45 0.10 3.99 4.43 -6% 1.87 0.99 -11% 1.86 1.07 6% Every 25Nov 17, Feb 18, May 18, Aug 18 and Nov 19
ECF-W3 20 Feb 21 5.000 1.00000 1.000 2.96 7.45 0.13 2.14 3.38 7% 2.52 0.84 3% 2.11 0.94 -7% y 25 May 19, Aug 19, Nov 19, Feb 20, May 20, Aug 20 and No
EFORL-W3 1 Jun 20 0.600 1.00000 1.000 0.01 0.07 0.07 0.00 0.00 771% 7.00 0.00 226% 0.02 0.11 -771% Every 22nd of Jun and Dec
EFORL-W4 1 Jun 20 0.500 1.00000 1.000 0.02 0.07 0.04 0.00 0.00 643% 3.50 0.01 199% 0.03 0.13 -643% Every 22nd of Jun and Dec
EIC-W2 16 Jul 20 1.000 1.00000 2.321 0.01 0.05 0.12 0.00 0.00 1909% 11.60 0.00 363% 0.00 0.05 -1909% End of Jun, Dec
EIC-W3 16 Jun 21 1.000 1.00000 2.321 0.02 0.05 0.01 0.00 0.00 1917% 5.80 0.00 184% 0.01 0.05 -1917% End of Jun, Dec
EIC-W4 20 Sep 18 0.150 1.00000 1.000 0.00 0.05 0.26 0.00 0.00 200% nm. 0.00 358051% nm. 0.33 -200% End of Mar, Jun, Sept and Dec
EVER-W3 14 Mar 19 5.000 1.00000 1.000 0.02 0.40 0.08 0.00 0.00 1155% 20.00 0.00 6069% 0.00 0.08 -1155% 14 Ju 18, 14 Sept 18, 14 Dec 18 and 14 Mar 19
FC-W1 22 Dec 20 1.408 1.00000 1.065 0.07 0.32 0.15 0.00 0.01 361% 4.87 0.09 89% 0.42 0.22 -361% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
FC-W2 22 Dec 20 2.000 1.00000 1.000 0.03 0.32 0.11 0.00 0.00 534% 10.67 0.03 117% 0.34 0.16 -534% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
FOCUS-W2 6 Jul 20 1.800 1.00000 1.000 0.26 0.89 0.14 0.00 0.08 131% 3.42 0.31 55% 1.06 0.43 -131% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
FVC-W2 26 Jun 20 0.957 1.00000 1.045 0.41 1.30 0.20 0.29 0.52 4% 3.31 0.84 2% 2.78 0.96 -4% End of June
GJS-W3 7 Feb 20 1.372 1.00000 0.437 0.03 0.32 0.10 0.00 0.00 350% 4.66 0.03 169% 0.13 0.22 -350% At the End of Jun, Dec
GSTEL-W1 29 Sep 19 2.750 1.00000 0.200 0.00 0.00 0.14 0.00 nm. nm. nm. nm. nm. nm. 0.00 nm. At the End of Jun, Dec
GSTEL-W2 26 Sep 19 2.750 1.00000 0.200 0.00 0.00 0.04 0.00 nm. nm. nm. nm. nm. nm. 0.00 nm. At the End of Jun, Dec
IEC-W2 22 May 19 0.045 1.00000 1.000 0.00 0.00 0.17 0.00 nm. nm. nm. nm. nm. nm. 0.00 nm. At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
IHL-W1 11 Oct 19 3.510 1.00000 1.000 4.96 8.75 0.07 4.85 4.90 -3% 1.76 0.92 -3% 1.62 1.03 3% At the End of Mar, Sep
ITD-W1 13 May 19 13.971 1.00000 1.002 0.11 2.82 0.17 0.00 0.00 399% 25.69 0.00 690% 0.01 0.20 -399% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
ITEL-W1 22 May 21 5.000 1.00000 1.000 0.34 3.34 0.20 0.00 0.60 60% 9.82 0.50 18% 4.93 0.63 -60% 30 Jun 20, end of Sep 20, Dec 20, Mar 21 and 22 May 21
IVL-W2 25 Aug 18 43.000 1.00000 1.000 0.00 60.50 0.01 17.29 17.34 -29% nm. 1.00 -100% nm. 1.41 29% At the End of Jan, Apr, Jul, Oct
JAS-W3 5 Jul 20 3.667 1.00000 1.172 2.00 5.15 0.18 1.42 1.72 4% 3.02 0.66 2% 1.98 0.96 -4% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
JCK-W5 30 Jun 20 3.500 1.00000 1.000 0.46 1.50 0.10 0.00 0.10 164% 3.26 0.23 66% 0.76 0.38 -164% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
JKN-W1 8 May 20 15.000 1.00000 1.000 2.88 11.60 0.17 0.00 2.13 54% 4.03 0.55 28% 2.21 0.65 -54% Every 15th of Jun and Dec
JMART-W2 5 Jun 19 15.000 1.00000 1.000 1.63 8.60 0.18 0.00 0.25 93% 5.28 0.17 119% 0.88 0.52 -93% 31st Jul 17 and 5 Jun 19
LIT-W1 25 Apr 22 4.000 2.00000 1.000 2.44 8.65 0.26 1.71 2.21 3% 1.77 0.81 1% 1.44 0.97 -3% Every 25th Jan, April, Jul and Oct
META-W2 12 May 19 6.242 1.00000 1.282 0.06 2.12 0.09 0.00 0.01 197% 45.29 0.02 307% 0.70 0.34 -197% End of July 18 and 12 May 19
Warrant Corner
Exercise Ratio
As of : 2 August 2018
Warrant Final Exercise Exercise Warrant Stock Dilution Intrinsic Theory All-in Gearing Delta Breakeven Implied Parity In-Out Conversion Periods
Date Price Warrant Stock Price Price Factor Value Price(B&S) Premium (x) Gearing Ratio Money
Warrant Corner
Exercise Ratio
MIDA-W2 31 May 19 2.500 1.00000 1.000 0.03 0.63 0.20 0.00 0.00 302% 21.00 0.00 437% 0.07 0.25 -302% End of Dec
MILL-W3 21 Dec 19 2.813 1.00000 1.067 0.04 1.56 0.13 0.00 0.11 83% 41.61 0.27 54% 11.16 0.55 -83% End of Jun, Dec
MILL-W4 11 Jul 22 2.063 1.00000 1.067 0.30 1.56 0.09 0.00 0.53 50% 5.55 0.64 11% 3.56 0.67 -50% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
MILL-W5 10 Jul 20 1.800 1.00000 1.000 0.17 1.56 0.17 0.00 0.33 26% 9.18 0.61 13% 5.56 0.79 -26% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
ML-W2 31 May 19 3.182 1.00000 1.100 0.04 1.06 0.33 0.00 0.00 204% 29.15 0.01 283% 0.42 0.33 -204% End of Dec
MONO-W1 17 Oct 19 2.464 1.00000 1.015 0.65 2.46 0.28 0.00 0.50 26% 3.84 0.66 21% 2.55 0.79 -26% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
NCL-W3 28 Feb 20 2.400 1.00000 1.500 0.00 1.48 0.00 0.00 0.25 62% nm. 0.36 36% nm. 0.62 -62% #N/A
NDR-W1 22 Dec 18 2.930 1.00000 1.030 0.11 2.26 0.20 0.00 0.09 34% 21.16 0.28 114% 5.86 0.74 -34% Every 15 Jun 17 ,15 Dec 17, 15 Jun 18 and 22 Dec 18
NEP-W3 15 Sep 19 0.550 1.00000 1.000 0.14 0.43 0.08 0.00 0.06 60% 3.07 0.47 53% 1.46 0.62 -60% Every 15 Mar, Jun, Sep, Dec
NEWS-W4 31 Mar 19 0.447 1.00000 2.231 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 4370% nm. 0.00 31481% nm. 0.02 -4370% End of March and Sept
NEWS-W5 4 Sep 18 0.037 1.00000 7.832 0.01 0.01 0.19 0.00 0.00 283% 7.83 0.00 280295827% 0.00 0.26 -283% End of March and Sept
NEWS-W6 12 Jun 21 0.016 1.00000 1.000 0.00 0.01 0.18 0.00 0.00 60% nm. 0.50 18% nm. 0.63 -60% End of Jun and Dec
NOK-W1 29 May 20 3.186 1.00000 1.570 0.98 2.68 0.08 0.00 0.93 42% 4.29 0.58 21% 2.51 0.70 -42% End of Quarter
NPPG-W3 8 Sep 18 1.000 1.00000 1.140 0.19 1.24 0.15 0.23 0.27 -6% 7.44 0.95 -45% 7.03 1.06 6% #N/A
NUSA-W3 18 Feb 20 1.000 1.00000 1.000 0.00 0.30 0.08 0.00 0.00 233% nm. 0.06 118% nm. 0.30 -233% End of May and Nov
NVD-W1 15 Jul 21 8.000 1.00000 1.000 0.24 3.84 0.17 0.00 0.45 115% 16.00 0.35 30% 5.65 0.47 -115% End of May and Nov
ORI-W1 30 Sep 20 20.000 1.00000 1.000 2.60 18.90 0.20 0.00 4.14 20% 7.27 0.60 9% 4.34 0.84 -20% 15 Nov 18, End of Quarter
PACE-W1 23 Aug 18 0.800 1.00000 1.000 0.00 0.49 0.11 0.00 0.00 63% nm. 0.00 501432% nm. 0.61 -63% 22 May 2018 and 22 Aug 2018
PACE-W2 22 Feb 23 2.000 1.00000 1.000 0.10 0.49 0.18 0.00 0.05 329% 4.90 0.28 38% 1.38 0.23 -329% First on 21 Feb 2020, then end of Jun and Dec till maturity
PDI-W1 14 May 21 33.000 1.00000 1.000 1.49 18.70 0.25 0.00 1.55 84% 12.55 0.28 25% 3.56 0.54 -84% Every 15th of May and Nov
PDJ-W2 7 Feb 19 1.000 1.00000 1.000 1.60 2.86 0.06 1.75 1.86 -9% 1.79 1.00 -17% 1.79 1.10 9% 7 Feb 2019
PDJ-W3 7 Feb 20 1.000 1.00000 1.000 1.49 2.86 0.06 1.75 1.90 -13% 1.92 0.98 -9% 1.89 1.15 13% 7 Feb 2020
PDJ-W4 7 Feb 21 1.000 1.00000 1.000 1.44 2.86 0.11 1.66 1.93 -15% 1.99 0.97 -6% 1.93 1.17 15% 7 Feb 2021
PHOL-W1 31 Oct 18 3.000 1.00000 1.000 0.06 2.38 0.17 0.00 0.06 29% 39.67 0.23 177% 8.99 0.78 -29% End of Apr and Oct
PIMO-W1 15 May 19 1.200 1.00000 1.000 1.99 3.02 0.17 1.52 1.86 6% 1.52 0.99 7% 1.50 0.95 -6% 15th Dec 17, 15 Jun 18, 14 Dec 18 and 15 May 19
PLE-W3 15 Dec 18 2.200 1.00000 1.000 0.10 1.21 0.04 0.00 0.00 90% 12.10 0.03 468% 0.42 0.53 -90% At 15 Dec 17 and 15 Dec 18
PPS-W1 9 Dec 18 0.333 1.00000 1.200 0.86 1.11 0.06 0.88 0.92 -5% 1.55 0.99 -15% 1.53 1.06 5% 31 Dec 16, 30 Jun 17, 31 Dec 17, 30 Jun 18 and 9 Dec 18
PSTC-W1 28 Jan 19 0.500 1.00000 1.000 0.26 0.73 0.06 0.22 0.25 4% 2.81 0.92 9% 2.57 0.96 -4% Last working day of Jan, Jul
RICH-W1 14 Dec 18 1.000 1.00000 1.000 0.00 0.00 0.10 0.00 nm. nm. nm. nm. nm. nm. 0.00 nm. 15 Dec 17 and 14 Dec 18
RICHY-W1 2 Jul 19 1.680 1.00000 1.071 0.30 1.79 0.14 0.10 0.40 9% 6.39 0.68 10% 4.37 0.91 -9% End of Jan and July
RICHY-W2 2 Jul 20 2.567 1.00000 1.071 0.17 1.79 0.14 0.00 0.29 52% 11.28 0.47 25% 5.32 0.66 -52% End of Jan and July
RS-W3 23 May 20 12.500 1.00000 1.000 8.60 18.70 0.16 5.20 8.25 13% 2.17 0.88 7% 1.91 0.89 -13% End of Apr and Oct
SAMART-W2 17 May 21 15.000 1.00000 1.000 0.33 7.25 0.25 0.00 0.74 111% 21.97 0.35 31% 7.65 0.47 -111% Every 6 Months after 1st exercise on 16 Nov 18
SAWAD-W1 29 May 20 53.324 1.00000 1.125 4.82 36.75 0.04 0.00 6.59 57% 8.58 0.46 28% 3.93 0.64 -57% At the End of May, Nov
SDC-W1 1 Jun 23 0.500 1.00000 1.000 0.06 0.24 0.13 0.00 0.06 133% 4.00 0.53 19% 2.13 0.43 -133% End of Jun and Dec
SIMAT-W2 19 May 20 13.320 1.00000 1.126 0.44 2.30 0.08 0.00 0.01 496% 5.89 0.02 170% 0.09 0.17 -496% End of Jan, Apr, July, Oct
SIMAT-W3 19 May 25 26.640 1.00000 1.126 0.63 2.30 0.08 0.00 0.16 1083% 4.11 0.16 44% 0.64 0.08 -1083% End of Jan, Apr, July, Oct
SIMAT-W4 8 Jul 21 1.000 1.00000 1.000 1.41 2.30 0.08 1.20 1.47 5% 1.63 0.94 2% 1.54 0.95 -5% #N/A
SKY-W1 31 May 19 1.376 1.00000 1.090 12.30 14.00 0.02 13.51 13.78 -10% 1.24 1.00 -11% 1.24 1.11 10% Dec29, 2017 and May 31, 2019
SMM-W4 19 Oct 18 1.500 1.00000 1.000 0.08 0.85 0.20 0.00 0.00 86% 10.63 0.01 1719% 0.15 0.54 -86% Every 20th of the month
SMT-W1 28 Jun 19 7.460 1.00000 1.072 0.09 2.34 0.18 0.00 0.01 222% 27.87 0.02 265% 0.48 0.31 -222% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
SMT-W2 29 May 20 2.100 1.00000 1.000 0.55 2.34 0.20 0.19 0.70 13% 4.25 0.75 7% 3.21 0.88 -13% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
SPALI-W4 19 Oct 18 4.000 1.00000 1.000 19.00 23.60 0.02 19.13 19.62 -3% 1.24 1.00 -11% 1.24 1.03 3% 19 Jan 18 and 19 Oct 18
SPORT-W5 29 Apr 19 1.200 1.00000 1.000 0.09 0.53 0.17 0.00 0.00 143% 5.89 0.06 233% 0.36 0.41 -143% End of Jun, Dec
STAR-W3 21 Feb 20 4.000 1.00000 1.000 1.94 6.35 0.33 1.57 2.52 -6% 3.27 0.92 -4% 3.00 1.07 6% Every 25 of Jun and Dec
SUPER-W4 31 Aug 20 2.500 1.00000 1.000 0.12 0.73 0.17 0.00 0.02 259% 6.08 0.12 85% 0.71 0.28 -259% End of Feb, May, Aug, Nov
SUSCO-W1 4 Feb 19 4.000 1.00000 1.000 0.18 3.38 0.20 0.00 0.23 24% 18.78 0.40 52% 7.42 0.81 -24% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
SVI-W3 26 Mar 20 4.440 1.00000 1.000 1.20 4.18 0.01 0.00 0.97 35% 3.48 0.59 20% 2.06 0.74 -35% Condition on warrant lock-up for SVI-W3 warrant
S-W1 15 Jul 19 15.000 1.00000 1.000 0.14 3.00 0.19 0.00 0.00 405% 21.43 0.00 449% 0.03 0.20 -405% 15th Jan 18, 16th Jul 18, 15th Jan 19
TAKUNI-W 28 Jan 21 1.930 1.00000 1.040 0.20 0.88 0.34 0.00 0.07 141% 4.58 0.29 42% 1.32 0.41 -141% End of Dec
TAPAC-W3 3 Apr 19 6.000 1.00000 1.000 2.66 8.30 0.20 1.84 2.57 4% 3.12 0.87 7% 2.72 0.96 -4% End of Jan, Apr, July, Oct
TCC-W3 1 Apr 22 0.807 1.00000 1.239 0.00 0.38 0.08 0.00 0.08 112% nm. 0.44 23% nm. 0.47 -112% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
TCC-W4 14 May 23 0.903 1.00000 1.108 0.13 0.38 0.24 0.00 0.09 169% 3.24 0.50 23% 1.63 0.37 -169% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
TCC-W5 24 May 28 0.500 1.00000 1.000 0.17 0.38 0.07 0.00 0.22 76% 2.24 0.81 6% 1.80 0.57 -76% End of July
TCJ-W2 5 Jun 20 9.804 1.00000 1.020 1.10 6.35 0.23 0.00 0.83 71% 5.89 0.44 34% 2.61 0.58 -71% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
TCMC-W2 30 Nov 19 4.000 1.00000 1.000 0.33 2.62 0.25 0.00 0.22 65% 7.94 0.37 46% 2.91 0.61 -65% At the End of Mar and Sept
TFG-W1 19 May 19 2.500 1.00000 1.000 1.52 4.06 0.09 1.42 1.62 -1% 2.67 0.90 -1% 2.41 1.01 1% At the End of Jun and Dec
TFG-W2 18 May 20 9.500 1.00000 1.000 0.80 4.06 0.09 0.00 0.19 154% 5.08 0.18 68% 0.93 0.39 -154% At the End of Jun and Dec
As of : 2 August 2018
Warrant Final Exercise Exercise Warrant Stock Dilution Intrinsic Theory All-in Gearing Delta Breakeven Implied Parity In-Out Conversion Periods
Date Price Warrant Stock Price Price Factor Value Price(B&S) Premium (x) Gearing Ratio Money
Warrant Corner
Exercise Ratio
THE-W2 17 Apr 20 3.500 4.00000 1.000 0.07 3.78 0.33 0.05 0.19 0% 13.50 0.67 0% 9.06 1.00 0% End of Apr and Oct
TH-W2 16 Jun 20 1.000 1.00000 1.000 0.14 0.63 0.25 0.00 0.08 81% 4.50 0.45 37% 2.03 0.55 -81% At the End of Jun
TMILL-W1 29 Oct 18 2.000 1.00000 1.000 1.06 3.18 0.14 1.02 1.14 -4% 3.00 0.97 -15% 2.92 1.04 4% At the End of Apr, Oct
TNITY-W1 19 Mar 21 5.000 1.00000 1.000 0.93 6.10 0.33 0.73 1.36 -3% 6.56 0.60 -1% 3.97 1.03 3% End of Mar, Jun, Sept and Dec
TNPC-W1 9 Jun 19 2.210 1.00000 1.020 0.45 1.63 0.15 0.00 0.14 63% 3.69 0.38 77% 1.40 0.61 -63% End of May and Nov
TRITN-W3 28 May 21 0.250 1.00000 1.000 0.15 0.30 0.17 0.04 0.13 33% 2.00 0.81 11% 1.62 0.75 -33% End of Mar, Jun, Sept and Dec
TSF-W4 17 May 19 0.700 1.00000 1.000 0.01 0.05 0.11 0.00 0.00 1320% 5.00 0.00 2786% 0.00 0.07 -1320% 17th May 2019
TSF-W5 17 May 19 0.050 1.00000 1.000 0.03 0.05 0.03 0.00 0.01 60% 1.67 0.63 81% 1.05 0.63 -60% End of Feb, May, Aug, Nov
TSR-W1 20 Dec 18 1.818 1.00000 1.100 0.48 2.32 0.21 0.44 0.57 -3% 5.32 0.84 -7% 4.46 1.03 3% At the End of May
TTA-W5 28 Feb 19 18.244 1.00000 1.014 0.39 7.35 0.09 0.00 0.01 153% 19.11 0.02 403% 0.30 0.39 -153% End of Quarter
TTCL-W1 28 Jun 21 18.000 1.00000 1.000 1.46 8.40 0.17 0.00 1.09 132% 5.75 0.38 34% 2.20 0.43 -132% End of Jun and Dec
TVD-W2 2 Apr 21 1.000 1.00000 1.000 0.53 1.44 0.20 0.35 0.65 6% 2.72 0.86 2% 2.34 0.94 -6% At the End of Jun, Dec
T-W3 10 Aug 18 1.000 1.00000 1.594 0.00 0.05 0.19 0.00 0.00 1900% nm. 0.00 ########### nm. 0.05 -1900% 9th Aug 2018
UAC-W2 30 Jun 20 5.550 1.00000 1.000 0.93 4.76 0.09 0.00 0.97 36% 5.12 0.55 18% 2.80 0.73 -36% End of Mar, Jun, Sept and Dec
UKEM-W2 14 Mar 20 0.500 1.00000 1.000 0.54 0.89 0.08 0.36 0.39 17% 1.65 0.82 10% 1.35 0.86 -17% End of May and Nov
U-W1 6 Nov 19 0.060 1.00000 1.000 0.00 0.03 0.24 0.00 0.00 100% nm. 0.19 73% nm. 0.50 -100% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
U-W4 15 Mar 23 0.060 1.00000 1.000 0.01 0.03 0.20 0.00 0.01 133% 3.00 0.55 20% 1.66 0.43 -133% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
UWC-W2 29 Mar 19 0.100 1.00000 1.000 0.02 0.08 0.30 0.00 0.01 50% 4.00 0.48 86% 1.94 0.67 -50% At the End of Mar and Sept
VIBHA-W2 14 Jun 20 0.999 1.00000 1.001 1.37 2.38 0.03 1.34 1.42 -1% 1.74 0.93 0% 1.62 1.01 1% At the End of Sept
VIBHA-W3 14 Jun 22 2.997 1.00000 1.001 0.31 2.38 0.07 0.00 0.71 39% 7.68 0.60 9% 4.64 0.72 -39% At the End of Sept
WAVE-W1 8 May 20 6.000 1.00000 1.000 0.42 2.84 0.08 0.00 0.20 126% 6.76 0.25 59% 1.70 0.44 -126% At the End of Jun, Dec
WHA-W1 4 Mar 20 3.418 1.00000 10.240 6.55 3.98 0.08 5.31 11.34 2% 6.22 0.68 1% 4.24 0.98 -2% Every 25 of Jun and Dec
WORK-W1 30 Sep 19 38.100 1.00000 1.000 11.80 45.50 0.01 7.34 12.75 10% 3.86 0.71 8% 2.73 0.91 -10% 25th of Feb, May, Aug and Nov
XO-W1 22 May 19 4.000 1.00000 1.000 5.00 8.25 0.17 3.55 4.44 9% 1.65 0.98 11% 1.61 0.92 -9% At the End of Jun, Dec
Company Rec. Price Fair Upside CAPM Free Mkt. Net Profit EPS PER BVS PBV
L/T 2/08/18 Value (%) Beta Float Cap. (Bm) (B) (X) (B) (X)
3 months (B) (B) (%) (Bbn) 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 18F 19F 18F 19F
AGRO & FOOD INDUSTRY
Agribusiness 51.70 804 2,848 2,023 52.27 14.76 16.73 1.03 0.99 0.88 2 .8 2 .2
GFPT BUY 13.40 14.00 4% 0.71 50.2 16.80 1,748 1,102 1,316 1.4 0.9 1.0 9.6 15.2 12.8 9.7 10.3 11.1 1.4 1.3 1.2 0.25 0.30 1.9 2.2
STA BUY 11.10 13.50 22% 1.05 55.2 17.05 (1,437) 1,283 708 -0.9 0.8 0.5 NM 13.3 24.1 15.2 15.6 15.9 0.7 0.7 0.7 0.40 0.25 3.6 2.3
Foods & Beverages 687.84 38,201 37,296 39,741 17.53 17.85 16.75 2.03 1.91 1.81 2 .7 3 .0
BR Switch 5.70 6.00 5% 0.63 61.5 5.21 554 377 423 0.6 0.4 0.5 9.4 13.8 12.3 5.3 5.5 5.6 1.1 1.0 1.0 0.25 0.28 4.3 4.9
CPF BUY 26.75 30.00 12% 0.64 45.5 230.35 15,259 16,253 17,191 1.8 2.0 2.1 14.5 13.6 12.8 22.3 23.6 24.9 1.2 1.1 1.1 0.80 0.90 3.0 3.4
ICHI Switch 4.88 9.00 84% 1.59 41.8 6.34 315 349 410 0.2 0.3 0.3 20.1 18.2 15.5 4.7 4.7 4.8 1.0 1.0 1.0 0.17 0.20 3.4 4.0
KSL BUY 3.32 4.50 36% 0.77 29.1 14.64 1,970 674 827 0.4 0.2 0.2 7.4 21.7 17.7 4.1 4.2 4.3 0.8 0.8 0.8 0.08 0.09 2.3 2.8
M Switch 72.25 77.00 7% 1.03 27.4 66.53 2,425 2,643 2,818 2.6 2.9 3.1 27.4 25.2 23.6 15.0 15.1 15.4 4.8 4.8 4.7 2.58 2.75 3.6 3.8
MINT BUY 38.00 51.00 34% 0.99 60.5 175.52 5,415 6,271 7,526 1.2 1.4 1.6 32.4 28.0 23.3 14.5 15.8 17.5 2.6 2.4 2.2 0.43 0.52 1.1 1.4
OISHI Switch 95.00 123.00 29% 0.58 20.3 17.81 1,452 992 1,033 7.7 5.3 5.5 12.3 18.0 17.3 29.8 31.7 34.8 3.2 3.0 2.7 2.38 2.86 2.5 3.0
SAPPE Switch 26.00 26.50 2% 0.81 25.4 7.91 401 419 455 1.3 1.4 1.5 19.7 18.9 17.4 7.4 8.3 9.2 3.5 3.1 2.8 0.55 0.60 2.1 2.3
TFG BUY 4.06 5.20 28% 0.73 15.9 20.76 1,516 1,211 1,533 0.3 0.2 0.3 13.7 18.8 14.9 1.4 1.5 1.7 2.8 2.7 2.4 0.09 0.11 2.1 2.7
TKN Switch 15.90 18.70 18% 1.30 33.9 21.94 608 804 962 0.4 0.6 0.7 36.1 27.3 22.8 1.6 1.8 2.0 10.1 9.0 8.0 0.45 0.52 2.8 3.3
TU BUY 17.10 21.00 23% 0.55 67.4 81.60 6,021 5,331 4,997 1.3 1.1 1.0 13.6 15.3 16.3 9.3 9.8 10.2 1.8 1.7 1.7 0.66 0.66 3.9 3.9
TVO Switch 30.25 31.00 2% 0.49 62.5 24.46 1,327 1,972 1,565 1.6 2.4 1.9 18.4 12.4 15.6 10.1 10.5 10.4 3.0 2.9 2.9 2.02 1.61 6.7 5.3
Consumer Products
Home & Office 3.99 62 478 340 58.16 7.72 9.31 0.61 1.23 1.08 - -
AJA SELL 0.39 0.41 4% na. 67.7 1.65 (259) 35 26 -0.1 0.0 0.0 NM 51.1 78.3 0.4 0.4 0.6 1.1 1.0 0.7 - - - -
FINANCIALS
Banking 2,252.06 186,266 199,526 216,214 12.11 11.30 10.43 1.19 1.12 1.04 3 .5 3 .8
BAY Switch 39.50 41.69 6% 1.26 23.1 290.55 23,209 24,051 25,815 3.2 3.3 3.5 12.5 12.1 11.3 30.6 32.6 34.7 1.3 1.2 1.1 1.05 1.15 2.7 2.9
BBL BUY 203.00 220.00 8% 0.81 97.8 387.50 33,009 36,102 37,983 17.3 18.9 19.9 11.7 10.7 10.2 210.5 222.7 235.7 1.0 0.9 0.9 7.50 8.00 3.7 3.9
KBANK BUY 212.00 227.00 7% 1.14 75.7 507.37 34,338 38,539 40,790 14.3 16.1 17.0 14.8 13.2 12.4 145.7 156.8 173.8 1.5 1.4 1.2 4.50 5.00 2.1 2.4
KKP BUY 73.75 90.00 22% 1.06 85.5 62.45 5,737 6,492 7,162 6.8 7.7 8.5 10.9 9.6 8.7 49.1 50.7 53.2 1.5 1.5 1.4 6.00 6.00 8.1 8.1
KTB Switch 19.00 18.90 -1% 0.84 44.9 265.65 22,440 25,304 29,506 1.6 1.8 2.1 11.8 10.5 9.0 20.6 21.7 22.9 0.9 0.9 0.8 0.69 0.80 3.6 4.2
LHFG BUY 1.60 1.70 6% 0.51 17.9 33.89 2,604 2,794 3,049 0.1 0.1 0.1 13.0 12.1 11.1 1.8 1.9 2.0 0.9 0.8 0.8 0.04 0.05 2.6 2.9
SCB Switch 141.00 132.00 -6% 0.85 74.0 479.29 43,152 42,034 45,667 12.7 12.4 13.4 11.1 11.4 10.5 73.0 84.1 97.4 1.9 1.7 1.4 5.75 6.50 4.1 4.6
TCAP BUY 51.50 65.00 26% 0.84 77.3 62.13 7,001 7,874 8,089 5.5 6.2 6.3 9.4 8.4 8.1 51.4 56.0 60.7 1.0 0.9 0.8 2.40 2.50 4.7 4.9
TISCO Switch 79.00 90.00 14% 0.71 75.3 63.25 6,090 6,384 6,964 7.6 8.0 8.7 10.4 9.9 9.1 43.4 46.1 49.3 1.8 1.7 1.6 5.25 5.50 6.6 7.0
TMB Switch 2.28 2.50 10% 1.01 49.0 99.98 8,687 9,953 11,188 0.2 0.2 0.3 11.4 10.0 8.9 2.0 2.2 2.3 1.1 1.0 1.0 0.07 0.08 3.2 3.6
Finance 273.72 15,588 15,395 18,418 16.75 15.69 12.50 2.72 2.97 2.43 2 .1 2 .5
AEONTS Switch 166.50 193.00 16% 2.56 30.0 41.63 2,966 3,513 3,915 11.9 14.1 15.7 14.0 11.8 10.6 62.9 72.5 83.2 2.6 2.3 2.0 4.50 5.00 2.7 3.0
ASAP SELL 6.20 5.90 -5% na. 33.3 4.50 151 142 147 0.2 0.2 0.2 27.1 31.7 30.6 4.3 4.3 4.6 1.5 1.4 1.3 0.04 0.04 0.6 0.7
ASK BUY 22.90 25.20 10% 0.50 43.6 8.06 745 790 853 2.1 2.2 2.4 10.8 10.2 9.4 13.7 14.5 15.3 1.7 1.6 1.5 1.57 1.69 6.9 7.4
IFS BUY 3.04 3.54 17% 0.51 25.6 1.50 151 159 177 0.3 0.3 0.4 9.9 9.4 8.5 2.6 2.7 2.9 1.2 1.1 1.0 0.16 0.18 5.2 5.8
JMT BUY 27.25 33.00 21% 1.94 44.5 12.10 396 521 617 1.0 1.2 1.4 26.1 22.7 19.1 6.1 7.5 8.1 4.5 3.6 3.4 0.76 0.90 2.8 3.3
KCAR BUY 13.90 16.70 20% 0.22 26.7 3.48 340 348 349 1.4 1.4 1.4 10.2 10.0 10.0 8.1 8.4 8.7 1.7 1.7 1.6 1.04 1.05 7.5 7.5
MTC BUY 38.75 42.00 8% 1.32 31.6 82.15 2,501 3,434 4,654 1.2 1.6 2.2 32.9 23.9 17.7 4.2 5.7 7.6 9.2 6.8 5.1 0.25 0.33 0.6 0.9
S11 BUY 7.90 10.77 36% 0.10 30.5 4.84 395 440 516 0.6 0.7 0.8 12.3 11.0 9.4 3.4 3.8 4.3 2.3 2.1 1.8 0.36 0.42 4.5 5.3
SAWAD BUY 36.75 40.00 9% 1.57 52.5 42.18 2,667 2,951 3,584 2.5 2.6 3.1 15.0 14.3 11.8 10.3 12.5 15.7 3.6 3.0 2.3 0.08 0.09 0.2 0.3
THANI BUY 8.05 10.10 25% 1.21 30.4 24.31 1,126 1,349 1,591 0.5 0.4 0.5 17.3 18.0 15.3 2.3 2.3 2.6 3.5 3.5 3.1 0.27 0.32 3.3 3.9
TK Switch 11.50 11.00 -4% 1.34 26.0 5.75 472 504 555 0.9 1.0 1.1 12.2 11.4 10.4 9.6 10.0 10.5 1.2 1.1 1.1 0.52 0.58 4.6 5.0
Insurance 98.63 6,363 6,691 8,025 16.26 15.46 0.63 1.29 1.22 0.06 2 .7 4 .8
BKI BUY 350.00 389.00 11% 0.05 81.4 37.26 2,403 2,526 2,678 22.6 23.7 25.2 15.5 14.8 13.9 330.1 348.3 368.2 1.1 1.0 1.0 14.00 14.00 4.0 4.0
BLA BUY 33.00 38.90 18% 0.60 49.8 56.35 3,635 4,017 4,538 2.1 2.4 2.7 15.5 14.0 12.4 22.7 24.0 26.0 1.5 1.4 1.3 0.60 0.67 1.8 2.0
THRE BUY 1.19 1.83 54% 0.62 52.3 5.02 (111) (279) 345 0.0 -0.1 0.1 NM NM 14.5 1.2 1.2 nm. 1.0 1.0 0.9 - 0.06 - 4.8
THREL BUY 8.05 12.00 49% 0.48 84.5 4.83 436 426 464 0.7 0.7 0.8 11.1 11.3 10.4 2.6 2.8 nm. 3.1 2.9 2.7 0.50 0.54 6.2 6.7
INDUSTRIALS
Automotive 70.35 5,080 5,387 5,813 12.53 11.91 11.10 1.61 1.50 1.40 3 .8 4 .1
AH BUY 34.75 43.00 24% 0.73 41.8 11.21 1,158 1,259 1,342 3.6 3.9 4.2 9.7 8.9 8.4 21.6 25.0 27.8 1.6 1.4 1.2 1.37 1.46 3.9 4.2
IHL SELL 8.75 6.20 -29% 1.28 40.1 4.82 289 284 312 0.6 0.5 0.5 15.4 17.0 16.7 2.9 3.0 3.2 3.0 3.0 2.7 0.36 0.36 4.1 4.1
INGRS SELL 0.77 0.75 -3% na. 39.6 1.11 98 91 104 0.1 0.1 0.1 10.0 12.3 10.7 1.2 1.2 1.2 0.6 0.6 0.6 0.05 0.06 6.8 7.9
IRC BUY 20.50 25.20 23% 0.35 27.8 4.10 424 458 480 2.1 2.3 2.4 9.7 8.9 8.6 17.1 18.5 20.0 1.2 1.1 1.0 0.92 0.96 4.5 4.7
PCSGH SELL 7.35 6.30 -14% 0.38 23.4 11.36 641 801 878 0.4 0.5 0.6 17.7 14.2 12.9 3.3 3.5 3.6 2.2 2.1 2.0 0.39 0.43 5.3 5.8
SAT BUY 23.20 24.00 3% 0.48 58.1 9.86 811 854 947 1.9 2.0 2.2 12.2 11.6 10.4 15.1 16.3 17.6 1.5 1.4 1.3 0.95 1.05 4.1 4.5
Earnings Guide
DPS
(B)
Yield
(%)
Company Rec. Price Fair Upside CAPM Free Mkt. Net Profit EPS PER BVS PBV
L/T 2/08/18 Value (%) Beta Float Cap. (Bm) (B) (X) (B) (X)
3 months (B) (B) (%) (Bbn) 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 18F 19F 18F 19F
Earnings Guide
DPS
(B)
Yield
(%)
STANLY BUY 283.00 299.00 6% 0.40 36.4 21.68 1,659 1,641 1,750 21.6 21.4 22.8 13.1 13.2 12.4 189.6 203.6 218.9 1.5 1.4 1.3 7.00 7.38 2.5 2.6
Industrial Materials & Machinery 9.11 644 431 467 10.92 9.95 9.19 1.71 1.48 1.39 6 .2 6 .7
SNC BUY 14.90 18.00 21% 0.31 60.1 4.29 401 431 467 1.4 1.5 1.6 10.7 9.9 9.2 9.2 10.1 10.8 1.6 1.5 1.4 0 .92 1.00 6 .2 6 .7
Petrochem & Chemicals 765.06 60,702 59,599 62,923 11.72 11.94 11.31 1.73 1.68 1.55 3 .7 3 .8
GGC Switch 10.70 0.00 -100% na. 27.7 10.95 521 1,492 1,574 0.5 1.5 1.5 21.0 7.3 7.0 10.8 11.7 12.8 1.0 0.9 0.8 0.44 0.46 4.1 4.3
IVL BUY 60.50 62.00 2% 1.99 33.5 337.83 20,883 19,716 21,390 4.0 3.8 4.1 15.2 16.1 14.8 22.7 22.4 25.5 2.7 2.7 2.4 1.00 1.00 1.7 1.7
PTTGC BUY 85.00 98.00 15% 1.49 51.2 383.25 39,298 38,391 39,959 8.7 8.5 8.9 9.8 10.0 9.6 62.2 65.2 69.5 1.4 1.3 1.2 4.50 4.75 5.3 5.6
Steel 32.89 2,065 2,206 2,391 10.29 9.63 8.88 1.13 1.04 0.97 4 .5 4 .1
BSBM BUY 1.16 1.74 50% 0.49 31.7 1.31 153 164 180 0.1 0.1 0.2 8.6 8.0 7.3 1.7 1.8 1.8 0.7 0.6 0.6 0.09 0.10 7.5 8.2
MCS BUY 8.20 9.20 12% 1.39 76.9 4.10 499 418 424 1.0 0.8 0.8 8.2 9.8 9.7 5.1 6.1 6.5 1.6 1.3 1.3 0.51 0.52 6.2 6.3
SMIT Switch 5.95 6.44 8% 0.27 48.1 3.15 230 244 259 0.4 0.5 0.5 13.7 12.9 12.2 4.2 4.3 4.5 1.4 1.4 1.3 0.32 - 5.4 -
TMT BUY 14.80 15.80 7% 0.48 21.7 6.44 641 572 640 1.5 1.3 1.5 10.1 11.3 10.1 6.5 6.6 7.1 2.3 2.2 2.1 1.00 1.18 6.8 7.9
TSTH BUY 0.74 1.15 55% 0.55 26.8 6.23 542 807 889 0.1 0.1 0.1 11.5 7.7 7.0 1.1 1.2 1.3 0.7 0.6 0.6 - - - -
PROPERTY & CONSTRUCTION
Construction Materials 733.86 61,665 60,765 62,684 11.87 12.04 11.70 1.93 1.78 1.65 4 .0 4 .0
DCC Switch 2.08 2.63 27% 0.13 49.5 13.58 1,117 1,195 1,331 0.2 0.2 0.2 12.2 11.4 11.4 0.6 0.6 0.6 3.6 3.3 3.3 0.14 0.23 6.6 10.9
DRT BUY 5.80 6.35 9% 0.44 33.6 5.50 412 430 459 0.4 0.5 0.5 14.8 12.8 12.0 1.9 2.1 2.2 3.0 2.8 2.6 0.42 - 7.2 -
EPG BUY 8.10 9.40 16% -0.70 25.0 22.68 991 1,306 1,490 0.4 0.5 0.5 22.9 17.4 15.2 3.6 3.8 4.1 2.2 2.1 2.0 0.26 0.30 3.2 3.7
SCC BUY 454.00 530.00 17% 0.78 68.4 544.80 55,041 51,284 50,886 45.9 42.7 42.4 9.9 10.6 10.7 217.6 241.8 265.7 2.1 1.9 1.7 18.50 18.50 4.1 4.1
SCCC BUY 238.00 258.00 8% 0.35 25.9 70.92 1,818 3,461 3,819 6.1 11.6 12.8 39.0 20.5 18.6 120.6 125.9 131.2 2.0 1.9 1.8 8.00 9.00 3.4 3.8
TASCO Switch 15.00 13.20 -12% 1.17 39.3 23.55 2,537 1,591 2,176 1.6 1.0 1.4 9.2 14.8 10.8 8.2 8.0 8.7 1.8 1.9 1.7 0.70 1.00 4.7 6.7
TPIPL BUY 1.89 2.93 55% 0.71 34.5 38.16 (1,260) 907 1,551 -0.1 0.0 0.1 NM 42.1 24.6 2.2 2.2 2.3 0.9 0.8 0.8 0.05 - 2.6 -
VNG SELL 7.95 7.63 -4% 0.28 22.2 12.46 1,009 593 971 0.6 0.4 0.6 12.3 21.0 12.8 5.5 5.4 5.8 1.4 1.5 1.4 0.25 0.40 3.1 5.0
Construction Services 134.88 1,089 6,527 8,825 229.70 27.88 17.77 3.07 2.10 1.73 1 .9 2 .6
BJCHI Switch 2.26 3.20 42% 0.46 25.1 3.62 (524) (111) 67 -0.3 -0.1 0.0 NM NM 54.2 2.5 2.4 2.5 0.9 0.9 0.9 - 0.03 - 1.5
CK BUY 26.00 34.00 31% 0.79 64.8 44.04 1,810 2,067 2,436 1.1 1.2 1.4 24.3 21.3 18.1 13.9 14.6 15.5 1.9 1.8 1.7 0.50 0.60 1.9 2.3
ITD BUY 2.82 4.24 50% 1.16 46.1 0.81 413 499 631 0.1 0.1 0.1 36.1 29.8 23.6 2.5 2.6 2.7 1.1 1.1 1.1 0.05 0.08 1.8 2.8
PYLON BUY 6.60 7.60 15% 0.62 43.7 0.99 101 237 266 0.1 0.3 0.4 48.9 20.8 18.6 2.0 2.0 2.1 3.3 3.3 3.1 0.29 0.35 4.4 5.3
SEAFCO BUY 8.60 10.91 27% 1.05 74.8 5.78 211 306 322 0.3 0.5 0.5 24.9 18.9 17.9 1.9 2.0 2.3 4.5 4.2 3.8 0.23 0.25 2.6 2.9
STEC BUY 21.20 25.00 18% 0.81 70.2 32.33 (611) 1,318 1,753 -0.4 0.9 1.1 NM 24.5 18.4 6.0 6.9 7.7 3.5 3.1 2.8 0.40 0.40 1.9 1.9
STPI SELL 4.52 4.37 -3% 0.89 70.9 7.35 (2,496) (446) 696 -1.5 -0.3 0.4 NM NM 10.6 4.6 4.4 4.8 1.0 1.0 0.9 - 0.20 - 4.4
SYNTEC BUY 4.18 6.60 58% 0.96 64.3 6.69 1,008 880 881 0.6 0.5 0.6 6.6 7.6 7.6 3.1 3.5 3.9 1.3 1.2 1.1 0.17 0.20 4.1 4.8
TTCL BUY 8.40 9.83 17% 2.01 70.2 4.70 53 177 369 0.1 0.3 0.5 89.5 31.9 15.3 7.3 7.7 8.1 1.2 1.1 1.0 0.15 0.55 1.8 6.5
Property 960.27 60,645 63,278 67,764 14.36 14.25 13.35 2.20 2.14 1.96 3 .5 3 .7
AMATA BUY 20.40 35.70 75% 2.10 80.4 21.77 1,409 1,569 1,808 1.3 1.5 1.7 15.4 13.9 12.0 11.8 12.9 14.0 1.7 1.6 1.5 0.59 0.68 2.9 3.3
ANAN BUY 4.98 6.35 28% 0.82 47.0 16.60 1,328 1,924 2,109 0.4 0.6 0.6 12.5 8.6 7.9 3.7 3.5 4.0 1.3 1.4 1.2 0.17 0.18 3.5 3.6
AP BUY 9.10 10.80 19% 0.57 67.1 28.63 3,157 3,398 3,564 1.0 1.1 1.1 9.1 8.4 8.0 6.9 7.6 8.3 1.3 1.2 1.1 0.38 0.40 4.2 4.4
CPN BUY 78.75 95.00 21% 0.87 52.3 353.43 13,568 11,802 12,880 3.0 2.6 2.9 26.0 29.9 27.4 13.8 15.0 16.8 5.7 5.2 4.7 1.05 1.15 1.3 1.5
LH BUY 12.10 13.40 11% 0.85 61.3 144.59 10,463 11,042 10,545 0.9 0.9 0.9 13.8 13.1 13.7 4.2 4.8 5.3 2.9 2.5 2.3 0.80 0.80 6.6 6.6
LPN BUY 10.10 13.50 34% 0.60 91.1 14.90 1,062 1,660 1,893 0.7 1.1 1.3 14.0 9.0 7.9 8.4 8.9 9.5 1.2 1.1 1.1 0.68 0.77 6.7 7.6
ORI BUY 18.90 20.50 8% 2.61 25.7 30.79 2,021 3,010 3,874 1.2 1.7 2.0 15.2 11.1 9.3 3.1 4.0 4.9 6.0 4.8 3.8 0.77 0.92 4.1 4.9
PACE Switch 0.49 0.00 0% 0.44 47.0 5.65 171 1,493 1,437 0.0 0.4 0.4 10.8 1.2 1.3 0.6 1.0 1.4 0.8 0.5 0.4 - - - -
PSH BUY 21.00 28.00 33% 0.67 28.4 45.96 5,456 6,122 6,376 2.5 2.8 2.9 8.4 7.5 7.2 17.3 18.8 20.3 1.2 1.1 1.0 1.40 1.46 6.7 6.9
QH BUY 3.64 4.30 18% 0.82 74.9 39.00 3,462 3,729 4,027 0.3 0.3 0.4 11.3 10.5 9.7 2.3 2.5 2.6 1.6 1.5 1.4 0.21 0.23 5.7 6.2
RML Switch 1.42 1.11 -22% 0.86 55.1 5.08 193 (32) 220 0.1 0.0 0.1 26.3 NM 23.0 1.4 1.4 1.4 1.0 1.0 1.0 - 0.02 - 1.3
SC BUY 3.58 5.24 46% 0.58 39.4 14.96 1,259 2,188 2,394 0.3 0.5 0.6 11.9 6.8 6.3 3.6 3.9 4.3 1.0 0.9 0.8 0.21 0.23 5.8 6.4
SENA BUY 3.78 4.56 21% 0.86 40.6 5.37 742 848 909 0.6 0.6 0.6 6.2 6.3 5.9 3.9 3.8 4.2 1.0 1.0 0.9 0.25 0.26 6.5 6.8
SF BUY 8.10 9.70 20% 0.75 45.8 14.39 1,841 1,210 1,309 1.0 0.7 0.7 7.8 11.9 11.0 5.8 6.2 6.8 1.4 1.3 1.2 0.20 0.22 2.5 2.7
SIRI BUY 1.65 1.95 18% 0.91 70.9 24.52 2,825 2,897 2,995 0.2 0.2 0.2 8.5 8.5 8.2 2.1 2.1 2.2 0.8 0.8 0.7 0.12 0.12 7.3 7.3
SPALI BUY 23.60 28.30 20% 0.68 72.8 49.43 5,812 6,071 6,536 3.4 2.8 3.0 7.0 8.3 7.7 16.1 15.4 17.4 1.5 1.5 1.4 1.05 1.13 4.4 4.8
TICON BUY 16.40 20.90 27% 0.07 25.7 30.08 480 773 756 0.3 0.4 0.4 62.7 38.9 39.8 13.6 13.9 14.1 1.2 1.2 1.2 0.21 0.21 1.3 1.3
WHA BUY 3.98 4.89 23% 1.59 45.5 57.05 3,266 3,575 4,133 0.2 0.2 0.3 17.5 15.9 13.8 1.8 1.9 2.1 2.3 2.1 1.9 0.10 0.12 2.5 2.9
RESOURCES
Energy 3,549.35 256,498 281,778 293,658 13.39 12.19 11.98 1.74 1.60 1.46 3 .7 nm.
BANPU BUY 20.90 25.60 22% 1.58 91.0 107.88 7,900 7,434 11,263 1.5 1.4 2.2 13.7 14.5 9.6 16.5 18.8 21.8 1.3 1.1 1.0 0.65 0.65 3.1 3.1
BCP BUY 35.50 39.00 10% 1.09 61.8 48.88 5,778 5,039 6,096 4.2 3.6 4.4 8.5 9.7 8.0 33.2 32.6 34.3 1.1 1.1 1.0 2.30 2.50 6.5 7.0
BCPG Switch 18.20 18.50 2% 1.93 29.7 36.34 2,016 1,919 1,912 1.0 1.0 1.0 18.0 18.9 19.0 7.2 7.8 8.3 2.5 2.3 2.2 0.38 0.38 2.1 2.1
Company Rec. Price Fair Upside CAPM Free Mkt. Net Profit EPS PER BVS PBV
L/T 2/08/18 Value (%) Beta Float Cap. (Bm) (B) (X) (B) (X)
3 months (B) (B) (%) (Bbn) 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 18F 19F 18F 19F
Earnings Guide
DPS
(B)
Yield
(%)
BGRIM BUY 25.25 30.80 22% na. 31.2 65.82 2,127 2,682 3,335 0.8 1.0 1.3 31.0 24.5 19.7 9.9 10.8 12.0 2.6 2.3 2.1 0.62 0.72 2.4 2.9
BPP BUY 24.20 30.00 24% 1.30 21.3 73.83 4,155 4,831 5,971 1.3 1.6 1.9 18.0 15.5 12.5 12.9 13.9 15.1 1.9 1.7 1.6 0.67 0.78 2.8 3.2
CKP Switch 4.06 4.70 16% 1.20 27.9 29.92 159 342 646 0.0 0.0 0.1 188.5 94.8 50.2 2.4 2.3 2.4 1.7 1.7 1.7 0.06 0.06 1.5 1.5
DEMCO Switch 4.08 5.10 25% 1.12 66.8 2.98 66 167 211 0.1 0.2 0.3 45.4 17.8 14.1 4.2 4.7 5.0 1.0 0.9 0.8 0.09 0.12 2.2 2.8
EA BUY 36.00 40.00 11% 2.73 39.9 129.96 3,817 4,415 6,494 1.0 1.2 1.7 35.2 30.4 20.7 4.0 5.0 6.5 9.1 7.2 5.5 0.14 0.21 0.4 0.6
EASTW BUY 11.10 14.60 32% 0.51 41.0 18.47 1,221 1,382 1,464 0.7 0.8 0.9 15.1 13.4 12.6 6.3 6.7 7.1 1.8 1.7 1.6 0.48 0.50 4.3 4.5
EGCO BUY 231.00 255.00 10% 1.16 50.0 121.61 11,818 24,034 10,056 22.3 45.3 19.0 10.4 5.1 12.2 163.8 175.1 185.2 1.4 1.3 1.2 7.00 7.25 3.0 3.1
GLOW SELL 93.50 95.50 2% 0.38 30.9 136.78 9,076 7,697 7,548 6.2 5.3 5.2 15.1 17.8 18.1 34.1 35.5 36.0 2.7 2.6 2.6 4.74 4.64 5.1 5.0
GPSC Switch 69.25 72.00 4% 1.99 25.0 103.76 3,156 2,432 7,501 2.1 1.6 2.7 32.9 42.7 25.2 26.9 28.3 81.5 2.6 2.4 0.8 - 0.65 - 0.9
GUNKUL BUY 2.96 4.00 35% 1.36 44.2 21.96 636 598 1,495 0.1 0.1 0.2 34.5 36.7 14.7 1.3 1.4 1.5 2.2 2.1 1.9 0.06 0.07 1.9 2.4
IRPC BUY 6.55 7.70 18% 1.43 51.9 133.85 11,354 10,565 12,056 0.6 0.5 0.6 11.5 12.3 10.8 4.3 4.8 5.4 1.5 1.4 1.2 0.32 0.35 4.9 5.3
LANNA Switch 15.60 18.50 19% 1.08 26.2 8.19 729 819 861 1.4 1.6 1.6 11.2 10.0 9.5 11.2 11.9 12.6 1.4 1.3 1.2 0.90 0.90 5.8 5.8
PTT Switch 52.00 54.00 4% 1.67 48.9 1,485.28 135,180 141,609 147,975 4.7 5.0 5.2 11.0 10.5 10.0 28.7 32.3 35.5 1.8 1.6 1.5 2.00 2.00 3.8 3.8
PTTEP Switch 140.00 137.00 -2% 1.47 34.7 555.80 20,579 30,867 32,499 5.2 7.8 8.2 27.0 18.0 17.1 94.8 98.0 104.4 1.5 1.4 1.3 4.50 4.75 3.2 3.4
RATCH BUY 51.50 61.00 18% 0.33 42.9 74.68 6,107 7,122 7,320 4.2 4.9 5.0 12.2 10.5 10.2 43.6 49.0 51.6 1.2 1.1 1.0 2.45 2.50 4.8 4.9
TOP Switch 82.25 93.00 13% 1.53 44.6 167.79 24,856 19,060 19,175 12.2 9.3 9.4 6.8 8.8 8.8 59.9 62.8 65.8 1.4 1.3 1.2 5.30 5.30 6.4 6.4
TPIPP BUY 6.05 7.50 24% na. 28.9 50.82 2,592 5,778 6,652 0.3 0.7 0.8 19.6 8.8 7.6 2.9 3.2 3.6 2.1 1.9 1.7 0.34 0.40 5.7 6.5
TTW BUY 12.50 13.90 11% 0.17 35.2 49.88 2,663 2,809 2,945 0.7 0.7 0.7 18.7 17.8 16.9 3.0 3.0 3.0 4.2 4.2 4.2 0.68 0.72 5.5 5.7
WP - 7.75 9.20 19% na. 40.9 4.02 173 177 182 0.3 0.3 0.4 23.3 22.7 22.1 1.6 2.0 2.3 4.7 3.9 3.3 - - - -
SERVICES
Commerce 1,383.62 40,870 46,921 53,897 33.72 29.37 25.57 6.07 5.50 5.00 2 .1 2 .4
BEAUTY BUY 7.40 11.00 49% 0.86 64.6 22.25 1,229 1,507 1,619 0.4 0.5 0.5 18.1 14.7 13.7 0.6 0.7 0.8 13.0 11.1 9.5 0.43 0.43 5.8 5.8
BJC BUY 55.50 69.00 24% 0.89 25.2 222.04 5,211 7,204 8,449 1.3 1.8 2.1 42.6 30.8 26.2 27.8 29.3 30.6 2.0 1.9 1.8 1.09 1.28 2.0 2.3
COM7 BUY 18.10 18.90 4% 1.58 52.6 21.72 609 785 928 0.5 0.7 0.8 35.7 27.7 23.4 1.9 2.2 2.5 9.5 8.2 7.1 0.46 0.54 2.5 3.0
CPALL Switch 74.75 79.00 6% 0.78 56.4 671.49 19,908 22,278 25,940 2.2 2.5 2.9 33.7 30.1 25.9 6.2 7.5 9.1 12.1 9.9 8.2 1.34 1.56 1.8 2.1
FTE - 2.26 3.80 68% na. 35.4 1.36 117 128 147 0.2 0.2 0.2 11.6 10.6 9.2 1.4 1.6 1.7 1.6 1.4 1.3 0.09 0.10 3.8 4.3
HMPRO Switch 14.60 13.50 -8% 0.81 45.2 192.01 4,886 5,741 6,746 0.4 0.4 0.5 39.3 33.4 28.5 1.4 1.5 1.6 10.3 9.8 9.1 0.36 0.43 2.5 2.9
ROBINS BUY 63.00 68.00 8% 1.13 45.2 69.97 2,742 3,245 3,526 2.5 2.9 3.2 25.5 21.6 19.8 15.8 17.3 19.0 4.0 3.6 3.3 1.48 1.61 2.3 2.6
SINGER Switch 9.50 7.90 -17% 1.31 69.2 2.57 (10) (158) 114 0.0 -0.6 0.4 NM NM 22.5 7.0 6.7 6.9 1.4 1.4 1.4 (0.32) 0.23 (3.4) 2.4
Health Care Services 678.61 16,067 16,316 17,930 38.46 38.46 35.00 6.59 6.11 5.58 1 .3 1 .5
BCH BUY 16.40 19.30 18% 0.68 50.0 40.90 917 1,065 1,194 0.4 0.4 0.5 44.6 38.4 34.2 2.4 2.6 3.0 6.9 6.2 5.5 0.23 0.26 1.4 1.6
BDMS BUY 27.00 28.00 4% 0.29 53.5 420.88 10,216 9,782 10,803 0.7 0.6 0.7 40.9 42.8 38.7 4.3 4.5 4.9 6.3 6.0 5.5 0.32 0.35 1.2 1.3
BH BUY 182.00 221.00 21% 0.92 42.0 132.87 3,944 4,369 4,761 5.4 6.0 6.5 33.6 30.4 27.9 22.9 25.9 29.2 7.9 7.0 6.2 3.00 3.27 1.6 1.8
CHG BUY 2.22 2.48 12% 0.92 40.3 24.42 565 625 697 0.1 0.1 0.1 43.2 39.1 35.0 0.3 0.3 0.4 7.0 6.7 6.3 0.04 0.04 1.8 2.0
LPH BUY 6.15 9.00 46% 0.34 61.4 4.61 194 213 184 0.3 0.3 0.2 23.8 21.7 25.1 2.1 2.2 2.2 2.9 2.8 2.8 0.20 0.22 3.2 3.6
RJH BUY 22.30 35.75 60% 0.15 52.9 6.69 231 261 292 0.8 0.9 1.0 28.9 25.6 22.9 5.6 5.6 5.9 4.0 4.0 3.8 0.61 0.68 2.7 3.1
Media & Publishing 169.81 4,725 5,748 6,701 33.87 30.36 26.27 4.72 3.50 3.33 2 .6 3 .0
BEC Switch 9.25 18.00 95% 0.98 46.5 18.50 1,229 1,332 1,374 0.6 0.7 0.7 15.1 13.9 13.5 3.6 3.7 3.8 2.6 2.5 2.4 0.61 0.63 6.6 6.8
MAJOR BUY 25.25 34.00 35% 0.47 60.6 22.59 1,193 1,098 1,175 1.3 1.2 1.3 18.9 20.6 19.2 7.3 7.3 7.5 3.5 3.5 3.4 1.10 1.23 4.3 4.9
MCOT Switch 9.50 8.60 -9% 0.94 22.7 6.53 (241) (177) (140) -0.4 -0.3 -0.2 NM NM NM 9.2 9.0 8.8 1.0 1.1 1.1 - - - -
PLANB BUY 6.35 7.30 15% 0.42 39.6 22.41 461 718 816 0.1 0.2 0.2 48.7 31.2 27.5 1.0 1.2 1.3 6.2 5.4 4.7 0.07 0.08 1.1 1.3
RS BUY 18.70 23.00 23% 1.49 41.2 18.89 333 696 952 0.3 0.6 0.8 56.7 28.9 22.4 1.4 2.4 3.4 13.5 7.7 5.5 0.45 0.75 2.4 4.0
VGI BUY 7.10 9.60 35% 0.26 27.5 59.30 846 1,235 1,608 0.1 0.1 0.2 60.4 51.9 39.9 0.6 2.0 2.1 11.6 3.5 3.4 0.10 0.13 1.4 1.9
WORK Switch 45.50 48.00 5% 0.37 49.5 20.09 904 846 917 2.1 1.9 2.0 22.1 23.9 22.4 10.1 10.9 12.0 4.5 4.2 3.8 1.33 1.42 2.9 3.1
Tourism & Leisure 76.43 2,497 2,837 3,092 26.93 26.95 24.75 4.55 4.11 3.73 1 .5 1 .7
CENTEL BUY 43.25 56.00 29% 1.55 74.4 58.39 1,991 2,248 2,409 1.5 1.7 1.8 29.3 26.0 24.2 8.5 9.6 10.7 5.1 4.5 4.0 0.67 0.71 1.5 1.7
ERW Switch 7.20 8.80 22% 1.38 59.2 18.04 506 589 683 0.2 0.2 0.3 35.6 30.7 26.6 2.1 2.2 2.4 3.4 3.2 3.0 0.11 0.12 1.5 1.7
Transportation 1,327.85 26,561 35,897 38,771 49.88 36.92 29.87 3.92 3.64 3.41 1 .2 1 .4
AAV Switch 4.58 5.30 16% 0.40 57.5 22.21 1,477 1,534 1,379 0.3 0.3 0.3 15.0 14.5 16.1 4.5 4.7 4.8 1.0 1.0 1.0 0.20 0.15 4.4 3.3
AOT Switch 66.00 71.95 9% 1.02 30.0 942.86 20,684 24,608 26,099 1.4 1.7 1.8 45.6 38.3 36.1 9.2 10.1 11.1 7.2 6.5 5.9 0.78 0.82 1.2 1.2
BA BUY 12.70 15.40 21% 0.45 38.7 26.67 788 148 354 0.4 0.1 0.2 33.9 180.4 75.4 13.5 13.2 13.4 0.9 1.0 1.0 0.03 0.08 0.2 0.6
BEM Switch 8.30 6.60 -20% 0.59 53.8 126.87 3,393 3,873 5,519 0.2 0.3 0.4 37.4 32.8 23.0 2.0 2.2 2.4 4.1 3.8 3.5 - - - -
BTS BUY 9.20 10.70 16% 0.47 57.4 108.98 2,437 3,439 5,012 0.2 0.3 0.4 45.1 31.9 21.9 3.8 4.0 4.2 2.4 2.3 2.2 0.20 0.29 2.2 3.2
JWD BUY 7.40 11.00 49% 2.25 41.6 7.55 612 286 340 0.6 0.3 0.3 12.3 26.4 22.2 3.0 3.0 3.2 2.5 2.5 2.3 0.14 0.17 1.9 2.3
PRM Switch 7.15 8.60 20% na. 26.9 17.88 718 844 962 0.3 0.3 0.4 24.9 21.2 18.6 2.5 2.7 2.9 2.9 2.7 2.5 0.20 0.23 2.8 3.2
THAI Switch 14.20 15.20 7% 0.87 49.0 31.00 (2,106) 2,218 (894) -1.0 1.0 -0.4 NM 14.0 NM 14.6 15.2 14.7 1.0 0.9 1.0 0.20 (0.08) 1.4 (0.6)
TECHNOLOGY
Company Rec. Price Fair Upside CAPM Free Mkt. Net Profit EPS PER BVS PBV
L/T 2/08/18 Value (%) Beta Float Cap. (Bm) (B) (X) (B) (X)
3 months (B) (B) (%) (Bbn) 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 18F 19F 18F 19F
Earnings Guide
DPS
(B)
Yield
(%)
Electronic Components 188.11 10,855 9,062 9,791 13.90 19.32 17.88 2.10 2.34 2.24 3 .4 3 .6
DELTA SELL 70.75 60.00 -15% 0.08 36.9 88.25 4,931 4,312 4,871 4.0 3.5 3.9 17.9 20.5 18.1 26.0 27.2 28.6 2.7 2.6 2.5 2.30 2.50 3.3 3.5
HANA BUY 36.00 38.50 7% 1.16 56.9 28.98 2,888 1,980 1,857 3.6 2.5 2.3 10.0 14.6 15.6 25.7 26.2 26.5 1.4 1.4 1.4 2.00 2.00 5.6 5.6
KCE SELL 41.25 32.50 -21% 0.91 62.2 48.38 2,545 2,190 2,372 4.3 1.9 2.0 9.5 22.1 20.4 19.2 10.4 11.4 2.1 4.0 3.6 1.05 1.10 2.5 2.7
SVI BUY 4.18 4.89 17% 0.70 47.0 9.47 491 580 691 0.2 0.3 0.3 19.3 16.3 13.7 3.2 3.3 3.5 1.3 1.3 1.2 0.11 0.13 2.6 3.2
Information and Communication Technology 968.21 47,173 74,056 60,242 15.55 15.67 19.14 3.84 3.39 3.19 3 .2 3 .3
ADVANC BUY 202.00 229.91 14% 0.59 36.2 600.57 30,075 31,774 33,452 10.1 10.7 11.3 20.0 18.9 18.0 17.0 20.3 23.9 11.9 10.0 8.4 7.48 7.88 3.7 3.9
DTAC BUY 41.00 68.00 66% 0.66 29.4 97.08 2,115 827 4,921 0.9 0.3 2.1 45.9 117.3 19.7 12.3 12.3 13.5 3.3 3.3 3.0 0.24 1.45 0.6 3.5
INTUCH BUY 56.00 77.10 38% 0.51 59.5 179.56 10,673 12,931 13,194 3.3 4.0 4.1 16.8 13.9 13.6 11.6 13.5 14.8 4.8 4.2 3.8 2.82 2.88 5.0 5.1
JAS SELL 5.15 6.40 24% 1.30 35.5 40.73 2,694 2,604 13,568 0.4 0.4 1.7 12.8 14.6 3.1 1.5 1.8 3.4 3.5 2.9 1.5 0.18 0.07 3.4 1.4
JMART BUY 8.60 19.50 127% 2.26 55.5 6.31 490 546 616 0.7 0.7 0.7 12.9 12.9 12.5 6.4 7.7 8.8 1.4 1.1 1.0 0.50 0.51 5.8 6.0
THCOM Switch 8.75 10.10 15% 1.32 50.2 9.59 (2,650) 2,196 310 -2.4 1.3 0.3 NM 6.5 30.9 13.5 14.1 14.3 0.6 0.6 0.6 1.46 0.13 16.7 1.5
TRUE Switch 6.35 6.50 2% 1.07 24.4 10.70 2,233 21,193 (6,813) 0.1 0.6 -0.2 94.9 10.0 NM 4.0 4.6 4.4 1.6 1.4 1.4 - - - -
MAI 42.39 2,352 2,801 1,611 18.29 14.57 18.05 2.87 2.65 3.14 3 .4 3 .0
AU Switch 9.05 11.00 22% na. 33.6 7.38 129 166 191 0.2 0.2 0.2 57.3 44.5 38.6 1.1 1.2 1.3 7.9 7.6 7.1 0.16 0.19 1.8 2.1
AUCT BUY 5.75 8.75 52% 0.71 35.4 3.16 137 167 195 0.2 0.3 0.4 23.1 19.0 16.2 0.8 0.9 1.0 7.0 6.5 6.0 0.24 0.28 4.2 4.9
D BUY 10.60 12.10 14% na. 29.1 2.12 46 54 72 0.2 0.3 0.4 43.2 39.1 29.4 2.2 2.1 2.2 4.9 5.0 4.8 0.24 0.32 2.3 3.1
FSMART Switch 9.30 11.36 22% 1.27 44.4 7.44 543 611 681 0.7 0.8 0.9 13.7 12.2 10.9 1.7 2.0 2.3 5.6 4.7 4.0 0.46 0.34 4.9 3.7
LIT BUY 8.65 11.00 27% 0.80 56.8 1.73 145 174 219 0.7 0.7 0.9 13.1 11.7 10.0 4.6 3.3 3.8 1.9 2.6 2.3 0.36 0.42 4.1 4.9
PSTC Switch 0.73 0.83 14% 0.27 68.1 0.32 43 109 156 0.0 0.0 0.0 119.7 47.3 33.2 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.01 0.01 1.1 1.5
TNP Switch 2.02 3.00 49% 0.70 27.6 1.62 67 80 96 0.1 0.1 0.1 24.3 20.2 16.8 0.8 0.8 0.9 2.6 2.4 2.2 0.04 0.05 2.1 2.5
Changes this week : SF ---> BUY, GLOW ---> SELL
Resource: ASPS Research "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
Equity Calendar
Research Division
August 3, 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
6 7 8 9 10
Co's name change XD XD Conversion
Thai Carbon Black (TCB) > PTL @B0.37 PTTEP @B1.75 T-W3 1.594:1w @B1.00 (final)
Birla Carbon (Thailand) (BCT) SCCC @B4.00 SCC @B8.50
WHABT @B0.1325
New listing - Derivatives Warrant WHART @B0.1745 XE
ADVA13C1901A 120m units @B1.00 NEWS-W5 7.8323:1w @B0.037 (final, "SP")
AOT06C1903A 60m units @B1.00 XN
AOT06P1903A 60m units @B1.00 WHABT @B0.024 XW
BGRI06C1903A 60m units @B1.00 WHART @B0.02 BM 4 existing : 1BM-W1 @free
SAWA06C1903A 60m units @B1.00
ADVA28C1901A 31m units @B1.00
AOT28C1901A 23m units @B1.00
AOT28P1812A 33m units @B1.00
BBL28C1901A 80m units @B1.00
BCP28C1901A 125m units @B1.00
BPP28C1812A 73m units @B1.00
CBG28C1812A 62m units @B1.00
KBAN28C1812A 94m units @B1.00
PTT28C1901A 31m units @B1.00
TISC28C1901A 58m units @B1.00
TMB28C1901A 170m units @B1.00
XD
BLAND @B0.09
EPG @B0.15
New shares trading
GL 19 shrs (w)
13 14 15 16 17
XD XD XW XR
DREIT @B0.3043 ADVANC @B3.78 GREEN 3 existing : 1GREEN-W5 @free TH 2:1n @B1.00
MBKET @B0.40
XW SNC @B0.50
PUBLIC HOLIDAY VGI 5 existing : 1VGI-W2 @free
(Substitution for H.M. The Queen's Birthday ) XE
NPPG-W3 1.14:1w @B1.00 (final, "SP")
Conversion
TCAP-P 1:1
MPC meeting
20 21 22 23 24
XW Conversion Conversion
JMT 4 existing : 1JMT-W2 @free PACE-W1 1:1w @B0.80 (final) ECF-W2 1:1w @B3.00
IVL-W2 1:1w @B43.00 (final)
NESDB - GDP 2Q18
27 28 29 30 31
Conversion
WORK-W1 1:1w @B38.10
BOT : Jul-18 Trade
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
3 4 5 6 7
Conversion Conversion
NEWS-W5 7.8323:1w @B0.037 (final) NPP-W3 1.14:1w @B1.00 (final)
MOC : Aug-18 CPI
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
MPC meeting BOT : Aug-18 Trade
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1 2 3 4 5
MOC : Sep-18 CPI MPR Press Conference
8 9 10 11 12
August 2018
September 2018
October 2018
C = conversion, CB = convertible bonds, PP = private placement, p = preferred shares, w = warrants, n = new, STD = stock dividend, NPG = Non-Performing Group Provided by Amika (ext 1229)Market Outlook
Investment Strategy
Research Division
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้น
โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็
ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
เลือก Domestic Play ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561
ยังไม่เชื่อว่า SET Index จะยืนอยู่เหนือระดับ 1700 จุดได้อย่างมีเสถียรภาพ จนกว่าจะเห็นแรงหนุน
จาก Fund Flow ในส่วนของต่างชาติที่ต่อเนื่อง ส่วนประเด็นสงครามการค้ายังเข้ามากดดัน เลือก
หุ้น Domestic Play ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ได้แก่ KKP และ QH
SET Index 1,712.09
เปลี่ยนแปลง (จุด) +10.22
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60
องค์ประกอบที่ SET Index จะยืนเหนือ 1700 จุด อย่างมีเสถียรภาพ ยังไม่สมบูรณ์
หลังจากขึน้ ไปสร้างจุดสูงสุดที่ 1722 จุด SET Index ก็เริ่มเผชิญกับแรงขายทำกำไร รูปแบบการ
เคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าองค์ประกอบที่จะทำให้ SET Index ยืนเหนือ 1700 จุดอย่างมี
เสถียรภาพยังไม่สมบูรณ์ เฉพาะอย่างยิ่งแรงหนุนที่มาจาก Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติซึ่งยังถือ
ว่ามีเข้ามาน้อยมากเมื่อเทียบกับส่วนที่ถูกขายออกไป โดยในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติ
ซือ้ สุทธิราว 9.2 พันล้านบาท แต่สถานะจากต้นปีจนถึงปัจจุบันยังเป็นขายสุทธิเกือบ 1.9 แสนล้านบาท
ส่วนแนวโน้มจากนีไ้ ปก็ยังเชื่อว่าจะไม่เห็นการไหลกลับเข้ามาของเงินลงทุนอย่างมีเสถียรภาพ เหตุ
เพราะกลไกในเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของไทย ยังต่ำกว่าของสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ อีกทัง้
ทิศทางอัตราดอกเบีย้ สหรัฐฯ มีโอกาสที่จะปรับขึน้ อีก 2 ครัง้ ในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2561 ขณะที่
ดอกเบีย้ นโยบายของไทยมีโอกาสปรับขึน้ ไม่เกิน 1 ครัง้ นอกจากนียั้งมีความกังวลเรื่องการตอบโต้ทาง
การค้าระหว่าง สหรัฐฯ-จีน คอยสร้างแรงกดดัน คาด SET Index สัปดาห์นีอ้ ยู่ในช่วง 1690 – 1720 จุด
สงครามการค้าสหรัฐ vs จีน ยังรุนแรง สร้าง Sentiment เชิงลบต่อตลาด
สงครามการค้าสหรัฐ-จีน ที่กลับมาปะทุอีกครัง้ หนึ่ง เป็นปัจจัยที่สร้าง Sentiment เชิงลบให้กับตลาด
หุ้น โดยล่าสุดสหรัฐประกาศจะขึน้ อัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนรอบที่ 3 คิดเป็นมูลค่าราว 2 แสนล้าน
เหรียญฯ ในอัตรา 25% จากเดิมจะเก็บที่ 10% หลักๆ มุ่งเก็บสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็น
กำหนดวันจะทำประชาพิจารณ์ 30 ส.ค.- 5 ก.ย. เชื่อว่าจะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ หลังจาก
เริ่มเห็นผลกระทบจากการขึน้ ภาษีในรอบแรกที่เกิดขึน้ แล้ว โดยในฝั่งจีน บริษัทเอกชนทยอยขึน้ ราคา
สินค้า สะท้อนต้นทุนที่สูงขึน้ อาทิ BMW และ Tesla ปรับขึน้ ราคาขายรถ ขณะที่ฝั่งสหรัฐ อาทิ Coke,
Ford, GE ออกมายอมรับว่าต้นทุนการผลิตสูงขึน้ ระยะสัน้ ควรหลีกเลี่ยงหุ้นส่งออก
หลายประเทศส่งสัญญาณการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น
หลายประเทศทั่วโลกส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินตึงตัวเร็วขึน้ เริ่มตัง้ แต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว ในการ
ประชุม ECB ส่งสัญญาณอาจจะขึน้ ดอกเบีย้ ในปี 2562 หลังสิน้ สุด QE ในเดือน ธ.ค. 2561 ส่วน BOJ
(ประชุมเมื่อ 30-31 ก.ค.) ยังคงดอกเบีย้ -0.1% แต่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนไปใช้นโยบายการเงินตึงตัว
เร็วขึน้ ส่วนผลการประชุม Fed (เมื่อ 31 ก.ค. – 1 ส.ค.) ยังไม่ขึน้ ดอกเบีย้ ในรอบนี ้ แต่น่าจะไปขึน้ ใน
รอบ ก.ย. หลังจากที่ส่งสัญญาณขึน้ ดอกเบีย้ อีก 2 ครัง้ (รวมทัง้ หมด 4 ครัง้ ) ในปีนี ้ และล้าสุด BOE
(เมื่อ 2 ส.ค.) ขึน้ ดอกเบีย้ 0.25% เป็น 0.75% (ครัง้ แรกในปีนี)้ จากผลการประชุมธนาคารกลาง
ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินตึงตัวที่เร็วขึน้ ซึ่งเกิดจากแรงกระตุ้น
ของอัตราเงินเฟ้ อ และการฟื ้นตัวเศรษฐกิจ ภาวะดังกล่าวถือเป็นแรงกดดันสำหรับตลาดหุ้น
Domestic Play ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การเติบโตของภาคเศรษกิจในประเทศที่ชัดเจนขึน้ ตามลำดับ ขณะที่แรงกดดันจากความกังวลในเรื่อง
สงครามการค้าที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึน้ ทำให้ Theme การลงทุนยังถูกกำหนดเป็น Dometic Play
และด้วยเป็นช่วงเวลาที่มีการประกาศงบกลางปี 2561 พร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จึงได้
เพิ่มเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเข้ามาด้วย สัปดาห์นีเ้ลือก QH (FV@B4.30) คาดกำไร
2Q61 ยังแข็งแกร่งจากการเน้นโครงการแนวราบ และน่าจะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ไม่น้อยกว่า 0.07
บาท/หุ้น อีกบริษัทได้แก่ KKP (FV@B90) จุดเด่นอยู่ที่ Div Yield สูงถึง 8% และมีประเด็นเรื่องความ
คืบหน้าของ Thailand Future Fund เป็นแรงเสริม
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 54,744
(ล้านบาท)
ในฉบับ
Market Comments 1
Technical Analysis 2
Major Statistics 6
Weekly Events 8
Weekly Economic Calendar 9
Warrant Corner 14
Earnings Guide 17
Calendar 21
เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132
พบชัย ภัทราวิชญ์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 052647
ชาญชัย พันทาธนากิจ
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 064045
ภราดร เตียรณปราโมทย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
2
วิเคราะห์เทคนิครายสัปดาห์
ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่กลับมามีนำ้ หนักมากขึน้ กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกใน
สัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนปรับลดลงมากที่สุด 4.63% ส่วน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวไม่สอดคล้องกันกล่าวคือ ดัชนี Dow Jones ลดลง 0.49% สวนทางกับดัชนี
S&P 500 เพิมขึน้ 0.30% ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปดัชนี DAX เยอรมันปรับลง 1.95% ขณะที่ SET Index
บ้านเราปรับขึน้ เล็กน้อย 0.60% (ภาพ a)
สำหรับสัปดาห์นีต้ ลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ในเชิงปัจจัยเทคนิคคาดว่าจะติดแนวต้านที่
บริเวณ 25500 จุด และมีโอกาสปรับฐาน เช่นเดียวกับดัชนี SHANGHAI COMPOSITE ของจีนที่มี
โอกาสลงมาทดสอบแนวรับ Low ซึ่งหากเกิดขึน้ จะถือเป็น Sentiment เชิงลบต่อตลาดหุ้นบ้านเรา
(ภาพ b และ c) สำหรับ SET Index สัปดาห์นีค้ าดว่าในช่วงต้นสัปดาห์อาจเห็นการพักฐานได้บ้าง
โดยมีฐานแนวรับที่ 1700/1680 จุด หากไม่หลุดน่าจะเห็นการปรับขึน้ ต่อได้เพื่อทดสอบแนวต้าน
1718 จุด อีกครัง้ หากผ่านได้แนวต้านหลักถัดไปจะอยู่ที่ 1750 จุด (ภาพ d) ส่วนหุ้นเทคนิคราย
สัปดาห์เน้น Domestic Play โดยหุ้นที่ปัจจัยเทคนิคน่าสนใจ คือ ANAN และ QH (ภาพ e f และ g)
รูป a GLOBAL STOCK PERFORMANCE (WTD Return)
รูป a ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่กลับมามีนำ้ หนักมากขึน้ กดดันตลาดหุ้นทั่ว
โลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนปรับลดลงมากที่สุด 4.63%
ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวไม่สอดคล้องกันกล่าวคือ ดัชนี Dow Jones ลดลง 0.49% สวนทางกับ
ดัชนี S&P 500 เพิมขึน้ 0.30% ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปดัชนี DAX เยอรมันปรับลง 1.95% ขณะที่ SET
Index บ้านเราปรับขึน้ เล็กน้อย 0.60%
ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASPS
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
3
รูป b Dow Jones Index (Daily)
รูป b ดัชนี Dow Jones เริ่มเห็นสัญญาณการติดแนวต้านที่ 25477 จุด โดย MACD เริ่มมีทิศทางอ่อน
แรง เช่นเดียวกับ RSI ที่เริ่มชะลอตัวหลังเข้าใกล้เขต Overbought สัปดาห์นีจึ้งประเมินดัชนีมีโอกาส
แกว่งพักฐานตามกรอบ 25000 -25500 จุด ทัง้ นีก้ ารปรับลงของดัชนี Dow Jones จะสร้าง
Sentiment เชิงลบต่อตลาดหุ้นบ้านเราได้
ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASPS
รูป c SHANGHAI COMPOSITE (Daily)
รูป c ดัชนี SHANGHAI COMPOSITE ของจีน ยังแกว่งในทิศทางขาลงและจากสัญญาณลบของ
MACD ที่ตัดลง ทำให้สัปดาห์นียั้งมีโอกาสที่จะปรับลงมาทดสอบแนวต้าน Low เดิมที่ 2725 และ
2687 จุดได้
ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASPS
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
4
รูป d SET Index (Daily)
รูป d SET Index สัปดาห์ที่ผ่านมาขึน้ มาทดสอบแนวต้าน 1718 จุด แต่ยังผ่านไม่ได้ ประกอบกับ
RSI ที่เริ่มใกล้เขต Overbought สัปดาห์นีจึ้งประเมินในช่วงต้นสัปดาห์มีโอกาสแกว่งพักฐาน โดยมี
แนวรับที่ 1680/1700 จุด หากไม่หลุด Momentum การขึน้ ยังดูดีและมีโอกาสกลับมาที่ 1718 จุดอีก
ครัง้ หากผ่านได้ แนวต้านหลักถัดไปจะอยู่ที่ 1750 จุด
ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASPS
รูป e SETPROP INDEX (Daily)
รูป e ดัชนีกลุ่มอสังหาฯ หลังจากที่สามารถผ่านแนวต้าน EMA 200 วัน ดัชนียังสามารถปิดเหนือแนว
ต้าน Downtrend Line ได้สำเร็จ ซึ่งจะเป็นการเปิด Upside ให้ดัชนีได้ฟื ้นตัวขึน้ ต่อ ประกอบกับ
MACD ที่ฟื ้นตัวขึน้ เหนือแกนศูนย์ และ RSI ที่ยกตัวขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาพรวมดูอยู่ในจังหวะฟื ้น
ตัวต่อ โดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวหลักไว้ที่ 320 – 330 จุด
ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASPS
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
5
รูป f QH (Daily)
รูป f QH ก่อนหน้านีร้ าคากำลังพักตัวอยู่ใน Ascending Triangle จากการที่ราคาสามารถผ่านกรอบ
บนไปได้จะเป็นการเปิด Upside ให้ราคาได้ฟื ้นตัวขึน้ ต่อ ประกอบกับการที่ราคามี Volume ที่มากกว่า
ปกติเมื่อเทียบกับช่วงที่พักตัว จึงคาดว่าจะเห็นราคาปรับตัวขึน้ ต่อ โดยประเมินแนวต้านถัดไปไว้ที่
3.70 และ 3.76 บาท ตามลำดับ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 3.40 บาท
ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASPS
\
รูป g ANAN (Daily)
รูป g ANAN ราคาสามาถกลับขึน้ มายืนเหนือ EMA 200 วัน ได้สำเร็จ โดยล่าสุดกำลังพักตัวอยู่ใน
รูปแบบ Ascending Triangle และมีแนวต้านกรอบบนอยู่ที่ 5.20 บาท หากปิดเหนือแนวต้านดังกล่าว
ได้จะถือเป็นสัญญาณบวกทันที โดยประเมินแนวต้านถัดไปไว้ที่ 5.40 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 4.98
บาท
ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASPS
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
6
Major Statistics for Investment Strategies
เป้าหมาย SET Index ปี 2561 กำหนดบนค่า PER ต่างๆ PER bands ของ SET index
ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS
EPS Growth ปี 2561F-2562F ตลาดเกิดใหม่ (EM) EPS Growth ปี 2561F-2562F ประเทศพัฒนาแล้ว (DM)
ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS
Expected P/E ปี 2561F-2562F ตลาดเกิดใหม่ (EM) Expected P/E ปี 2561F-2562F ประเทศพัฒนาแล้ว (DM)
ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS
Dollar Index และราคาน้ำมันดิบโลก Market Earning Yield Gap
ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS
100
1,000
10,000
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
14x
12x
16x
18x
20x
SET Index
19.2%
19.0%
12.4%
11.8%
10.8%
6.1%
-2.1%
20.8%
13.5%
12.5%
4.8%
13.6%
12.5%
7.5%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Vietnam
India
Indonesia
Thailand(ASP)
China
Philippines
Malaysia
EPS Growth 2018F EPS Growth 2019F
23.9%
20.3%
16.8%
13.4%
10.0%
9.8%
9.4%
7.8%
9.0%
10.5%
13.7%
7.7%
9.7%
11.1%
9.6%
10.9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
DJIA
S&P 500
Japan
FSTE 100
CAC 40
Hong Kong
STOXX600
DAX
EPS Growth 2018F EPS Growth 2019F
17.9
17.0
16.6
16.0
15.6
15.5
11.1
15.9
15.8
14.7
13.3
14.9
13.8
9.7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Philippines
Malaysia
India
Vietnam
Thailand(ASP)
Indonesia
China
Expected X P/E 2018F Expected P/E 2019F
17.5
16.3
16.2
14.8
14.6
14.0
13.6
13.2
15.9
14.9
14.2
13.5
13.4
13.4
12.6
11.9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
S&P 500
DJIA
Japan
STOXX600
CAC 40
Taiwan
FSTE 100
DAX
X Expected P/E 2018F Expected P/E 2019F
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
20
40
60
80
100
120
140
160
Jan 08
Jul 08
Jan 09
Jul 09
Jan 10
Jul 10
Jan 11
Jul 11
Jan 12
Jul 12
Jan 13
Jul 13
Jan 14
Jul 14
Jan 15
Jul 15
Jan 16
Jul 16
Jan 17
Jul 17
Jan 18
Jul 18
West Texas Crude Oli Dubai Crude Oil
Nymex Crude Oil Dollar Index(RHS) US$/Barrel
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
ม.ค. 51
ก.ค. 51
ม.ค. 52
ก.ค. 52
ม.ค. 53
ก.ค. 53
ม.ค. 54
ก.ค. 54
ม.ค. 55
ก.ค. 55
ม.ค. 56
ก.ค. 56
ม.ค. 57
ก.ค. 57
ม.ค. 58
ก.ค. 58
ม.ค. 59
ก.ค. 59
ม.ค. 60
ก.ค. 60
ม.ค. 61
ก.ค. 61
Yield Gap (Earning Yield - Thai Bond 1 Yr.) SET(RHS) Index
Yield Gap เฉลี่ยตัง้ แต่ปี 2551 - ปัจจุบัน เท่ากับ 4.30%
EYG ปัจจุบัน 4.57%
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
7
ค่าเงินเอเซีย (WTD) ดัชนีตลาดหุ้นโลก
ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS
ยอดซื้อ/ขายสุทธิ รายสัปดาห์ของนักลงทุนแต่ละประเภทเทียบสัปดาห์ก่อน นักลงทุนต่างชาติ ซื้อ-ขายสุทธิ รายเดือน
ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS ที่มา : ฝ่ายวิจัย ASPS
-0.92
-0.87
-0.52
-0.50
-0.47
-0.46
-0.39
-0.23
-0.09
-0.03
-0.01
0.42
0.50
(1.0)
(0.8)
(0.6)
(0.4)
(0.2)
-
0.2
0.4
0.6
IDR
KRW
CNY
NZD
MYR
JPY
SGD
TWD
AUD
INR
HKD
THB
PHP
% change (WTD)
1.4
0.9
0.5
0.3
0.2
-0.4
-0.4
-0.5
-0.6
-0.6
-0.8
-0.9
-1.1
-1.4
-2.1
-3.9
-3.9
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
Thailand
Philippines
Malaysia
India
Indonesia
CAC
S&P 500
Korea
Taiwan
NASDAQ
DOW JONES
Japan
FTSE
Singapore
DAX
Hong kong
China
% change (WTD)
3,928
(385)
2,590
(6,133)
(421)
1,838
3,319
(4,736)
-8,000
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
นักลงทุนสถาบัน บัญชีบริษัท
หลักทรัพย์
นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนรายย่อย
สัปดาห์ก่อนหน้า สัปดาห์ล่าสุด
ลา้ นบาท
-5,699
-41,382
-11,036 -21,450
-51,859 -48,651
-10,622
1,495
-189,204
-25,755
-200,000
-170,000
-140,000
-110,000
-80,000
-50,000
-20,000
10,000
40,000
ม.ค. 61
ก.พ. 61
มี.ค. 61
เม.ย. 61
พ.ค. 61
มิ.ย. 61
ก.ค. 61
ส.ค. 61
2561
2560
ลา้ นบาท
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
8
ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ายวิจัย ASPS
สรุปเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภูมิภาค วันที่ เหตุการณ์ ผลกระทบ
ต่างประเทศ 31/7/61 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ -0.1% ตามเดิม แต่ปรับลดคาดการณ์อัตรา
เงินเฟ้ อปีนีล้ งจากเดิม 1.3% เหลือ 1.1% และ GDP growth ปี 61 จากเดิม 1.6% เหลือ 1.5%
เพราะกังวลต่อเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สะท้อนเงินเฟ้อชะลอตัวเหลือ 0.7% ใน พ.ค- มิ.ย.
0
GDP growth ยุโรปงวด 2Q61 (คาดการณ์เบือ้ งต้น) ขยายตัว 2.1%yoy ลดลงจาก 1Q61 ที่ขยายตัว
2.5% สวนทางกับอัตราเงินเฟ้ อเดือน ก.ค. (คาดการณ์เบือ้ งต้น) ขยายตัว 2.1%yoy สูงกว่าเดือน มิ.ย.
ที่ 2.0% ผลจากราคาสินค้ากลุ่มพัลงงานเพิ่มขึน้ 9.4%, อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึน้ 2.5%, บริการ
เพิ่มขึน้ 1.4% เป็นต้น ขณะที่อัตราการว่างงานเดือน มิ.ย. ยังทรงตัว 8.3% เป็นเดือนที่ 2
0
1/8/61 ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายเป็นครัง้ ที่สองของปีนี ้ ตามที่ตลาดคาด 0.25%
เป็น 6.5% เนื่องจากเงินเฟ้อเดือนของอินเดีย มิ.ย.ขยายตัว 5.0%yoy สูงกว่าเป้าที่ 4% ตามราคา
นำ้ มันที่เพิ่มขึน้ และค่าเงินรูปีอ่อนค่า
+
2/8/61 ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย ที่ 2.0% ตามเดิม แต่ได้ส่งสัญญาณถึงการขึน้
ดอกเบีย้ อีก 2 ครั้งๆละ 0.25% ทำให้ดอกเบีย้ นโยบายสิน้ ปีนีอ้ ยู่ที่ 2.5% เทียบเงินเฟ้ อล่าสุด 2.9%
เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตแข็งแกร่ง 2.8%yoy ใน 2Q61 จาก 2.6% ใน 1Q61 และอัตราว่างงาน
ตํ่าสุดในรอบ 18 ปี
0
ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ขึน้ อัตราดดอกเบีย้ นโยบายครัง้ แรกของปีนี ้0.25% เป็น 0.75% เพราะ
อัตราเงินเฟ้อยังสูง 2.4% ในเดือน มิ.ย. จากเงินปอนด์ที่อ่อนค่า และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่ง จากอัตราการว่างงานตํ่าสุด ในรอบ 43 ปี รวมถึง BOE มองว่าเศรษฐกิจอังกฤษที่ชะลอตัว
เล็กน้อยในช่วง 1Q61 เป็นผลจากปัจจัยเพียงชั่วคราว
+
ในประเทศ 1/8/61 อัตราเงินเฟ้อไทยเดือน ก.ค. ขยายตัว 1.46%yoy จาก 1.38% ในเดือน มิ.ย. สินค้าสำคัญที่มีราคา
เพิ่มขึ้นได้แก่ นํ ้ามันเชื ้อเพลิงเพิ่มขึน้ 13.85%, ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เพิ่มขึน้ 5.86%,
เคหสถานเพิ่มขึน้ 1.12% ขณะที่สินค้าที่มีราคาลดลงได้แก่ ผักลดลง 5.3%, ผลไม้ลดลง 2.35%,
เนือ้ สัตว์ลดลง 1.89% เป็นต้น
+
2/8/61 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) เดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 82.2 จุด จาก 81.3 ในเดือน มิ.ย. แตะระดับ
สูงสุดในรอบ 5 ปี 2 เดือน เนื่องจากประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึน้ ทัง้ ภาคส่งออกที่
ขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงคณะรัฐมนตรีมีมติคงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ต่อไปอีก 1 ปี และ พืชผลทาง
การเกษตรหลายรายการเริ่มปรับตัวดีขึน้
+
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
9
Weekly Economic Calendar
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
10
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
11
08/09/2018 16:00 CPI EU Harmonized YoY Jul -- 1.00%
08/09/2018 16:00 CPI YoY Jul -- 1.00%
08/09/2018 16:00 Unemployment Rate May -- 20.20%
08/09/2018 17:00 CPI EU Harmonized MoM Jul -- 0.10%
08/09/2018 17:00 CPI EU Harmonized YoY Jul -- 0.70%
08/09/2018 17:00 CPI MoM Jul -- 0.10%
08/09/2018 17:00 CPI YoY Jul -- 0.40%
08/09/2018 17:00 Trade Balance Jun -- -230.6m
08/09/2018 17:00 Trade Balance Jun -- -1122m
08/10/2018 13:00 Industrial Production MoM Jun -- 0.90%
08/10/2018 13:00 Industrial Production WDA YoY Jun -- 3.50%
08/10/2018 13:45 Industrial Production MoM Jun -- -0.20%
08/10/2018 13:45 Industrial Production YoY Jun -- -0.90%
08/10/2018 13:45 Manufacturing Production MoM Jun -- -0.60%
08/10/2018 13:45 Manufacturing Production YoY Jun -- -0.70%
08/10/2018 13:45 Wages QoQ 2Q P -- 0.70%
08/10/2018 13:45 Private Sector Payrolls QoQ 2Q P -- 0.20%
08/10/2018 14:00 Average Real Monthly Wage YoY Jun -- 6.40%
08/10/2018 14:00 Industrial Sales YoY Jun -- 5.80%
08/10/2018 14:00 Industrial Production YoY Jun -- 2.50%
08/10/2018 14:00 Construction Constant YoY Jun -- 0.60%
08/10/2018 15:00 Unemployment Rate 2Q -- 7.20%
08/10/2018 15:00 Trade Balance Total Jun -- 3378m
08/10/2018 15:00 Trade Balance EU Jun -- 1015m
08/10/2018 15:30 Industrial Production MoM Jun -- 0.70%
08/10/2018 15:30 Industrial Production YoY Jun -- 6.00%
08/10/2018 17:00 New Vehicle Licences Jul -- 5999
08/10/2018 17:00 Current Account Balance Jun -- -35.0m
08/10/2018 17:00 CPI MoM Jul F -- -0.60%
08/10/2018 17:00 CPI YoY Jul F -- 1.60%
08/10/2018 17:00 CPI EU Harmonized MoM Jul F -- -0.40%
08/10/2018 17:00 CPI EU Harmonized YoY Jul F -- 2.20%
08/10/2018 Unemployment Rate Jul -- 4.50%
08/10/2018 08/20 Budget Balance YTD Jul -- -4.345b
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
12
Market Outlook
Investment Strategy | Research Division
13
As of : 2 August 2018
Warrant Final Exercise Exercise Warrant Stock Dilution Intrinsic Theory All-in Gearing Delta Breakeven Implied Parity In-Out Conversion Periods
Date Price Warrant Stock Price Price Factor Value Price(B&S) Premium (x) Gearing Ratio Money
2S-W1 30 May 19 6.667 1.00000 1.125 0.16 3.10 0.20 0.00 0.03 120% 21.80 0.07 160% 1.55 0.46 -120% 30th of May and Nov
7UP-W2 22 Feb 19 1.183 1.00000 1.057 0.19 0.50 0.02 0.00 0.00 172% 2.78 0.02 501% 0.06 0.37 -172% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
ACAP-W2 28 May 19 6.000 1.00000 1.000 2.82 8.35 0.19 1.91 2.66 6% 2.96 0.85 7% 2.52 0.95 -6% 15th Jun and Dec
ACC-W1 30 Apr 19 1.250 1.00000 1.000 0.03 0.47 0.18 0.00 0.00 172% 15.67 0.02 286% 0.24 0.37 -172% At the End of Jun
AIRA-W2 2 Aug 19 3.492 1.00000 1.002 0.06 2.00 0.11 0.00 0.07 78% 33.41 0.18 78% 6.15 0.56 -78% At the End of Oct, Jan, Apr and Jul
AJA-W1 20 Nov 19 1.527 1.00000 1.310 0.17 0.39 0.19 0.00 0.00 325% 3.00 0.02 204% 0.05 0.24 -325% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
ALT-W1 18 Dec 20 3.000 1.00000 1.000 0.73 3.46 0.19 0.37 1.12 8% 4.74 0.74 3% 3.52 0.93 -8% Every 15th Mar and Sept
APURE-W2 4 Jun 21 0.000 1.00000 1.000 0.16 1.36 0.09 1.24 nm. -88% 8.50 nm. -53% nm. 8.50 88% End of Mar, Jun, Sept and Dec
AQ-W4 31 Oct 18 0.050 1.00000 1.000 0.01 0.03 0.33 0.00 0.00 100% 3.00 0.10 1563% 0.30 0.50 -100% 30th Nov
AS-W1 14 May 20 2.000 1.00000 1.000 0.44 1.48 0.20 0.00 0.26 65% 3.36 0.54 32% 1.80 0.61 -65% Every 25th of Jun and Dec
ATP30-W1 23 May 19 0.850 1.00000 1.000 0.84 1.74 0.15 0.75 0.89 -3% 2.07 0.97 -4% 2.00 1.03 3% 29 Dec 17, 29 Jun 18, 28 Dec 18 and 23 May 19
AYUD-W1 8 May 20 39.000 1.00000 1.000 2.28 38.75 0.22 0.00 8.34 7% 17.00 0.64 4% 10.84 0.94 -7% Every 15th of Jun and Dec
BSM-W2 28 Dec 18 0.489 1.00000 1.021 0.18 0.68 0.12 0.17 0.21 -2% 3.86 0.90 -5% 3.49 1.02 2% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
BTS-W3 1 Nov 18 12.000 1.00000 1.000 0.03 9.20 0.25 0.00 0.14 31% 306.67 0.17 193% 53.12 0.76 -31% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
B-W3 28 Dec 20 6.530 1.00000 0.092 0.00 0.70 0.27 0.00 0.00 833% nm. 0.01 153% nm. 0.11 -833% as of Nov 30
B-W4 1 Jul 21 1.200 1.00000 1.000 0.23 0.70 0.10 0.00 0.14 104% 3.04 0.49 28% 1.48 0.49 -104% End of Jun, Dec
BWG-W4 24 May 19 3.000 1.00000 1.000 0.08 1.03 0.13 0.00 0.00 199% 12.88 0.02 288% 0.22 0.33 -199% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
CEN-W4 21 Dec 18 2.000 1.00000 1.000 0.05 1.30 0.33 0.00 0.02 58% 26.00 0.13 225% 3.40 0.63 -58% At the End of Mar 2018, Jun 2018, Sep 2018, Dec 2018
CGD-W4 26 Jun 21 2.750 1.00000 1.000 0.23 1.44 0.17 0.00 0.22 107% 6.26 0.43 28% 2.71 0.48 -107% End of Jun, Dec
CGH-W3 28 May 21 2.000 1.00000 1.000 0.07 1.08 0.25 0.00 0.12 92% 15.43 0.36 26% 5.55 0.52 -92% End of May and Nov
CHEWA-W1 27 Nov 19 1.750 1.00000 1.000 0.09 1.07 0.27 0.00 0.08 72% 11.89 0.33 51% 3.90 0.58 -72% 28 Dec 18, 28 Jun 19 and 27 Nov 19
CIG-W7 14 Feb 19 2.000 1.00000 1.000 0.02 0.38 0.17 0.00 0.00 432% 19.00 0.00 2145% 0.00 0.19 -432% End of every month
CI-W1 29 May 20 2.163 1.00000 1.017 0.36 1.59 0.10 0.00 0.26 58% 4.49 0.47 29% 2.12 0.63 -58% End of May and Nov
CKP-W1 28 May 20 6.000 1.00000 1.000 0.35 4.06 0.20 0.00 0.53 56% 11.60 0.45 28% 5.19 0.64 -56% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
CRANE-W1 2 Jul 20 3.000 1.00000 1.000 1.92 2.88 0.07 0.00 0.85 71% 1.50 0.68 32% 1.02 0.59 -71% Every 15th of Jul and Jan
CWT-W4 24 Jan 19 3.000 1.00000 1.000 0.53 3.26 0.10 0.23 0.57 8% 6.15 0.69 18% 4.24 0.92 -8% 24th Jan 2019
DCC-W1 7 May 21 1.150 1.00000 1.000 0.68 2.08 0.29 0.66 0.78 -12% 3.06 0.75 -5% 2.28 1.14 12% 8 May 2019 and 8 May 2020
DCON-W1 8 May 19 0.317 1.00000 15.757 4.00 0.56 0.04 3.69 3.59 2% 2.21 0.88 3% 1.93 0.98 -2% Every 6 Months after 1st exercise on 31 Jul 17
DIGI-W1 10 Sep 19 2.410 1.00000 0.622 0.04 0.43 0.21 0.00 0.00 475% 6.69 0.00 386% 0.01 0.17 -475% End of Jun, Dec
DIMET-W2 19 Jul 19 1.150 1.00000 1.000 0.17 1.15 0.33 0.00 0.20 15% 6.76 0.68 15% 4.59 0.87 -15% End of Aug, Nov, Feb and Jul
DNA-W1 18 Nov 18 0.100 1.00000 5.000 1.00 0.38 0.19 1.13 1.33 -21% 1.90 1.00 -55% 1.90 1.27 21% 18 Nov 18
EARTH-W4 15 Sep 19 6.861 1.00000 1.020 0.00 0.00 0.29 0.00 nm. nm. nm. nm. nm. nm. 0.00 nm. Every 15th Mar and Sept
ECF-W2 20 Feb 19 3.000 1.00000 1.000 3.98 7.45 0.10 3.99 4.43 -6% 1.87 0.99 -11% 1.86 1.07 6% Every 25Nov 17, Feb 18, May 18, Aug 18 and Nov 19
ECF-W3 20 Feb 21 5.000 1.00000 1.000 2.96 7.45 0.13 2.14 3.38 7% 2.52 0.84 3% 2.11 0.94 -7% y 25 May 19, Aug 19, Nov 19, Feb 20, May 20, Aug 20 and No
EFORL-W3 1 Jun 20 0.600 1.00000 1.000 0.01 0.07 0.07 0.00 0.00 771% 7.00 0.00 226% 0.02 0.11 -771% Every 22nd of Jun and Dec
EFORL-W4 1 Jun 20 0.500 1.00000 1.000 0.02 0.07 0.04 0.00 0.00 643% 3.50 0.01 199% 0.03 0.13 -643% Every 22nd of Jun and Dec
EIC-W2 16 Jul 20 1.000 1.00000 2.321 0.01 0.05 0.12 0.00 0.00 1909% 11.60 0.00 363% 0.00 0.05 -1909% End of Jun, Dec
EIC-W3 16 Jun 21 1.000 1.00000 2.321 0.02 0.05 0.01 0.00 0.00 1917% 5.80 0.00 184% 0.01 0.05 -1917% End of Jun, Dec
EIC-W4 20 Sep 18 0.150 1.00000 1.000 0.00 0.05 0.26 0.00 0.00 200% nm. 0.00 358051% nm. 0.33 -200% End of Mar, Jun, Sept and Dec
EVER-W3 14 Mar 19 5.000 1.00000 1.000 0.02 0.40 0.08 0.00 0.00 1155% 20.00 0.00 6069% 0.00 0.08 -1155% 14 Ju 18, 14 Sept 18, 14 Dec 18 and 14 Mar 19
FC-W1 22 Dec 20 1.408 1.00000 1.065 0.07 0.32 0.15 0.00 0.01 361% 4.87 0.09 89% 0.42 0.22 -361% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
FC-W2 22 Dec 20 2.000 1.00000 1.000 0.03 0.32 0.11 0.00 0.00 534% 10.67 0.03 117% 0.34 0.16 -534% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
FOCUS-W2 6 Jul 20 1.800 1.00000 1.000 0.26 0.89 0.14 0.00 0.08 131% 3.42 0.31 55% 1.06 0.43 -131% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
FVC-W2 26 Jun 20 0.957 1.00000 1.045 0.41 1.30 0.20 0.29 0.52 4% 3.31 0.84 2% 2.78 0.96 -4% End of June
GJS-W3 7 Feb 20 1.372 1.00000 0.437 0.03 0.32 0.10 0.00 0.00 350% 4.66 0.03 169% 0.13 0.22 -350% At the End of Jun, Dec
GSTEL-W1 29 Sep 19 2.750 1.00000 0.200 0.00 0.00 0.14 0.00 nm. nm. nm. nm. nm. nm. 0.00 nm. At the End of Jun, Dec
GSTEL-W2 26 Sep 19 2.750 1.00000 0.200 0.00 0.00 0.04 0.00 nm. nm. nm. nm. nm. nm. 0.00 nm. At the End of Jun, Dec
IEC-W2 22 May 19 0.045 1.00000 1.000 0.00 0.00 0.17 0.00 nm. nm. nm. nm. nm. nm. 0.00 nm. At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
IHL-W1 11 Oct 19 3.510 1.00000 1.000 4.96 8.75 0.07 4.85 4.90 -3% 1.76 0.92 -3% 1.62 1.03 3% At the End of Mar, Sep
ITD-W1 13 May 19 13.971 1.00000 1.002 0.11 2.82 0.17 0.00 0.00 399% 25.69 0.00 690% 0.01 0.20 -399% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
ITEL-W1 22 May 21 5.000 1.00000 1.000 0.34 3.34 0.20 0.00 0.60 60% 9.82 0.50 18% 4.93 0.63 -60% 30 Jun 20, end of Sep 20, Dec 20, Mar 21 and 22 May 21
IVL-W2 25 Aug 18 43.000 1.00000 1.000 0.00 60.50 0.01 17.29 17.34 -29% nm. 1.00 -100% nm. 1.41 29% At the End of Jan, Apr, Jul, Oct
JAS-W3 5 Jul 20 3.667 1.00000 1.172 2.00 5.15 0.18 1.42 1.72 4% 3.02 0.66 2% 1.98 0.96 -4% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
JCK-W5 30 Jun 20 3.500 1.00000 1.000 0.46 1.50 0.10 0.00 0.10 164% 3.26 0.23 66% 0.76 0.38 -164% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
JKN-W1 8 May 20 15.000 1.00000 1.000 2.88 11.60 0.17 0.00 2.13 54% 4.03 0.55 28% 2.21 0.65 -54% Every 15th of Jun and Dec
JMART-W2 5 Jun 19 15.000 1.00000 1.000 1.63 8.60 0.18 0.00 0.25 93% 5.28 0.17 119% 0.88 0.52 -93% 31st Jul 17 and 5 Jun 19
LIT-W1 25 Apr 22 4.000 2.00000 1.000 2.44 8.65 0.26 1.71 2.21 3% 1.77 0.81 1% 1.44 0.97 -3% Every 25th Jan, April, Jul and Oct
META-W2 12 May 19 6.242 1.00000 1.282 0.06 2.12 0.09 0.00 0.01 197% 45.29 0.02 307% 0.70 0.34 -197% End of July 18 and 12 May 19
Warrant Corner
Exercise Ratio
As of : 2 August 2018
Warrant Final Exercise Exercise Warrant Stock Dilution Intrinsic Theory All-in Gearing Delta Breakeven Implied Parity In-Out Conversion Periods
Date Price Warrant Stock Price Price Factor Value Price(B&S) Premium (x) Gearing Ratio Money
Warrant Corner
Exercise Ratio
MIDA-W2 31 May 19 2.500 1.00000 1.000 0.03 0.63 0.20 0.00 0.00 302% 21.00 0.00 437% 0.07 0.25 -302% End of Dec
MILL-W3 21 Dec 19 2.813 1.00000 1.067 0.04 1.56 0.13 0.00 0.11 83% 41.61 0.27 54% 11.16 0.55 -83% End of Jun, Dec
MILL-W4 11 Jul 22 2.063 1.00000 1.067 0.30 1.56 0.09 0.00 0.53 50% 5.55 0.64 11% 3.56 0.67 -50% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
MILL-W5 10 Jul 20 1.800 1.00000 1.000 0.17 1.56 0.17 0.00 0.33 26% 9.18 0.61 13% 5.56 0.79 -26% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
ML-W2 31 May 19 3.182 1.00000 1.100 0.04 1.06 0.33 0.00 0.00 204% 29.15 0.01 283% 0.42 0.33 -204% End of Dec
MONO-W1 17 Oct 19 2.464 1.00000 1.015 0.65 2.46 0.28 0.00 0.50 26% 3.84 0.66 21% 2.55 0.79 -26% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
NCL-W3 28 Feb 20 2.400 1.00000 1.500 0.00 1.48 0.00 0.00 0.25 62% nm. 0.36 36% nm. 0.62 -62% #N/A
NDR-W1 22 Dec 18 2.930 1.00000 1.030 0.11 2.26 0.20 0.00 0.09 34% 21.16 0.28 114% 5.86 0.74 -34% Every 15 Jun 17 ,15 Dec 17, 15 Jun 18 and 22 Dec 18
NEP-W3 15 Sep 19 0.550 1.00000 1.000 0.14 0.43 0.08 0.00 0.06 60% 3.07 0.47 53% 1.46 0.62 -60% Every 15 Mar, Jun, Sep, Dec
NEWS-W4 31 Mar 19 0.447 1.00000 2.231 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 4370% nm. 0.00 31481% nm. 0.02 -4370% End of March and Sept
NEWS-W5 4 Sep 18 0.037 1.00000 7.832 0.01 0.01 0.19 0.00 0.00 283% 7.83 0.00 280295827% 0.00 0.26 -283% End of March and Sept
NEWS-W6 12 Jun 21 0.016 1.00000 1.000 0.00 0.01 0.18 0.00 0.00 60% nm. 0.50 18% nm. 0.63 -60% End of Jun and Dec
NOK-W1 29 May 20 3.186 1.00000 1.570 0.98 2.68 0.08 0.00 0.93 42% 4.29 0.58 21% 2.51 0.70 -42% End of Quarter
NPPG-W3 8 Sep 18 1.000 1.00000 1.140 0.19 1.24 0.15 0.23 0.27 -6% 7.44 0.95 -45% 7.03 1.06 6% #N/A
NUSA-W3 18 Feb 20 1.000 1.00000 1.000 0.00 0.30 0.08 0.00 0.00 233% nm. 0.06 118% nm. 0.30 -233% End of May and Nov
NVD-W1 15 Jul 21 8.000 1.00000 1.000 0.24 3.84 0.17 0.00 0.45 115% 16.00 0.35 30% 5.65 0.47 -115% End of May and Nov
ORI-W1 30 Sep 20 20.000 1.00000 1.000 2.60 18.90 0.20 0.00 4.14 20% 7.27 0.60 9% 4.34 0.84 -20% 15 Nov 18, End of Quarter
PACE-W1 23 Aug 18 0.800 1.00000 1.000 0.00 0.49 0.11 0.00 0.00 63% nm. 0.00 501432% nm. 0.61 -63% 22 May 2018 and 22 Aug 2018
PACE-W2 22 Feb 23 2.000 1.00000 1.000 0.10 0.49 0.18 0.00 0.05 329% 4.90 0.28 38% 1.38 0.23 -329% First on 21 Feb 2020, then end of Jun and Dec till maturity
PDI-W1 14 May 21 33.000 1.00000 1.000 1.49 18.70 0.25 0.00 1.55 84% 12.55 0.28 25% 3.56 0.54 -84% Every 15th of May and Nov
PDJ-W2 7 Feb 19 1.000 1.00000 1.000 1.60 2.86 0.06 1.75 1.86 -9% 1.79 1.00 -17% 1.79 1.10 9% 7 Feb 2019
PDJ-W3 7 Feb 20 1.000 1.00000 1.000 1.49 2.86 0.06 1.75 1.90 -13% 1.92 0.98 -9% 1.89 1.15 13% 7 Feb 2020
PDJ-W4 7 Feb 21 1.000 1.00000 1.000 1.44 2.86 0.11 1.66 1.93 -15% 1.99 0.97 -6% 1.93 1.17 15% 7 Feb 2021
PHOL-W1 31 Oct 18 3.000 1.00000 1.000 0.06 2.38 0.17 0.00 0.06 29% 39.67 0.23 177% 8.99 0.78 -29% End of Apr and Oct
PIMO-W1 15 May 19 1.200 1.00000 1.000 1.99 3.02 0.17 1.52 1.86 6% 1.52 0.99 7% 1.50 0.95 -6% 15th Dec 17, 15 Jun 18, 14 Dec 18 and 15 May 19
PLE-W3 15 Dec 18 2.200 1.00000 1.000 0.10 1.21 0.04 0.00 0.00 90% 12.10 0.03 468% 0.42 0.53 -90% At 15 Dec 17 and 15 Dec 18
PPS-W1 9 Dec 18 0.333 1.00000 1.200 0.86 1.11 0.06 0.88 0.92 -5% 1.55 0.99 -15% 1.53 1.06 5% 31 Dec 16, 30 Jun 17, 31 Dec 17, 30 Jun 18 and 9 Dec 18
PSTC-W1 28 Jan 19 0.500 1.00000 1.000 0.26 0.73 0.06 0.22 0.25 4% 2.81 0.92 9% 2.57 0.96 -4% Last working day of Jan, Jul
RICH-W1 14 Dec 18 1.000 1.00000 1.000 0.00 0.00 0.10 0.00 nm. nm. nm. nm. nm. nm. 0.00 nm. 15 Dec 17 and 14 Dec 18
RICHY-W1 2 Jul 19 1.680 1.00000 1.071 0.30 1.79 0.14 0.10 0.40 9% 6.39 0.68 10% 4.37 0.91 -9% End of Jan and July
RICHY-W2 2 Jul 20 2.567 1.00000 1.071 0.17 1.79 0.14 0.00 0.29 52% 11.28 0.47 25% 5.32 0.66 -52% End of Jan and July
RS-W3 23 May 20 12.500 1.00000 1.000 8.60 18.70 0.16 5.20 8.25 13% 2.17 0.88 7% 1.91 0.89 -13% End of Apr and Oct
SAMART-W2 17 May 21 15.000 1.00000 1.000 0.33 7.25 0.25 0.00 0.74 111% 21.97 0.35 31% 7.65 0.47 -111% Every 6 Months after 1st exercise on 16 Nov 18
SAWAD-W1 29 May 20 53.324 1.00000 1.125 4.82 36.75 0.04 0.00 6.59 57% 8.58 0.46 28% 3.93 0.64 -57% At the End of May, Nov
SDC-W1 1 Jun 23 0.500 1.00000 1.000 0.06 0.24 0.13 0.00 0.06 133% 4.00 0.53 19% 2.13 0.43 -133% End of Jun and Dec
SIMAT-W2 19 May 20 13.320 1.00000 1.126 0.44 2.30 0.08 0.00 0.01 496% 5.89 0.02 170% 0.09 0.17 -496% End of Jan, Apr, July, Oct
SIMAT-W3 19 May 25 26.640 1.00000 1.126 0.63 2.30 0.08 0.00 0.16 1083% 4.11 0.16 44% 0.64 0.08 -1083% End of Jan, Apr, July, Oct
SIMAT-W4 8 Jul 21 1.000 1.00000 1.000 1.41 2.30 0.08 1.20 1.47 5% 1.63 0.94 2% 1.54 0.95 -5% #N/A
SKY-W1 31 May 19 1.376 1.00000 1.090 12.30 14.00 0.02 13.51 13.78 -10% 1.24 1.00 -11% 1.24 1.11 10% Dec29, 2017 and May 31, 2019
SMM-W4 19 Oct 18 1.500 1.00000 1.000 0.08 0.85 0.20 0.00 0.00 86% 10.63 0.01 1719% 0.15 0.54 -86% Every 20th of the month
SMT-W1 28 Jun 19 7.460 1.00000 1.072 0.09 2.34 0.18 0.00 0.01 222% 27.87 0.02 265% 0.48 0.31 -222% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
SMT-W2 29 May 20 2.100 1.00000 1.000 0.55 2.34 0.20 0.19 0.70 13% 4.25 0.75 7% 3.21 0.88 -13% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
SPALI-W4 19 Oct 18 4.000 1.00000 1.000 19.00 23.60 0.02 19.13 19.62 -3% 1.24 1.00 -11% 1.24 1.03 3% 19 Jan 18 and 19 Oct 18
SPORT-W5 29 Apr 19 1.200 1.00000 1.000 0.09 0.53 0.17 0.00 0.00 143% 5.89 0.06 233% 0.36 0.41 -143% End of Jun, Dec
STAR-W3 21 Feb 20 4.000 1.00000 1.000 1.94 6.35 0.33 1.57 2.52 -6% 3.27 0.92 -4% 3.00 1.07 6% Every 25 of Jun and Dec
SUPER-W4 31 Aug 20 2.500 1.00000 1.000 0.12 0.73 0.17 0.00 0.02 259% 6.08 0.12 85% 0.71 0.28 -259% End of Feb, May, Aug, Nov
SUSCO-W1 4 Feb 19 4.000 1.00000 1.000 0.18 3.38 0.20 0.00 0.23 24% 18.78 0.40 52% 7.42 0.81 -24% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
SVI-W3 26 Mar 20 4.440 1.00000 1.000 1.20 4.18 0.01 0.00 0.97 35% 3.48 0.59 20% 2.06 0.74 -35% Condition on warrant lock-up for SVI-W3 warrant
S-W1 15 Jul 19 15.000 1.00000 1.000 0.14 3.00 0.19 0.00 0.00 405% 21.43 0.00 449% 0.03 0.20 -405% 15th Jan 18, 16th Jul 18, 15th Jan 19
TAKUNI-W 28 Jan 21 1.930 1.00000 1.040 0.20 0.88 0.34 0.00 0.07 141% 4.58 0.29 42% 1.32 0.41 -141% End of Dec
TAPAC-W3 3 Apr 19 6.000 1.00000 1.000 2.66 8.30 0.20 1.84 2.57 4% 3.12 0.87 7% 2.72 0.96 -4% End of Jan, Apr, July, Oct
TCC-W3 1 Apr 22 0.807 1.00000 1.239 0.00 0.38 0.08 0.00 0.08 112% nm. 0.44 23% nm. 0.47 -112% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
TCC-W4 14 May 23 0.903 1.00000 1.108 0.13 0.38 0.24 0.00 0.09 169% 3.24 0.50 23% 1.63 0.37 -169% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
TCC-W5 24 May 28 0.500 1.00000 1.000 0.17 0.38 0.07 0.00 0.22 76% 2.24 0.81 6% 1.80 0.57 -76% End of July
TCJ-W2 5 Jun 20 9.804 1.00000 1.020 1.10 6.35 0.23 0.00 0.83 71% 5.89 0.44 34% 2.61 0.58 -71% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
TCMC-W2 30 Nov 19 4.000 1.00000 1.000 0.33 2.62 0.25 0.00 0.22 65% 7.94 0.37 46% 2.91 0.61 -65% At the End of Mar and Sept
TFG-W1 19 May 19 2.500 1.00000 1.000 1.52 4.06 0.09 1.42 1.62 -1% 2.67 0.90 -1% 2.41 1.01 1% At the End of Jun and Dec
TFG-W2 18 May 20 9.500 1.00000 1.000 0.80 4.06 0.09 0.00 0.19 154% 5.08 0.18 68% 0.93 0.39 -154% At the End of Jun and Dec
As of : 2 August 2018
Warrant Final Exercise Exercise Warrant Stock Dilution Intrinsic Theory All-in Gearing Delta Breakeven Implied Parity In-Out Conversion Periods
Date Price Warrant Stock Price Price Factor Value Price(B&S) Premium (x) Gearing Ratio Money
Warrant Corner
Exercise Ratio
THE-W2 17 Apr 20 3.500 4.00000 1.000 0.07 3.78 0.33 0.05 0.19 0% 13.50 0.67 0% 9.06 1.00 0% End of Apr and Oct
TH-W2 16 Jun 20 1.000 1.00000 1.000 0.14 0.63 0.25 0.00 0.08 81% 4.50 0.45 37% 2.03 0.55 -81% At the End of Jun
TMILL-W1 29 Oct 18 2.000 1.00000 1.000 1.06 3.18 0.14 1.02 1.14 -4% 3.00 0.97 -15% 2.92 1.04 4% At the End of Apr, Oct
TNITY-W1 19 Mar 21 5.000 1.00000 1.000 0.93 6.10 0.33 0.73 1.36 -3% 6.56 0.60 -1% 3.97 1.03 3% End of Mar, Jun, Sept and Dec
TNPC-W1 9 Jun 19 2.210 1.00000 1.020 0.45 1.63 0.15 0.00 0.14 63% 3.69 0.38 77% 1.40 0.61 -63% End of May and Nov
TRITN-W3 28 May 21 0.250 1.00000 1.000 0.15 0.30 0.17 0.04 0.13 33% 2.00 0.81 11% 1.62 0.75 -33% End of Mar, Jun, Sept and Dec
TSF-W4 17 May 19 0.700 1.00000 1.000 0.01 0.05 0.11 0.00 0.00 1320% 5.00 0.00 2786% 0.00 0.07 -1320% 17th May 2019
TSF-W5 17 May 19 0.050 1.00000 1.000 0.03 0.05 0.03 0.00 0.01 60% 1.67 0.63 81% 1.05 0.63 -60% End of Feb, May, Aug, Nov
TSR-W1 20 Dec 18 1.818 1.00000 1.100 0.48 2.32 0.21 0.44 0.57 -3% 5.32 0.84 -7% 4.46 1.03 3% At the End of May
TTA-W5 28 Feb 19 18.244 1.00000 1.014 0.39 7.35 0.09 0.00 0.01 153% 19.11 0.02 403% 0.30 0.39 -153% End of Quarter
TTCL-W1 28 Jun 21 18.000 1.00000 1.000 1.46 8.40 0.17 0.00 1.09 132% 5.75 0.38 34% 2.20 0.43 -132% End of Jun and Dec
TVD-W2 2 Apr 21 1.000 1.00000 1.000 0.53 1.44 0.20 0.35 0.65 6% 2.72 0.86 2% 2.34 0.94 -6% At the End of Jun, Dec
T-W3 10 Aug 18 1.000 1.00000 1.594 0.00 0.05 0.19 0.00 0.00 1900% nm. 0.00 ########### nm. 0.05 -1900% 9th Aug 2018
UAC-W2 30 Jun 20 5.550 1.00000 1.000 0.93 4.76 0.09 0.00 0.97 36% 5.12 0.55 18% 2.80 0.73 -36% End of Mar, Jun, Sept and Dec
UKEM-W2 14 Mar 20 0.500 1.00000 1.000 0.54 0.89 0.08 0.36 0.39 17% 1.65 0.82 10% 1.35 0.86 -17% End of May and Nov
U-W1 6 Nov 19 0.060 1.00000 1.000 0.00 0.03 0.24 0.00 0.00 100% nm. 0.19 73% nm. 0.50 -100% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
U-W4 15 Mar 23 0.060 1.00000 1.000 0.01 0.03 0.20 0.00 0.01 133% 3.00 0.55 20% 1.66 0.43 -133% At the End of Mar, Jun, Sep, Dec
UWC-W2 29 Mar 19 0.100 1.00000 1.000 0.02 0.08 0.30 0.00 0.01 50% 4.00 0.48 86% 1.94 0.67 -50% At the End of Mar and Sept
VIBHA-W2 14 Jun 20 0.999 1.00000 1.001 1.37 2.38 0.03 1.34 1.42 -1% 1.74 0.93 0% 1.62 1.01 1% At the End of Sept
VIBHA-W3 14 Jun 22 2.997 1.00000 1.001 0.31 2.38 0.07 0.00 0.71 39% 7.68 0.60 9% 4.64 0.72 -39% At the End of Sept
WAVE-W1 8 May 20 6.000 1.00000 1.000 0.42 2.84 0.08 0.00 0.20 126% 6.76 0.25 59% 1.70 0.44 -126% At the End of Jun, Dec
WHA-W1 4 Mar 20 3.418 1.00000 10.240 6.55 3.98 0.08 5.31 11.34 2% 6.22 0.68 1% 4.24 0.98 -2% Every 25 of Jun and Dec
WORK-W1 30 Sep 19 38.100 1.00000 1.000 11.80 45.50 0.01 7.34 12.75 10% 3.86 0.71 8% 2.73 0.91 -10% 25th of Feb, May, Aug and Nov
XO-W1 22 May 19 4.000 1.00000 1.000 5.00 8.25 0.17 3.55 4.44 9% 1.65 0.98 11% 1.61 0.92 -9% At the End of Jun, Dec
Company Rec. Price Fair Upside CAPM Free Mkt. Net Profit EPS PER BVS PBV
L/T 2/08/18 Value (%) Beta Float Cap. (Bm) (B) (X) (B) (X)
3 months (B) (B) (%) (Bbn) 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 18F 19F 18F 19F
AGRO & FOOD INDUSTRY
Agribusiness 51.70 804 2,848 2,023 52.27 14.76 16.73 1.03 0.99 0.88 2 .8 2 .2
GFPT BUY 13.40 14.00 4% 0.71 50.2 16.80 1,748 1,102 1,316 1.4 0.9 1.0 9.6 15.2 12.8 9.7 10.3 11.1 1.4 1.3 1.2 0.25 0.30 1.9 2.2
STA BUY 11.10 13.50 22% 1.05 55.2 17.05 (1,437) 1,283 708 -0.9 0.8 0.5 NM 13.3 24.1 15.2 15.6 15.9 0.7 0.7 0.7 0.40 0.25 3.6 2.3
Foods & Beverages 687.84 38,201 37,296 39,741 17.53 17.85 16.75 2.03 1.91 1.81 2 .7 3 .0
BR Switch 5.70 6.00 5% 0.63 61.5 5.21 554 377 423 0.6 0.4 0.5 9.4 13.8 12.3 5.3 5.5 5.6 1.1 1.0 1.0 0.25 0.28 4.3 4.9
CPF BUY 26.75 30.00 12% 0.64 45.5 230.35 15,259 16,253 17,191 1.8 2.0 2.1 14.5 13.6 12.8 22.3 23.6 24.9 1.2 1.1 1.1 0.80 0.90 3.0 3.4
ICHI Switch 4.88 9.00 84% 1.59 41.8 6.34 315 349 410 0.2 0.3 0.3 20.1 18.2 15.5 4.7 4.7 4.8 1.0 1.0 1.0 0.17 0.20 3.4 4.0
KSL BUY 3.32 4.50 36% 0.77 29.1 14.64 1,970 674 827 0.4 0.2 0.2 7.4 21.7 17.7 4.1 4.2 4.3 0.8 0.8 0.8 0.08 0.09 2.3 2.8
M Switch 72.25 77.00 7% 1.03 27.4 66.53 2,425 2,643 2,818 2.6 2.9 3.1 27.4 25.2 23.6 15.0 15.1 15.4 4.8 4.8 4.7 2.58 2.75 3.6 3.8
MINT BUY 38.00 51.00 34% 0.99 60.5 175.52 5,415 6,271 7,526 1.2 1.4 1.6 32.4 28.0 23.3 14.5 15.8 17.5 2.6 2.4 2.2 0.43 0.52 1.1 1.4
OISHI Switch 95.00 123.00 29% 0.58 20.3 17.81 1,452 992 1,033 7.7 5.3 5.5 12.3 18.0 17.3 29.8 31.7 34.8 3.2 3.0 2.7 2.38 2.86 2.5 3.0
SAPPE Switch 26.00 26.50 2% 0.81 25.4 7.91 401 419 455 1.3 1.4 1.5 19.7 18.9 17.4 7.4 8.3 9.2 3.5 3.1 2.8 0.55 0.60 2.1 2.3
TFG BUY 4.06 5.20 28% 0.73 15.9 20.76 1,516 1,211 1,533 0.3 0.2 0.3 13.7 18.8 14.9 1.4 1.5 1.7 2.8 2.7 2.4 0.09 0.11 2.1 2.7
TKN Switch 15.90 18.70 18% 1.30 33.9 21.94 608 804 962 0.4 0.6 0.7 36.1 27.3 22.8 1.6 1.8 2.0 10.1 9.0 8.0 0.45 0.52 2.8 3.3
TU BUY 17.10 21.00 23% 0.55 67.4 81.60 6,021 5,331 4,997 1.3 1.1 1.0 13.6 15.3 16.3 9.3 9.8 10.2 1.8 1.7 1.7 0.66 0.66 3.9 3.9
TVO Switch 30.25 31.00 2% 0.49 62.5 24.46 1,327 1,972 1,565 1.6 2.4 1.9 18.4 12.4 15.6 10.1 10.5 10.4 3.0 2.9 2.9 2.02 1.61 6.7 5.3
Consumer Products
Home & Office 3.99 62 478 340 58.16 7.72 9.31 0.61 1.23 1.08 - -
AJA SELL 0.39 0.41 4% na. 67.7 1.65 (259) 35 26 -0.1 0.0 0.0 NM 51.1 78.3 0.4 0.4 0.6 1.1 1.0 0.7 - - - -
FINANCIALS
Banking 2,252.06 186,266 199,526 216,214 12.11 11.30 10.43 1.19 1.12 1.04 3 .5 3 .8
BAY Switch 39.50 41.69 6% 1.26 23.1 290.55 23,209 24,051 25,815 3.2 3.3 3.5 12.5 12.1 11.3 30.6 32.6 34.7 1.3 1.2 1.1 1.05 1.15 2.7 2.9
BBL BUY 203.00 220.00 8% 0.81 97.8 387.50 33,009 36,102 37,983 17.3 18.9 19.9 11.7 10.7 10.2 210.5 222.7 235.7 1.0 0.9 0.9 7.50 8.00 3.7 3.9
KBANK BUY 212.00 227.00 7% 1.14 75.7 507.37 34,338 38,539 40,790 14.3 16.1 17.0 14.8 13.2 12.4 145.7 156.8 173.8 1.5 1.4 1.2 4.50 5.00 2.1 2.4
KKP BUY 73.75 90.00 22% 1.06 85.5 62.45 5,737 6,492 7,162 6.8 7.7 8.5 10.9 9.6 8.7 49.1 50.7 53.2 1.5 1.5 1.4 6.00 6.00 8.1 8.1
KTB Switch 19.00 18.90 -1% 0.84 44.9 265.65 22,440 25,304 29,506 1.6 1.8 2.1 11.8 10.5 9.0 20.6 21.7 22.9 0.9 0.9 0.8 0.69 0.80 3.6 4.2
LHFG BUY 1.60 1.70 6% 0.51 17.9 33.89 2,604 2,794 3,049 0.1 0.1 0.1 13.0 12.1 11.1 1.8 1.9 2.0 0.9 0.8 0.8 0.04 0.05 2.6 2.9
SCB Switch 141.00 132.00 -6% 0.85 74.0 479.29 43,152 42,034 45,667 12.7 12.4 13.4 11.1 11.4 10.5 73.0 84.1 97.4 1.9 1.7 1.4 5.75 6.50 4.1 4.6
TCAP BUY 51.50 65.00 26% 0.84 77.3 62.13 7,001 7,874 8,089 5.5 6.2 6.3 9.4 8.4 8.1 51.4 56.0 60.7 1.0 0.9 0.8 2.40 2.50 4.7 4.9
TISCO Switch 79.00 90.00 14% 0.71 75.3 63.25 6,090 6,384 6,964 7.6 8.0 8.7 10.4 9.9 9.1 43.4 46.1 49.3 1.8 1.7 1.6 5.25 5.50 6.6 7.0
TMB Switch 2.28 2.50 10% 1.01 49.0 99.98 8,687 9,953 11,188 0.2 0.2 0.3 11.4 10.0 8.9 2.0 2.2 2.3 1.1 1.0 1.0 0.07 0.08 3.2 3.6
Finance 273.72 15,588 15,395 18,418 16.75 15.69 12.50 2.72 2.97 2.43 2 .1 2 .5
AEONTS Switch 166.50 193.00 16% 2.56 30.0 41.63 2,966 3,513 3,915 11.9 14.1 15.7 14.0 11.8 10.6 62.9 72.5 83.2 2.6 2.3 2.0 4.50 5.00 2.7 3.0
ASAP SELL 6.20 5.90 -5% na. 33.3 4.50 151 142 147 0.2 0.2 0.2 27.1 31.7 30.6 4.3 4.3 4.6 1.5 1.4 1.3 0.04 0.04 0.6 0.7
ASK BUY 22.90 25.20 10% 0.50 43.6 8.06 745 790 853 2.1 2.2 2.4 10.8 10.2 9.4 13.7 14.5 15.3 1.7 1.6 1.5 1.57 1.69 6.9 7.4
IFS BUY 3.04 3.54 17% 0.51 25.6 1.50 151 159 177 0.3 0.3 0.4 9.9 9.4 8.5 2.6 2.7 2.9 1.2 1.1 1.0 0.16 0.18 5.2 5.8
JMT BUY 27.25 33.00 21% 1.94 44.5 12.10 396 521 617 1.0 1.2 1.4 26.1 22.7 19.1 6.1 7.5 8.1 4.5 3.6 3.4 0.76 0.90 2.8 3.3
KCAR BUY 13.90 16.70 20% 0.22 26.7 3.48 340 348 349 1.4 1.4 1.4 10.2 10.0 10.0 8.1 8.4 8.7 1.7 1.7 1.6 1.04 1.05 7.5 7.5
MTC BUY 38.75 42.00 8% 1.32 31.6 82.15 2,501 3,434 4,654 1.2 1.6 2.2 32.9 23.9 17.7 4.2 5.7 7.6 9.2 6.8 5.1 0.25 0.33 0.6 0.9
S11 BUY 7.90 10.77 36% 0.10 30.5 4.84 395 440 516 0.6 0.7 0.8 12.3 11.0 9.4 3.4 3.8 4.3 2.3 2.1 1.8 0.36 0.42 4.5 5.3
SAWAD BUY 36.75 40.00 9% 1.57 52.5 42.18 2,667 2,951 3,584 2.5 2.6 3.1 15.0 14.3 11.8 10.3 12.5 15.7 3.6 3.0 2.3 0.08 0.09 0.2 0.3
THANI BUY 8.05 10.10 25% 1.21 30.4 24.31 1,126 1,349 1,591 0.5 0.4 0.5 17.3 18.0 15.3 2.3 2.3 2.6 3.5 3.5 3.1 0.27 0.32 3.3 3.9
TK Switch 11.50 11.00 -4% 1.34 26.0 5.75 472 504 555 0.9 1.0 1.1 12.2 11.4 10.4 9.6 10.0 10.5 1.2 1.1 1.1 0.52 0.58 4.6 5.0
Insurance 98.63 6,363 6,691 8,025 16.26 15.46 0.63 1.29 1.22 0.06 2 .7 4 .8
BKI BUY 350.00 389.00 11% 0.05 81.4 37.26 2,403 2,526 2,678 22.6 23.7 25.2 15.5 14.8 13.9 330.1 348.3 368.2 1.1 1.0 1.0 14.00 14.00 4.0 4.0
BLA BUY 33.00 38.90 18% 0.60 49.8 56.35 3,635 4,017 4,538 2.1 2.4 2.7 15.5 14.0 12.4 22.7 24.0 26.0 1.5 1.4 1.3 0.60 0.67 1.8 2.0
THRE BUY 1.19 1.83 54% 0.62 52.3 5.02 (111) (279) 345 0.0 -0.1 0.1 NM NM 14.5 1.2 1.2 nm. 1.0 1.0 0.9 - 0.06 - 4.8
THREL BUY 8.05 12.00 49% 0.48 84.5 4.83 436 426 464 0.7 0.7 0.8 11.1 11.3 10.4 2.6 2.8 nm. 3.1 2.9 2.7 0.50 0.54 6.2 6.7
INDUSTRIALS
Automotive 70.35 5,080 5,387 5,813 12.53 11.91 11.10 1.61 1.50 1.40 3 .8 4 .1
AH BUY 34.75 43.00 24% 0.73 41.8 11.21 1,158 1,259 1,342 3.6 3.9 4.2 9.7 8.9 8.4 21.6 25.0 27.8 1.6 1.4 1.2 1.37 1.46 3.9 4.2
IHL SELL 8.75 6.20 -29% 1.28 40.1 4.82 289 284 312 0.6 0.5 0.5 15.4 17.0 16.7 2.9 3.0 3.2 3.0 3.0 2.7 0.36 0.36 4.1 4.1
INGRS SELL 0.77 0.75 -3% na. 39.6 1.11 98 91 104 0.1 0.1 0.1 10.0 12.3 10.7 1.2 1.2 1.2 0.6 0.6 0.6 0.05 0.06 6.8 7.9
IRC BUY 20.50 25.20 23% 0.35 27.8 4.10 424 458 480 2.1 2.3 2.4 9.7 8.9 8.6 17.1 18.5 20.0 1.2 1.1 1.0 0.92 0.96 4.5 4.7
PCSGH SELL 7.35 6.30 -14% 0.38 23.4 11.36 641 801 878 0.4 0.5 0.6 17.7 14.2 12.9 3.3 3.5 3.6 2.2 2.1 2.0 0.39 0.43 5.3 5.8
SAT BUY 23.20 24.00 3% 0.48 58.1 9.86 811 854 947 1.9 2.0 2.2 12.2 11.6 10.4 15.1 16.3 17.6 1.5 1.4 1.3 0.95 1.05 4.1 4.5
Earnings Guide
DPS
(B)
Yield
(%)
Company Rec. Price Fair Upside CAPM Free Mkt. Net Profit EPS PER BVS PBV
L/T 2/08/18 Value (%) Beta Float Cap. (Bm) (B) (X) (B) (X)
3 months (B) (B) (%) (Bbn) 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 18F 19F 18F 19F
Earnings Guide
DPS
(B)
Yield
(%)
STANLY BUY 283.00 299.00 6% 0.40 36.4 21.68 1,659 1,641 1,750 21.6 21.4 22.8 13.1 13.2 12.4 189.6 203.6 218.9 1.5 1.4 1.3 7.00 7.38 2.5 2.6
Industrial Materials & Machinery 9.11 644 431 467 10.92 9.95 9.19 1.71 1.48 1.39 6 .2 6 .7
SNC BUY 14.90 18.00 21% 0.31 60.1 4.29 401 431 467 1.4 1.5 1.6 10.7 9.9 9.2 9.2 10.1 10.8 1.6 1.5 1.4 0 .92 1.00 6 .2 6 .7
Petrochem & Chemicals 765.06 60,702 59,599 62,923 11.72 11.94 11.31 1.73 1.68 1.55 3 .7 3 .8
GGC Switch 10.70 0.00 -100% na. 27.7 10.95 521 1,492 1,574 0.5 1.5 1.5 21.0 7.3 7.0 10.8 11.7 12.8 1.0 0.9 0.8 0.44 0.46 4.1 4.3
IVL BUY 60.50 62.00 2% 1.99 33.5 337.83 20,883 19,716 21,390 4.0 3.8 4.1 15.2 16.1 14.8 22.7 22.4 25.5 2.7 2.7 2.4 1.00 1.00 1.7 1.7
PTTGC BUY 85.00 98.00 15% 1.49 51.2 383.25 39,298 38,391 39,959 8.7 8.5 8.9 9.8 10.0 9.6 62.2 65.2 69.5 1.4 1.3 1.2 4.50 4.75 5.3 5.6
Steel 32.89 2,065 2,206 2,391 10.29 9.63 8.88 1.13 1.04 0.97 4 .5 4 .1
BSBM BUY 1.16 1.74 50% 0.49 31.7 1.31 153 164 180 0.1 0.1 0.2 8.6 8.0 7.3 1.7 1.8 1.8 0.7 0.6 0.6 0.09 0.10 7.5 8.2
MCS BUY 8.20 9.20 12% 1.39 76.9 4.10 499 418 424 1.0 0.8 0.8 8.2 9.8 9.7 5.1 6.1 6.5 1.6 1.3 1.3 0.51 0.52 6.2 6.3
SMIT Switch 5.95 6.44 8% 0.27 48.1 3.15 230 244 259 0.4 0.5 0.5 13.7 12.9 12.2 4.2 4.3 4.5 1.4 1.4 1.3 0.32 - 5.4 -
TMT BUY 14.80 15.80 7% 0.48 21.7 6.44 641 572 640 1.5 1.3 1.5 10.1 11.3 10.1 6.5 6.6 7.1 2.3 2.2 2.1 1.00 1.18 6.8 7.9
TSTH BUY 0.74 1.15 55% 0.55 26.8 6.23 542 807 889 0.1 0.1 0.1 11.5 7.7 7.0 1.1 1.2 1.3 0.7 0.6 0.6 - - - -
PROPERTY & CONSTRUCTION
Construction Materials 733.86 61,665 60,765 62,684 11.87 12.04 11.70 1.93 1.78 1.65 4 .0 4 .0
DCC Switch 2.08 2.63 27% 0.13 49.5 13.58 1,117 1,195 1,331 0.2 0.2 0.2 12.2 11.4 11.4 0.6 0.6 0.6 3.6 3.3 3.3 0.14 0.23 6.6 10.9
DRT BUY 5.80 6.35 9% 0.44 33.6 5.50 412 430 459 0.4 0.5 0.5 14.8 12.8 12.0 1.9 2.1 2.2 3.0 2.8 2.6 0.42 - 7.2 -
EPG BUY 8.10 9.40 16% -0.70 25.0 22.68 991 1,306 1,490 0.4 0.5 0.5 22.9 17.4 15.2 3.6 3.8 4.1 2.2 2.1 2.0 0.26 0.30 3.2 3.7
SCC BUY 454.00 530.00 17% 0.78 68.4 544.80 55,041 51,284 50,886 45.9 42.7 42.4 9.9 10.6 10.7 217.6 241.8 265.7 2.1 1.9 1.7 18.50 18.50 4.1 4.1
SCCC BUY 238.00 258.00 8% 0.35 25.9 70.92 1,818 3,461 3,819 6.1 11.6 12.8 39.0 20.5 18.6 120.6 125.9 131.2 2.0 1.9 1.8 8.00 9.00 3.4 3.8
TASCO Switch 15.00 13.20 -12% 1.17 39.3 23.55 2,537 1,591 2,176 1.6 1.0 1.4 9.2 14.8 10.8 8.2 8.0 8.7 1.8 1.9 1.7 0.70 1.00 4.7 6.7
TPIPL BUY 1.89 2.93 55% 0.71 34.5 38.16 (1,260) 907 1,551 -0.1 0.0 0.1 NM 42.1 24.6 2.2 2.2 2.3 0.9 0.8 0.8 0.05 - 2.6 -
VNG SELL 7.95 7.63 -4% 0.28 22.2 12.46 1,009 593 971 0.6 0.4 0.6 12.3 21.0 12.8 5.5 5.4 5.8 1.4 1.5 1.4 0.25 0.40 3.1 5.0
Construction Services 134.88 1,089 6,527 8,825 229.70 27.88 17.77 3.07 2.10 1.73 1 .9 2 .6
BJCHI Switch 2.26 3.20 42% 0.46 25.1 3.62 (524) (111) 67 -0.3 -0.1 0.0 NM NM 54.2 2.5 2.4 2.5 0.9 0.9 0.9 - 0.03 - 1.5
CK BUY 26.00 34.00 31% 0.79 64.8 44.04 1,810 2,067 2,436 1.1 1.2 1.4 24.3 21.3 18.1 13.9 14.6 15.5 1.9 1.8 1.7 0.50 0.60 1.9 2.3
ITD BUY 2.82 4.24 50% 1.16 46.1 0.81 413 499 631 0.1 0.1 0.1 36.1 29.8 23.6 2.5 2.6 2.7 1.1 1.1 1.1 0.05 0.08 1.8 2.8
PYLON BUY 6.60 7.60 15% 0.62 43.7 0.99 101 237 266 0.1 0.3 0.4 48.9 20.8 18.6 2.0 2.0 2.1 3.3 3.3 3.1 0.29 0.35 4.4 5.3
SEAFCO BUY 8.60 10.91 27% 1.05 74.8 5.78 211 306 322 0.3 0.5 0.5 24.9 18.9 17.9 1.9 2.0 2.3 4.5 4.2 3.8 0.23 0.25 2.6 2.9
STEC BUY 21.20 25.00 18% 0.81 70.2 32.33 (611) 1,318 1,753 -0.4 0.9 1.1 NM 24.5 18.4 6.0 6.9 7.7 3.5 3.1 2.8 0.40 0.40 1.9 1.9
STPI SELL 4.52 4.37 -3% 0.89 70.9 7.35 (2,496) (446) 696 -1.5 -0.3 0.4 NM NM 10.6 4.6 4.4 4.8 1.0 1.0 0.9 - 0.20 - 4.4
SYNTEC BUY 4.18 6.60 58% 0.96 64.3 6.69 1,008 880 881 0.6 0.5 0.6 6.6 7.6 7.6 3.1 3.5 3.9 1.3 1.2 1.1 0.17 0.20 4.1 4.8
TTCL BUY 8.40 9.83 17% 2.01 70.2 4.70 53 177 369 0.1 0.3 0.5 89.5 31.9 15.3 7.3 7.7 8.1 1.2 1.1 1.0 0.15 0.55 1.8 6.5
Property 960.27 60,645 63,278 67,764 14.36 14.25 13.35 2.20 2.14 1.96 3 .5 3 .7
AMATA BUY 20.40 35.70 75% 2.10 80.4 21.77 1,409 1,569 1,808 1.3 1.5 1.7 15.4 13.9 12.0 11.8 12.9 14.0 1.7 1.6 1.5 0.59 0.68 2.9 3.3
ANAN BUY 4.98 6.35 28% 0.82 47.0 16.60 1,328 1,924 2,109 0.4 0.6 0.6 12.5 8.6 7.9 3.7 3.5 4.0 1.3 1.4 1.2 0.17 0.18 3.5 3.6
AP BUY 9.10 10.80 19% 0.57 67.1 28.63 3,157 3,398 3,564 1.0 1.1 1.1 9.1 8.4 8.0 6.9 7.6 8.3 1.3 1.2 1.1 0.38 0.40 4.2 4.4
CPN BUY 78.75 95.00 21% 0.87 52.3 353.43 13,568 11,802 12,880 3.0 2.6 2.9 26.0 29.9 27.4 13.8 15.0 16.8 5.7 5.2 4.7 1.05 1.15 1.3 1.5
LH BUY 12.10 13.40 11% 0.85 61.3 144.59 10,463 11,042 10,545 0.9 0.9 0.9 13.8 13.1 13.7 4.2 4.8 5.3 2.9 2.5 2.3 0.80 0.80 6.6 6.6
LPN BUY 10.10 13.50 34% 0.60 91.1 14.90 1,062 1,660 1,893 0.7 1.1 1.3 14.0 9.0 7.9 8.4 8.9 9.5 1.2 1.1 1.1 0.68 0.77 6.7 7.6
ORI BUY 18.90 20.50 8% 2.61 25.7 30.79 2,021 3,010 3,874 1.2 1.7 2.0 15.2 11.1 9.3 3.1 4.0 4.9 6.0 4.8 3.8 0.77 0.92 4.1 4.9
PACE Switch 0.49 0.00 0% 0.44 47.0 5.65 171 1,493 1,437 0.0 0.4 0.4 10.8 1.2 1.3 0.6 1.0 1.4 0.8 0.5 0.4 - - - -
PSH BUY 21.00 28.00 33% 0.67 28.4 45.96 5,456 6,122 6,376 2.5 2.8 2.9 8.4 7.5 7.2 17.3 18.8 20.3 1.2 1.1 1.0 1.40 1.46 6.7 6.9
QH BUY 3.64 4.30 18% 0.82 74.9 39.00 3,462 3,729 4,027 0.3 0.3 0.4 11.3 10.5 9.7 2.3 2.5 2.6 1.6 1.5 1.4 0.21 0.23 5.7 6.2
RML Switch 1.42 1.11 -22% 0.86 55.1 5.08 193 (32) 220 0.1 0.0 0.1 26.3 NM 23.0 1.4 1.4 1.4 1.0 1.0 1.0 - 0.02 - 1.3
SC BUY 3.58 5.24 46% 0.58 39.4 14.96 1,259 2,188 2,394 0.3 0.5 0.6 11.9 6.8 6.3 3.6 3.9 4.3 1.0 0.9 0.8 0.21 0.23 5.8 6.4
SENA BUY 3.78 4.56 21% 0.86 40.6 5.37 742 848 909 0.6 0.6 0.6 6.2 6.3 5.9 3.9 3.8 4.2 1.0 1.0 0.9 0.25 0.26 6.5 6.8
SF BUY 8.10 9.70 20% 0.75 45.8 14.39 1,841 1,210 1,309 1.0 0.7 0.7 7.8 11.9 11.0 5.8 6.2 6.8 1.4 1.3 1.2 0.20 0.22 2.5 2.7
SIRI BUY 1.65 1.95 18% 0.91 70.9 24.52 2,825 2,897 2,995 0.2 0.2 0.2 8.5 8.5 8.2 2.1 2.1 2.2 0.8 0.8 0.7 0.12 0.12 7.3 7.3
SPALI BUY 23.60 28.30 20% 0.68 72.8 49.43 5,812 6,071 6,536 3.4 2.8 3.0 7.0 8.3 7.7 16.1 15.4 17.4 1.5 1.5 1.4 1.05 1.13 4.4 4.8
TICON BUY 16.40 20.90 27% 0.07 25.7 30.08 480 773 756 0.3 0.4 0.4 62.7 38.9 39.8 13.6 13.9 14.1 1.2 1.2 1.2 0.21 0.21 1.3 1.3
WHA BUY 3.98 4.89 23% 1.59 45.5 57.05 3,266 3,575 4,133 0.2 0.2 0.3 17.5 15.9 13.8 1.8 1.9 2.1 2.3 2.1 1.9 0.10 0.12 2.5 2.9
RESOURCES
Energy 3,549.35 256,498 281,778 293,658 13.39 12.19 11.98 1.74 1.60 1.46 3 .7 nm.
BANPU BUY 20.90 25.60 22% 1.58 91.0 107.88 7,900 7,434 11,263 1.5 1.4 2.2 13.7 14.5 9.6 16.5 18.8 21.8 1.3 1.1 1.0 0.65 0.65 3.1 3.1
BCP BUY 35.50 39.00 10% 1.09 61.8 48.88 5,778 5,039 6,096 4.2 3.6 4.4 8.5 9.7 8.0 33.2 32.6 34.3 1.1 1.1 1.0 2.30 2.50 6.5 7.0
BCPG Switch 18.20 18.50 2% 1.93 29.7 36.34 2,016 1,919 1,912 1.0 1.0 1.0 18.0 18.9 19.0 7.2 7.8 8.3 2.5 2.3 2.2 0.38 0.38 2.1 2.1
Company Rec. Price Fair Upside CAPM Free Mkt. Net Profit EPS PER BVS PBV
L/T 2/08/18 Value (%) Beta Float Cap. (Bm) (B) (X) (B) (X)
3 months (B) (B) (%) (Bbn) 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 18F 19F 18F 19F
Earnings Guide
DPS
(B)
Yield
(%)
BGRIM BUY 25.25 30.80 22% na. 31.2 65.82 2,127 2,682 3,335 0.8 1.0 1.3 31.0 24.5 19.7 9.9 10.8 12.0 2.6 2.3 2.1 0.62 0.72 2.4 2.9
BPP BUY 24.20 30.00 24% 1.30 21.3 73.83 4,155 4,831 5,971 1.3 1.6 1.9 18.0 15.5 12.5 12.9 13.9 15.1 1.9 1.7 1.6 0.67 0.78 2.8 3.2
CKP Switch 4.06 4.70 16% 1.20 27.9 29.92 159 342 646 0.0 0.0 0.1 188.5 94.8 50.2 2.4 2.3 2.4 1.7 1.7 1.7 0.06 0.06 1.5 1.5
DEMCO Switch 4.08 5.10 25% 1.12 66.8 2.98 66 167 211 0.1 0.2 0.3 45.4 17.8 14.1 4.2 4.7 5.0 1.0 0.9 0.8 0.09 0.12 2.2 2.8
EA BUY 36.00 40.00 11% 2.73 39.9 129.96 3,817 4,415 6,494 1.0 1.2 1.7 35.2 30.4 20.7 4.0 5.0 6.5 9.1 7.2 5.5 0.14 0.21 0.4 0.6
EASTW BUY 11.10 14.60 32% 0.51 41.0 18.47 1,221 1,382 1,464 0.7 0.8 0.9 15.1 13.4 12.6 6.3 6.7 7.1 1.8 1.7 1.6 0.48 0.50 4.3 4.5
EGCO BUY 231.00 255.00 10% 1.16 50.0 121.61 11,818 24,034 10,056 22.3 45.3 19.0 10.4 5.1 12.2 163.8 175.1 185.2 1.4 1.3 1.2 7.00 7.25 3.0 3.1
GLOW SELL 93.50 95.50 2% 0.38 30.9 136.78 9,076 7,697 7,548 6.2 5.3 5.2 15.1 17.8 18.1 34.1 35.5 36.0 2.7 2.6 2.6 4.74 4.64 5.1 5.0
GPSC Switch 69.25 72.00 4% 1.99 25.0 103.76 3,156 2,432 7,501 2.1 1.6 2.7 32.9 42.7 25.2 26.9 28.3 81.5 2.6 2.4 0.8 - 0.65 - 0.9
GUNKUL BUY 2.96 4.00 35% 1.36 44.2 21.96 636 598 1,495 0.1 0.1 0.2 34.5 36.7 14.7 1.3 1.4 1.5 2.2 2.1 1.9 0.06 0.07 1.9 2.4
IRPC BUY 6.55 7.70 18% 1.43 51.9 133.85 11,354 10,565 12,056 0.6 0.5 0.6 11.5 12.3 10.8 4.3 4.8 5.4 1.5 1.4 1.2 0.32 0.35 4.9 5.3
LANNA Switch 15.60 18.50 19% 1.08 26.2 8.19 729 819 861 1.4 1.6 1.6 11.2 10.0 9.5 11.2 11.9 12.6 1.4 1.3 1.2 0.90 0.90 5.8 5.8
PTT Switch 52.00 54.00 4% 1.67 48.9 1,485.28 135,180 141,609 147,975 4.7 5.0 5.2 11.0 10.5 10.0 28.7 32.3 35.5 1.8 1.6 1.5 2.00 2.00 3.8 3.8
PTTEP Switch 140.00 137.00 -2% 1.47 34.7 555.80 20,579 30,867 32,499 5.2 7.8 8.2 27.0 18.0 17.1 94.8 98.0 104.4 1.5 1.4 1.3 4.50 4.75 3.2 3.4
RATCH BUY 51.50 61.00 18% 0.33 42.9 74.68 6,107 7,122 7,320 4.2 4.9 5.0 12.2 10.5 10.2 43.6 49.0 51.6 1.2 1.1 1.0 2.45 2.50 4.8 4.9
TOP Switch 82.25 93.00 13% 1.53 44.6 167.79 24,856 19,060 19,175 12.2 9.3 9.4 6.8 8.8 8.8 59.9 62.8 65.8 1.4 1.3 1.2 5.30 5.30 6.4 6.4
TPIPP BUY 6.05 7.50 24% na. 28.9 50.82 2,592 5,778 6,652 0.3 0.7 0.8 19.6 8.8 7.6 2.9 3.2 3.6 2.1 1.9 1.7 0.34 0.40 5.7 6.5
TTW BUY 12.50 13.90 11% 0.17 35.2 49.88 2,663 2,809 2,945 0.7 0.7 0.7 18.7 17.8 16.9 3.0 3.0 3.0 4.2 4.2 4.2 0.68 0.72 5.5 5.7
WP - 7.75 9.20 19% na. 40.9 4.02 173 177 182 0.3 0.3 0.4 23.3 22.7 22.1 1.6 2.0 2.3 4.7 3.9 3.3 - - - -
SERVICES
Commerce 1,383.62 40,870 46,921 53,897 33.72 29.37 25.57 6.07 5.50 5.00 2 .1 2 .4
BEAUTY BUY 7.40 11.00 49% 0.86 64.6 22.25 1,229 1,507 1,619 0.4 0.5 0.5 18.1 14.7 13.7 0.6 0.7 0.8 13.0 11.1 9.5 0.43 0.43 5.8 5.8
BJC BUY 55.50 69.00 24% 0.89 25.2 222.04 5,211 7,204 8,449 1.3 1.8 2.1 42.6 30.8 26.2 27.8 29.3 30.6 2.0 1.9 1.8 1.09 1.28 2.0 2.3
COM7 BUY 18.10 18.90 4% 1.58 52.6 21.72 609 785 928 0.5 0.7 0.8 35.7 27.7 23.4 1.9 2.2 2.5 9.5 8.2 7.1 0.46 0.54 2.5 3.0
CPALL Switch 74.75 79.00 6% 0.78 56.4 671.49 19,908 22,278 25,940 2.2 2.5 2.9 33.7 30.1 25.9 6.2 7.5 9.1 12.1 9.9 8.2 1.34 1.56 1.8 2.1
FTE - 2.26 3.80 68% na. 35.4 1.36 117 128 147 0.2 0.2 0.2 11.6 10.6 9.2 1.4 1.6 1.7 1.6 1.4 1.3 0.09 0.10 3.8 4.3
HMPRO Switch 14.60 13.50 -8% 0.81 45.2 192.01 4,886 5,741 6,746 0.4 0.4 0.5 39.3 33.4 28.5 1.4 1.5 1.6 10.3 9.8 9.1 0.36 0.43 2.5 2.9
ROBINS BUY 63.00 68.00 8% 1.13 45.2 69.97 2,742 3,245 3,526 2.5 2.9 3.2 25.5 21.6 19.8 15.8 17.3 19.0 4.0 3.6 3.3 1.48 1.61 2.3 2.6
SINGER Switch 9.50 7.90 -17% 1.31 69.2 2.57 (10) (158) 114 0.0 -0.6 0.4 NM NM 22.5 7.0 6.7 6.9 1.4 1.4 1.4 (0.32) 0.23 (3.4) 2.4
Health Care Services 678.61 16,067 16,316 17,930 38.46 38.46 35.00 6.59 6.11 5.58 1 .3 1 .5
BCH BUY 16.40 19.30 18% 0.68 50.0 40.90 917 1,065 1,194 0.4 0.4 0.5 44.6 38.4 34.2 2.4 2.6 3.0 6.9 6.2 5.5 0.23 0.26 1.4 1.6
BDMS BUY 27.00 28.00 4% 0.29 53.5 420.88 10,216 9,782 10,803 0.7 0.6 0.7 40.9 42.8 38.7 4.3 4.5 4.9 6.3 6.0 5.5 0.32 0.35 1.2 1.3
BH BUY 182.00 221.00 21% 0.92 42.0 132.87 3,944 4,369 4,761 5.4 6.0 6.5 33.6 30.4 27.9 22.9 25.9 29.2 7.9 7.0 6.2 3.00 3.27 1.6 1.8
CHG BUY 2.22 2.48 12% 0.92 40.3 24.42 565 625 697 0.1 0.1 0.1 43.2 39.1 35.0 0.3 0.3 0.4 7.0 6.7 6.3 0.04 0.04 1.8 2.0
LPH BUY 6.15 9.00 46% 0.34 61.4 4.61 194 213 184 0.3 0.3 0.2 23.8 21.7 25.1 2.1 2.2 2.2 2.9 2.8 2.8 0.20 0.22 3.2 3.6
RJH BUY 22.30 35.75 60% 0.15 52.9 6.69 231 261 292 0.8 0.9 1.0 28.9 25.6 22.9 5.6 5.6 5.9 4.0 4.0 3.8 0.61 0.68 2.7 3.1
Media & Publishing 169.81 4,725 5,748 6,701 33.87 30.36 26.27 4.72 3.50 3.33 2 .6 3 .0
BEC Switch 9.25 18.00 95% 0.98 46.5 18.50 1,229 1,332 1,374 0.6 0.7 0.7 15.1 13.9 13.5 3.6 3.7 3.8 2.6 2.5 2.4 0.61 0.63 6.6 6.8
MAJOR BUY 25.25 34.00 35% 0.47 60.6 22.59 1,193 1,098 1,175 1.3 1.2 1.3 18.9 20.6 19.2 7.3 7.3 7.5 3.5 3.5 3.4 1.10 1.23 4.3 4.9
MCOT Switch 9.50 8.60 -9% 0.94 22.7 6.53 (241) (177) (140) -0.4 -0.3 -0.2 NM NM NM 9.2 9.0 8.8 1.0 1.1 1.1 - - - -
PLANB BUY 6.35 7.30 15% 0.42 39.6 22.41 461 718 816 0.1 0.2 0.2 48.7 31.2 27.5 1.0 1.2 1.3 6.2 5.4 4.7 0.07 0.08 1.1 1.3
RS BUY 18.70 23.00 23% 1.49 41.2 18.89 333 696 952 0.3 0.6 0.8 56.7 28.9 22.4 1.4 2.4 3.4 13.5 7.7 5.5 0.45 0.75 2.4 4.0
VGI BUY 7.10 9.60 35% 0.26 27.5 59.30 846 1,235 1,608 0.1 0.1 0.2 60.4 51.9 39.9 0.6 2.0 2.1 11.6 3.5 3.4 0.10 0.13 1.4 1.9
WORK Switch 45.50 48.00 5% 0.37 49.5 20.09 904 846 917 2.1 1.9 2.0 22.1 23.9 22.4 10.1 10.9 12.0 4.5 4.2 3.8 1.33 1.42 2.9 3.1
Tourism & Leisure 76.43 2,497 2,837 3,092 26.93 26.95 24.75 4.55 4.11 3.73 1 .5 1 .7
CENTEL BUY 43.25 56.00 29% 1.55 74.4 58.39 1,991 2,248 2,409 1.5 1.7 1.8 29.3 26.0 24.2 8.5 9.6 10.7 5.1 4.5 4.0 0.67 0.71 1.5 1.7
ERW Switch 7.20 8.80 22% 1.38 59.2 18.04 506 589 683 0.2 0.2 0.3 35.6 30.7 26.6 2.1 2.2 2.4 3.4 3.2 3.0 0.11 0.12 1.5 1.7
Transportation 1,327.85 26,561 35,897 38,771 49.88 36.92 29.87 3.92 3.64 3.41 1 .2 1 .4
AAV Switch 4.58 5.30 16% 0.40 57.5 22.21 1,477 1,534 1,379 0.3 0.3 0.3 15.0 14.5 16.1 4.5 4.7 4.8 1.0 1.0 1.0 0.20 0.15 4.4 3.3
AOT Switch 66.00 71.95 9% 1.02 30.0 942.86 20,684 24,608 26,099 1.4 1.7 1.8 45.6 38.3 36.1 9.2 10.1 11.1 7.2 6.5 5.9 0.78 0.82 1.2 1.2
BA BUY 12.70 15.40 21% 0.45 38.7 26.67 788 148 354 0.4 0.1 0.2 33.9 180.4 75.4 13.5 13.2 13.4 0.9 1.0 1.0 0.03 0.08 0.2 0.6
BEM Switch 8.30 6.60 -20% 0.59 53.8 126.87 3,393 3,873 5,519 0.2 0.3 0.4 37.4 32.8 23.0 2.0 2.2 2.4 4.1 3.8 3.5 - - - -
BTS BUY 9.20 10.70 16% 0.47 57.4 108.98 2,437 3,439 5,012 0.2 0.3 0.4 45.1 31.9 21.9 3.8 4.0 4.2 2.4 2.3 2.2 0.20 0.29 2.2 3.2
JWD BUY 7.40 11.00 49% 2.25 41.6 7.55 612 286 340 0.6 0.3 0.3 12.3 26.4 22.2 3.0 3.0 3.2 2.5 2.5 2.3 0.14 0.17 1.9 2.3
PRM Switch 7.15 8.60 20% na. 26.9 17.88 718 844 962 0.3 0.3 0.4 24.9 21.2 18.6 2.5 2.7 2.9 2.9 2.7 2.5 0.20 0.23 2.8 3.2
THAI Switch 14.20 15.20 7% 0.87 49.0 31.00 (2,106) 2,218 (894) -1.0 1.0 -0.4 NM 14.0 NM 14.6 15.2 14.7 1.0 0.9 1.0 0.20 (0.08) 1.4 (0.6)
TECHNOLOGY
Company Rec. Price Fair Upside CAPM Free Mkt. Net Profit EPS PER BVS PBV
L/T 2/08/18 Value (%) Beta Float Cap. (Bm) (B) (X) (B) (X)
3 months (B) (B) (%) (Bbn) 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 17A 18F 19F 18F 19F 18F 19F
Earnings Guide
DPS
(B)
Yield
(%)
Electronic Components 188.11 10,855 9,062 9,791 13.90 19.32 17.88 2.10 2.34 2.24 3 .4 3 .6
DELTA SELL 70.75 60.00 -15% 0.08 36.9 88.25 4,931 4,312 4,871 4.0 3.5 3.9 17.9 20.5 18.1 26.0 27.2 28.6 2.7 2.6 2.5 2.30 2.50 3.3 3.5
HANA BUY 36.00 38.50 7% 1.16 56.9 28.98 2,888 1,980 1,857 3.6 2.5 2.3 10.0 14.6 15.6 25.7 26.2 26.5 1.4 1.4 1.4 2.00 2.00 5.6 5.6
KCE SELL 41.25 32.50 -21% 0.91 62.2 48.38 2,545 2,190 2,372 4.3 1.9 2.0 9.5 22.1 20.4 19.2 10.4 11.4 2.1 4.0 3.6 1.05 1.10 2.5 2.7
SVI BUY 4.18 4.89 17% 0.70 47.0 9.47 491 580 691 0.2 0.3 0.3 19.3 16.3 13.7 3.2 3.3 3.5 1.3 1.3 1.2 0.11 0.13 2.6 3.2
Information and Communication Technology 968.21 47,173 74,056 60,242 15.55 15.67 19.14 3.84 3.39 3.19 3 .2 3 .3
ADVANC BUY 202.00 229.91 14% 0.59 36.2 600.57 30,075 31,774 33,452 10.1 10.7 11.3 20.0 18.9 18.0 17.0 20.3 23.9 11.9 10.0 8.4 7.48 7.88 3.7 3.9
DTAC BUY 41.00 68.00 66% 0.66 29.4 97.08 2,115 827 4,921 0.9 0.3 2.1 45.9 117.3 19.7 12.3 12.3 13.5 3.3 3.3 3.0 0.24 1.45 0.6 3.5
INTUCH BUY 56.00 77.10 38% 0.51 59.5 179.56 10,673 12,931 13,194 3.3 4.0 4.1 16.8 13.9 13.6 11.6 13.5 14.8 4.8 4.2 3.8 2.82 2.88 5.0 5.1
JAS SELL 5.15 6.40 24% 1.30 35.5 40.73 2,694 2,604 13,568 0.4 0.4 1.7 12.8 14.6 3.1 1.5 1.8 3.4 3.5 2.9 1.5 0.18 0.07 3.4 1.4
JMART BUY 8.60 19.50 127% 2.26 55.5 6.31 490 546 616 0.7 0.7 0.7 12.9 12.9 12.5 6.4 7.7 8.8 1.4 1.1 1.0 0.50 0.51 5.8 6.0
THCOM Switch 8.75 10.10 15% 1.32 50.2 9.59 (2,650) 2,196 310 -2.4 1.3 0.3 NM 6.5 30.9 13.5 14.1 14.3 0.6 0.6 0.6 1.46 0.13 16.7 1.5
TRUE Switch 6.35 6.50 2% 1.07 24.4 10.70 2,233 21,193 (6,813) 0.1 0.6 -0.2 94.9 10.0 NM 4.0 4.6 4.4 1.6 1.4 1.4 - - - -
MAI 42.39 2,352 2,801 1,611 18.29 14.57 18.05 2.87 2.65 3.14 3 .4 3 .0
AU Switch 9.05 11.00 22% na. 33.6 7.38 129 166 191 0.2 0.2 0.2 57.3 44.5 38.6 1.1 1.2 1.3 7.9 7.6 7.1 0.16 0.19 1.8 2.1
AUCT BUY 5.75 8.75 52% 0.71 35.4 3.16 137 167 195 0.2 0.3 0.4 23.1 19.0 16.2 0.8 0.9 1.0 7.0 6.5 6.0 0.24 0.28 4.2 4.9
D BUY 10.60 12.10 14% na. 29.1 2.12 46 54 72 0.2 0.3 0.4 43.2 39.1 29.4 2.2 2.1 2.2 4.9 5.0 4.8 0.24 0.32 2.3 3.1
FSMART Switch 9.30 11.36 22% 1.27 44.4 7.44 543 611 681 0.7 0.8 0.9 13.7 12.2 10.9 1.7 2.0 2.3 5.6 4.7 4.0 0.46 0.34 4.9 3.7
LIT BUY 8.65 11.00 27% 0.80 56.8 1.73 145 174 219 0.7 0.7 0.9 13.1 11.7 10.0 4.6 3.3 3.8 1.9 2.6 2.3 0.36 0.42 4.1 4.9
PSTC Switch 0.73 0.83 14% 0.27 68.1 0.32 43 109 156 0.0 0.0 0.0 119.7 47.3 33.2 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.01 0.01 1.1 1.5
TNP Switch 2.02 3.00 49% 0.70 27.6 1.62 67 80 96 0.1 0.1 0.1 24.3 20.2 16.8 0.8 0.8 0.9 2.6 2.4 2.2 0.04 0.05 2.1 2.5
Changes this week : SF ---> BUY, GLOW ---> SELL
Resource: ASPS Research "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
Equity Calendar
Research Division
August 3, 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
6 7 8 9 10
Co's name change XD XD Conversion
Thai Carbon Black (TCB) > PTL @B0.37 PTTEP @B1.75 T-W3 1.594:1w @B1.00 (final)
Birla Carbon (Thailand) (BCT) SCCC @B4.00 SCC @B8.50
WHABT @B0.1325
New listing - Derivatives Warrant WHART @B0.1745 XE
ADVA13C1901A 120m units @B1.00 NEWS-W5 7.8323:1w @B0.037 (final, "SP")
AOT06C1903A 60m units @B1.00 XN
AOT06P1903A 60m units @B1.00 WHABT @B0.024 XW
BGRI06C1903A 60m units @B1.00 WHART @B0.02 BM 4 existing : 1BM-W1 @free
SAWA06C1903A 60m units @B1.00
ADVA28C1901A 31m units @B1.00
AOT28C1901A 23m units @B1.00
AOT28P1812A 33m units @B1.00
BBL28C1901A 80m units @B1.00
BCP28C1901A 125m units @B1.00
BPP28C1812A 73m units @B1.00
CBG28C1812A 62m units @B1.00
KBAN28C1812A 94m units @B1.00
PTT28C1901A 31m units @B1.00
TISC28C1901A 58m units @B1.00
TMB28C1901A 170m units @B1.00
XD
BLAND @B0.09
EPG @B0.15
New shares trading
GL 19 shrs (w)
13 14 15 16 17
XD XD XW XR
DREIT @B0.3043 ADVANC @B3.78 GREEN 3 existing : 1GREEN-W5 @free TH 2:1n @B1.00
MBKET @B0.40
XW SNC @B0.50
PUBLIC HOLIDAY VGI 5 existing : 1VGI-W2 @free
(Substitution for H.M. The Queen's Birthday ) XE
NPPG-W3 1.14:1w @B1.00 (final, "SP")
Conversion
TCAP-P 1:1
MPC meeting
20 21 22 23 24
XW Conversion Conversion
JMT 4 existing : 1JMT-W2 @free PACE-W1 1:1w @B0.80 (final) ECF-W2 1:1w @B3.00
IVL-W2 1:1w @B43.00 (final)
NESDB - GDP 2Q18
27 28 29 30 31
Conversion
WORK-W1 1:1w @B38.10
BOT : Jul-18 Trade
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
3 4 5 6 7
Conversion Conversion
NEWS-W5 7.8323:1w @B0.037 (final) NPP-W3 1.14:1w @B1.00 (final)
MOC : Aug-18 CPI
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
MPC meeting BOT : Aug-18 Trade
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1 2 3 4 5
MOC : Sep-18 CPI MPR Press Conference
8 9 10 11 12
August 2018
September 2018
October 2018
C = conversion, CB = convertible bonds, PP = private placement, p = preferred shares, w = warrants, n = new, STD = stock dividend, NPG = Non-Performing Group Provided by Amika (ext 1229)