ดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จัดโครงการ “ปันรัก” พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเด็กไทยให้มีความก้าวไกลอย่างยั่งยืน

ดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จัดโครงการ "ปันรัก" พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเด็กไทยให้มีความก้าวไกลอย่างยั่งยืน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าส่งและค้าปลีก รวมทั้งบริหารพื้นที่ค้าส่งและค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ และธุรกิจโรงแรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและขาดทุนทรัพย์และขาดโอกาสที่ดี การศึกษาของเด็กไทยให้มีความก้าวไกลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งยังขาดทุน ขาดโอกาส ทางบริษัทฯจึงริเริ่มโครงการ "ปันรัก" ขึ้น เพื่อปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาชีวิตเด็กไทยที่ขาดโอกาสร่วมกัน
                โดยโครงการปันรักครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นครั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารนำทีมโดยคุณสมชาย  วรุณพันธุลักษณ์ รองกรรมการผู้จัดการ คุณสุฐิตา  โชติจุฬางกูร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด คุณธรรมนูญ โชติจุฬางกูร ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์อาหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทเดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมเพื่อปันรักให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านรัดปูน อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งโรงเรียนบ้านรัดปูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้นจำนวน 76 คน เป็นโรงเรียนชนบทอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังได้รับความเสียหายจากการประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เป็นประจำทุกปี ทางคณะได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนบ้านรัดปูน พร้อมปรึกษาหารือร่วมกันกับคุณภัทรานิษฐ์  สวยงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณวิไลลักษณ์  เรืองผล อดีตปลัดอาวุโสอำเภอกระแสสินธุ์ (ปัจจุบัน-ปลัดอาวุโสอำเภอจะนะ) และคนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อสรุปปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งหาวิธีการแก้ไข ช่วยเหลือ และพัฒนาอย่างถูกต้อง จึงได้เกิดเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและเติมเต็มคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านรัดปูน ดังนี้ 

                -          ปรับปรุงโรงอาหาร โรงครัว พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับโรงครัว อาทิ ที่ตั้งเตาแก๊ส 
                           เคาน์เตอร์วาง อาหาร  บ่อดักไขมัน และเครื่องดูดอากาศ
                -          สนับสนุนการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและแปรงฟันจำนวน 32 จุด
                -          ปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมมอบเครื่องเล่นเสริมทักษะและพัฒนาการสำหรับเด็ก
                -          มอบอุปกรณ์การเรียน ดนตรีและกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

                นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน อาทิ กิจกรรม เชิญชวนนักเรียนและชุมชนทำความสะอาดโรงเรียนร่วมกัน Big Cleaning Day กิจกรรมทันตแพทย์ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและคนในชุมชนเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก และกิจกรรมการให้ความรู้ด้านงานศิลปะและภาษาอังกฤษพื้นฐานแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคนชุมชนในท้องที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โครงการ “ปันรัก” เป็นอย่างดี
                ทั้งนี้ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนสนุนงบประมาณกิจกรรมแก่โรงเรียนบ้านรัดปูนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 344,653.75 บาท โดยส่วนหนึ่งได้จากการระดมทุนตั้งกล่องรับเงินช่วยเหลือ จากผู้ประกอบการ ร้านค้าและประชาชน ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้มีการไปตั้งจุดรับเงินบริจาค ณ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์, โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ,ศูนย์การค้าเดอะ วอร์ฟ สมุย และ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ (รวมเงินบริจาคทั้ง 4 แห่ง มูลค่า 86,321.75 บาท )