ถือหุ้น ALT ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ฟรี ในสัดส่วน 4:1

ถือหุ้น ALT ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ฟรี ในสัดส่วน 4:1

คุณอนันต์ วรธิติพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และคุณปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ (กลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.เอแอลที เทเลคอม หรือ ALT ถ่ายภาพร่วมกันในงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ALT-W1) ในจํานวนไม่เกิน 250 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิ และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 500 ล้านบาท เป็น 625 ล้านบาท ระบุการแจกวอร์แรนต์ในครั้งนี้ถือเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอด เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว