ทีมกรุ๊ป รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การจัดทำแผนพัฒนาโครงการ PPPs(Workshop)” ให้แก่ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ทีมกรุ๊ป รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การจัดทำแผนพัฒนาโครงการ PPPs(Workshop)” ให้แก่ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

 ทีมกรุ๊ป โดย ดร.เสริมพล รัตสุข ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์โครงการและการบริหารความเสี่ยง และ ดร.จริยา บุณยะประภัศร ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด(มหาชน) รับเชิญมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ซึ่งก่อตั้งโดยกระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PEP รุ่นที่ 6” ในหัวข้อ “การจัดทำแผนพัฒนาโครงการ PPPs (Workshop)” เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs) ให้สามารถจัดทำหรือกำกับการจัดทำนโยบายและโครงการ PPPs ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ