ทีเอ็มบี ก้าวเป็นที่ 1 ธนาคารจริงใจด้าน “การเงินที่เป็นธรรม” พร้อมมุ่งมั่นสานต่อเพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ

ทีเอ็มบี ก้าวเป็นที่ 1 ธนาคารจริงใจด้าน “การเงินที่เป็นธรรม” พร้อมมุ่งมั่นสานต่อเพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย (จำกัด) มหาชน ได้รับคะแนนอันดับ 1 “ธนาคารจริงใจในด้านการเงินที่เป็นธรรม จากการประเมินโดย Fair Finance Thailand หมวดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มสถาบันการเงินตามแนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ โดยทีเอ็มบีมีเป้าหมายและความชัดเจนของนโยบาย รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใสทั้งในด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ธรรมาภิบาลที่ดี ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานในระดับสากลตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การยกระดับสู่ธนาคารที่ยั่งยืน ตอกย้ำเป้าหมายของทีเอ็มบีในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดี หรือ Financial Well-being ให้กับคนไทยทั้งประเทศ

โดยมีนายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้ากลยุทธ์องค์กร ทีเอ็มบี นายกมลพันธ์  ลักษณา หัวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน (ขวาสุด) น.ส.สฤณี  อาชวานันทกุล (ซ้ายสุด) หัวหน้าคณะวิจัย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย และ น.ส.สวิสา อริยปรัชญา รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมถ่ายภาพยินดีจากผลคะแนนดังกล่าวฯ