บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“NPS”) ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 3-6 ส.ค.63

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“NPS”) ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 3-6 ส.ค.63

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์  ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“NPS”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ NPS ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดให้แก่ประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 3- 6 สิงหาคมนี้ ราคาหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 5 แสนบาท โดยหุ้นกู้ของ NPS กำหนดผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.70 ต่อปี อายุ 3 ปี 6 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้   ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “BBB-/stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 และบริษัทได้ดำเนินการยื่น Filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อ 16 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา

สำหรับ “NPS” หรือผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 11 โรง โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 726.05 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 2,486.80 ตันต่อชั่วโมง