ผลประกอบการงวดครึ่งปี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ผลประกอบการงวดครึ่งปี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ดำเนินงานโดยธนาคารเกียรตินาคิน และธุรกิจตลาดทุนดำเนินงานโดย ทุนภัทร บล.ภัทร และ บลจ.ภัทร ซึ่งได้มีการดำเนินงานประสานงานอย่างใกล้ชิด
ผลการดำเนินงานงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (ธนาคารเกียรตินาคิน และบริษัทย่อย) มีกำไรสุทธิ ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่ากับ 2,709 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2559 มีกำไรสุทธิ ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่ากับ 1,185 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.6 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
ณ สิ้นไตรมาส 2/2560 มียอดสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้มีจำนวน 11,089 ล้านบาท โดยมียอดสำรองทั่วไปทั้งสิ้น 4,500 ล้านบาท อัตราส่วนสำรองทั้งสิ้นต่อสำรองตามเกณฑ์เท่ากับร้อยละ 185.1 เปรียบเทียบกับร้อยละ 169.8 ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 และมีอัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเท่ากับร้อยละ 104.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 95.7 ณ สิ้นไตรมาส 2/2559
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) คำนวณตามเกณฑ์ Basel III ซึ่งรวมกำไรถึงสิ้นปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 17.54 โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 14.20 แต่หากรวมกำไรถึงสิ้นไตรมาส 2/2560 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะเท่ากับร้อยละ 18.64 และเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 15.30
ภาพรวมการดำเนินงาน สินเชื่อของธนาคารไตรมาส 2/2560 มีการขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 จากสิ้นไตรมาส 1/2560 ส่งผลให้ครึ่งปีแรกของปี 2560 สินเชื่อโดยรวมของธนาคารขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 โดยสินเชื่อของธนาคารที่มีการขยายตัว ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ขยายตัวที่ร้อยละ 93.2 สินเชื่อ Micro SMEs ซึ่งรวมสินเชื่อ KK SME รถคูณ 3 ยายตัวที่ร้อยละ 51.7 สินเชื่อบุคคลขยายตัวที่ร้อยละ 18.7 สินเชื่อบรรษัทขยายตัวที่ร้อยละ 106.8 สินเชื่อ Lombard ขยายตัวที่ร้อยละ 15.3 และสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.5 ในขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อหดตัวร้อยละ 5.2 จากสิ้นปี 2559
ในด้านคุณภาพของสินเชื่อ ปริมาณสินเชื่อด้อยคุณภาพรวมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสิ้นปี2559 โดยอตัราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2560 อยู่ที่ร้อยละ 5.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.6 ณ สิ้นปี2559 ทางด้านธุรกิจบริหารหนี้ ธนาคารขายทรัพย์รอการขายได้ ในไตรมาสที่ 2/2560 จำนวน 142 ล้านบาท
ทางด้านธุรกิจตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาด (SET และ mai ไม่รวมบัญชีซื้อซื้อขายของบริษัท) ที่ร้อยละ 4.93 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.51 ในไตรมาส 1/2560 ซึ่งเป็นอันดับที่ 5 จากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งหมด 37 แห่ง สำหรับในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในไตรมาส 2/2560 บล.ภัทร ได้เปิดให้บริการ Global Investment Service (GIS) ซึ่งเป็นการให้บริการการลงทุนต่างประเทศสำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารเงินลงทุนในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานรวมของธนาคารและบริษัทย่อย
อัตราส่วนต่างๆ (ร้อยละ) ไตรมาส2//2559 ครึ่งแรกปี 2559
ปี 2559 ไตรมาส 1/2560 ไตรมาส 2/2560 ครึ่งแรกปี 2560
อัตราการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ (0.4) (1.6) (0.8) 1.3 2.8 4.1
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม
(ไม่รวมรายการระหว่างธนาคาร) 6.1 6.1 5.6 5.6 5.8 5.8
อัตราส่วนการตั้งสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ 95.7 95.7 110.1 110.1 104.6 104.6
อัตราส่วนสำรองต่อสำรองตามเกณฑ์ 169.8 169.8 187.8 188.1 185.1 1
85.1