AQUA เก็บหุ้น EPCO 0.21% 40.12%

AQUA เก็บหุ้น EPCO จำนวน 0.21% ถือเพิ่มเป็น 40.12%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) จำนวน  0.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  40.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ