ผถห. INSET อนุมัติเพิ่มทุน-แจกวอร์แรนท์ฟรี

ผถห. INSET อนุมัติเพิ่มทุน-แจกวอร์แรนท์ฟรี

คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช (กลาง แถวหน้า) ประธานกรรมการ คุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต (ที่ 1 จาก ซ้าย แถวหน้า)  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) INSET ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 153,999,991.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,999,983 บาท  โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น เพื่อรองรับจัดสรรวอร์แรนท์ชุดที่ 1 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนท์ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้