FWD ประกันชีวิต ห่วงใยคนไทยในพื้นที่ห่างไกล ส่งอุปกรณ์การแพทย์ช่วยโรงพยาบาล 4 จังหวัดในพื้นที่ขาดแคลน

FWD ประกันชีวิต ห่วงใยคนไทยในพื้นที่ห่างไกล ส่งอุปกรณ์การแพทย์ช่วยโรงพยาบาล 4 จังหวัดในพื้นที่ขาดแคลน

                   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลหลายแห่งยังคงต้องการความช่วยเหลือในการดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ทั่วถึง FWD ประกันชีวิตขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี ตาก ชัยภูมิ

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลหลายแห่งยังคงต้องการความช่วยเหลือในการดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ทั่วถึง FWD ประกันชีวิตขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี ตาก ชัยภูมิ

 

 

FWD ประกันชีวิต ได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล 4 จังหวัดทั่วประเทศ ตามรายละเอียดดังนี้

  1. โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ที่ยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนประมาณ 2,000 คน     ต่อวัน* ทำให้มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก FWD ประกันชีวิต จึงได้ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันจำนวน 5 เครื่อง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง
  2. โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) โดยโรงพยาบาลมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน 1,400-1,500 คนต่อวัน* FWD ประกันชีวิต จึงได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่วยเหลือ ได้แก่
  • เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง
  • เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง
  • เครื่องศูนย์กลางการทำงานสัญญาณชีพและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 ชุด
  1. โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) และยังอยู่ในพื้นที่ขาดแคลน โดยโรงพยาบาลมีผู้ป่วยมารับการรักษาจำนวน 200-400 คนต่อวัน* FWD ประกันชีวิต จึงได้ส่งมอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด  เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทำงานให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่
  2. โรงพยาบาลคอนสาร จ.ชัยภูมิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และยังอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนประมาณ 400 คนต่อวัน* FWD ประกันชีวิต ได้ส่งมอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้มีเกราะป้องกันและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยสูงสุด