ผถห. SSP อนุมัติเพิ่มทุนขาย PP 50 ล้านหุ้น

ผถห. SSP อนุมัติเพิ่มทุนขาย PP 50 ล้านหุ้น

             คุณกำธร วังอุดม ประธานกรรมการ (กลาง),คุณสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ขวา) คุณธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ (ซ้าย) บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP ถ่ายภาพหลังเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเพิ่มทุนขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง(PP)  จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 605 ล้านบาท  จัดสรรให้กับ ยูโอบีเคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด จำนวน 30 ล้านหุ้น และนายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี จำนวน 20 ล้านหุ้น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้