PLANET ปลื้มได้รับผลประเมิน CGR “ดีเลิศ” ในระดับ 5 ดาว

PLANET ปลื้มได้รับผลประเมิน CGR "ดีเลิศ" ในระดับ 5 ดาว

                 นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า ตามที่ผลการประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR) ซึ่งจัดขึ้่นโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยในปี 2564 ได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ทั้งสิ้น 716 บริษัท และ PLANET ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)
              “ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร (Digital Technology Provider) ให้บริการวิจัยพัฒนา ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง อบรม บำรุงรักษา และบริการแพลตฟอร์ม ประกอบด้วยเทคโนโลยีทางด้าน Satcom, Telecom, 5G, Networking, Unified Communications, Cyber security, Broadcasting, Cloud Computing, IoT Platform, Video Analytics & AI, Data Center, Big Data, Telemedicine, และ Energy/EV สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเขตประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) รู้สึกยินดีที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับที่ดีเลิศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะเน้นยึดถือปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการควบคู่ไปกับการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นายประพัฒน์กล่าว