โรงงานน้ำตาล เตรียมเปิดหีบอ้อยประจำปี 64/65 ดีเดย์ 7 ธ.ค. นี้ คาดมีผลผลิต 90 ล.ตัน

โรงงานน้ำตาล เตรียมเปิดหีบอ้อยประจำปี 64/65 ดีเดย์ 7 ธ.ค. นี้ คาดมีผลผลิต 90 ล.ตัน

โรงงานน้ำตาล เดินหน้าเปิดรับอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2564/65 ในวันที่ ธ.ค. นี้ คาดมีปริมาณผลผลิตประมาณ 90 ล้านตัน โดยกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นที่ 1,070 บาทต่อตันอ้อย ณ ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. ตามมติคณะกรรมการบริหาร (กบ.) รับราคาน้ำตาลในตลาดยังอยู่ในเกณฑ์สูง ส่งผลให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้จากการเพาะปลูกที่ดี พร้อมจับมือทุกฝ่ายร่วมลดอ้อยไฟไหม้ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ 

                นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มีวาระพิจารณาที่สำคัญ เรื่อง ได้แก่ (1) การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของปี 2563/64 (2) การกำหนดค่าอ้อยเบื้องต้นปี 2564/65 (3) กำหนดวันเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2564/65 และ (4) กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงให้แก่สถาบันชาวไร่อ้อย ซึ่งถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับชาวไร่อ้อยโดยตรง แต่เนื่องจากกรรมการจากฝ่ายชาวไร่อ้อยไม่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประธาน กอน. ขอถอนวาระดังกล่าวออกไปก่อน ส่งผลให้ กอน. ยังไม่มีมติในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะกำหนดวันเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2564/65 ตามที่ กบ. เสนอ 

            อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กอน. ยังไม่ได้กำหนดวันเปิดหีบอ้อย ประจำปี2564/65 ตามที่ กบ. เสนอผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรง ก็พร้อมจะเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบตามกำหนดเวลาที่ กบ. เห็นชอบให้เริ่มเปิดหีบอ้อยเริ่มตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากโรงงานได้เตรียมเครื่องมือเครื่องจักรหีบอ้อยไว้พร้อมแล้ว ขณะเดียวกัน ชาวไร่ก็พร้อม และสภาพกับอายุของอ้อยก็เหมาะสมที่จะตัดส่งเข้าหีบ โดยโรงงานจะทดรองจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นต้นให้ชาวไร่อ้อยไปก่อนที่ 1,070 บาทต่อตันอ้อย ณ ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. โดยมีค่าความหวานอ้อยเพิ่มเติมอีก 64.20 บาท ต่อ หน่วย ซี.ซี.เอส. เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้มีรายได้นำไปใช้จ่ายในการดำรงชีพและประกอบอาชีพปลูกอ้อยต่อไป ทั้งนี้ สำหรับฤดูการผลิตปี 2564/65 ฝ่ายโรงงานจะไม่ดำเนินการหักเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย เนื่องจากมีความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายและอาจถูกชาวไร่ฟ้องร้องได้ 

            ส่วนปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2564/65 ฝ่ายโรงงานน้ำตาลคาดว่า จะมีผลผลิตประมาณ 90 ล้านตันอ้อย สูงขึ้นกว่าปีก่อนที่มีผลผลิตอยู่ที่ 66 ล้านตัน จากปัจจัยสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเติบโตของอ้อย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะไปช่วยวางแผนบริหารจัดการด้านการจัดเก็บผลผลิตอ้อยให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับนำมาสกัดเป็นน้ำตาลให้ได้ปริมาณน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) สูงสุด เพื่อช่วยบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลของฝ่ายโรงงานอีกทางหนึ่ง และจะร่วมมือกันลดปัญหาอ้อยไฟไหม้เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐอย่างเต็มที่ 

            “ฝ่ายโรงงานเห็นพ้องที่จะเดินหน้าเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปีนี้ โดยกำหนดวันเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิต และกำหนดจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นต้น ตามมติของ กบ. ที่ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อชาวไร่อ้อยที่ต้องการนำอ้อยส่งมอบให้แก่โรงงาน ซึ่งจะทำให้ชาวไร่มีรายได้เพิ่มจากการเพาะปลูกและส่งมอบอ้อยสดที่มีคุณภาพ ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเติบโตอย่างยั่งยืน” นายสิริวุทธิ์ กล่าว