ACE คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2021

ACE คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2021

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (AAPP) ผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด        โชคชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE  ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2021” จาก นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์         รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม      ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) สอดคล้องตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 26000 ได้อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยรอบให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล