AO Fund เสริมทุน JCK และ JCKH

AO Fund เสริมทุน JCK และ JCKH

นายอภิชัย เตชะอุบล ( ที่ จากขวา) ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจซีเค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) หรือJCK และในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด(มหาชน) หรือJCKH ถ่ายภาพร่วมกับ นายตัน ชุน วี ( ที่ จากซ้าย)กรรมการผู้บริหารกองทุน Advance Opportunities Fund  หรือAO Fund ภายหลังลงนามในสัญญาตกลงร่วมกันกรณี AO Fund จะเข้าลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ JCK  และ JCKH รวมมูลค่า 1,300 ล้านบาท สนับสนุนให้กลุ่ม JCK มีทุนแข็งแกร่ง เสริมศักยภาพในการลงทุนและขยายธุรกิจ