NER ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ยสูง 5.65% และ 6.40% ต่อปี

NER ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ยสูง 5.65% และ 6.40% ต่อปี

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุด อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.65% และชุด 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.40% คาดเสนอขายช่วงวันที่ 5 – 7 กันยายน 2565  เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

                บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วันที่เสนอขาย วันที่ 5 – 7 กันยายน 2565
หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.65% ต่อปี อายุ 5 ปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.40% ต่อปี อายุ 7 ปี

 

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ และ/หรือสต๊อกสินค้าคงเหลือ และ/หรือขยายกำลังการผลิต ของบริษัท

โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ,  บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตขององค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565