NER รับรางวัล CSR-DIW Award 2022 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

NER รับรางวัล CSR-DIW Award 2022 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

NER รับรางวัล CSR-DIW Award 2022
นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล รองประธานเจ้าหน้าบริหารสายงานการตลาด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Award 2022 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ประจำปี 2565 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ร่วมดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมดูแลชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในฐานะสมาชิกของชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยได้มีการผนวกเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์การทำงานของบริษัท โดยให้ความสำคัญ กับการนำพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) มาใช้ในโรงงานอาทิ  ก๊าซชีวภาพ และ พลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งยังเน้นการลดของเสียในกระบวนการผลิตเป็นศูนย์ (Zero Waste) ทั้งในกระบวนการผลิต และ กากตะกอนจากบ่อแก๊สชีวภาพ ซึ่งสามารถนำไปเป็นปุ๋ยให้กับชุมชน ผ่านโครงการ "NER ส่งเสริมวิถีเกษตรชุมชนยั่งยืน"