NDR รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการประจำปี 2565 ระดับ “ดีเด่น”

NDR รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการประจำปี 2565 ระดับ “ดีเด่น”

คุณนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์ เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565 ระดับ "ดีเด่น"  โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล   ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงแรงงาน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  มอบให้กับองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้