PROS รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสนับสนุนคนพิการประเภท “ดีเด่น” ปี 2565

PROS รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสนับสนุนคนพิการประเภท “ดีเด่น” ปี 2565

นายวัชรพล รุจิเรข กรรมการบริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ประเภท “ดีเด่น” โดยได้รับเกียรติจากนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ (ขวา) ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา

โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย