TVDH รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น

TVDH รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์  ประธานกรรมการ นางสาวมุทิตา โพธิสารัตนะ  รองผู้อำนวยการ
สำนักกรรมการ และ นายสำราญ สิทธิศรีจันทร์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ 
TVDH รับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการ 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการดูแลสังคมตามหลัก ESG โดย TVDH ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามกฎหมายตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันมีพนักงานที่เป็นคนพิการ 11 คน ซึ่งได้รับสวัสดิการเทียบเท่าพนักงานปกติ