SABINA รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น

SABINA รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น

มีเรื่องปลื้มส่งท้ายปี เมื่อ บมจ.ซาบีน่า หรือ SABINA ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น เรื่องนี้ “ดวงดาว มหะนาวานนท์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SABINA ขยายความว่า  ที่ผ่านมา SABINA ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ การไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่าเทียมกัน ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถหาเลี้ยงตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้ โดยจัดลักษณะงานให้เหมาะสมกับความสามารถของคนพิการ ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานผู้พิการในการดำรงชีวิต รวมถึงจัดสวัสดิการและประเมินปรับค่าจ้างและโบนัสตามผลการปฎิบัติงานเช่นเดียวกับพนักงานปกติ ปัจจุบันมีพนักงานที่เป็นผู้พิการทำงานทั้งในสำนักงานใหญ่ และในโรงงาน 5 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ SABINA