BCPG พาน้องผจญภัยไขความลับป่า สร้างจิตสำนึกปกป้องธรรมชาติ และร่วมลดโลกร้อน

BCPG พาน้องผจญภัยไขความลับป่า สร้างจิตสำนึกปกป้องธรรมชาติ และร่วมลดโลกร้อน

     คุณปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดกิจกรรมค่ายผจญภัยไขความลับป่า (Secret of the Jungle) ซึ่งบีซีพีจีจัดขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนไชยณรงค์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยาและโรงเรียนหนองประดู่วิทยา จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองมัน และโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ปฎิบัติการบริษัทฯ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

              ประสบการณ์จากการเข้าค่ายฯ ในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้เห็นคุณค่าของพื้นที่สีเขียว รวมถึงความสำคัญของกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เกิดความหวงแหนธรรมชาติในบ้านเกิดและพร้อมเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้ทุกคนร่วมดูแลปกป้องโลกใบนี้ไปด้วยกัน