COM7 คว้ารางวัล “ASEAN CG Scorecard” ปี 2564 ขับเคลื่อนองค์กรเทคโนโลยี สู่ความยั่งยืน

COM7 คว้ารางวัล “ASEAN CG Scorecard” ปี 2564 ขับเคลื่อนองค์กรเทคโนโลยี สู่ความยั่งยืน

บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) หรือ COM7 ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศ ได้รับรางวัล “ASEAN CG Scorecard” ประจำปี 2564 ประเภท ASEAN Asset Class PLCs โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป ตอกย้ำ COM7 เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในภูมิภาคอาเซียน เป็นหนึ่งใน 234 บริษัทที่ได้รับรางวัล และเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยมากถึง 76 บริษัท

นับเป็นการประกาศข่าวดีต่อเนื่อง จากก่อนหน้านี้ COM7 ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ภายใต้ Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG ควบคู่กับการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย มุ่งหวังในการนำเทคโนโลยี และสินค้าไอที ยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนสอดรับกับสังคมยุคใหม่ และองค์กรธุรกิจ ที่เดินหน้าทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล สร้างการเติบโตในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและสังคมส่วนรวมในวงกว้าง