PQS หุ้นน้องใหม่ไอพีโอ เปิดบ้านต้อนรับ ก.ล.ต. และ ตลท. เข้าเยี่ยมชมกิจการ

PQS หุ้นน้องใหม่ไอพีโอ เปิดบ้านต้อนรับ ก.ล.ต. และ ตลท. เข้าเยี่ยมชมกิจการ

นายเอนก พนาอภิชน ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท นำโดย นายสมยศ ชาญจึงถาวร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จํากัด (มหาชน) หรือ PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี และนายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ร่วมงานนำเสนอข้อมูลให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) แป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) และเยี่ยมชมธุรกิจ (Company Visit) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ เลขที่ 187 หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา