กองทุน ABPIF ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนตลอด 9 ปี จ่ายผลตอบแทนเฉลี่ย 6.69% ต่อปี

กองทุน ABPIF ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนตลอด 9 ปี จ่ายผลตอบแทนเฉลี่ย 6.69% ต่อปี

องทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 9 ปี จนมาถึงวันครบกำหนดวันซื้อขายหน่วยลงทุนวันสุดท้ายในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 กองทุน ABPIF ถือเป็นการระดมเงินผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจไฟฟ้าเอกชนแรกของประเทศไทย โดย บี.กริม เพาเวอร์ ยังคงมุ่งมั่นรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน บริหารจัดการด้านแหล่งเงินทุนควบคู่กับการขยายธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้บุกเบิกการออกหุ้นกู้สีเขียว (Green Bond) เป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดย Climate Bonds Initiative และ เงินกู้สีเขียว (Green Loan) เป็นรายแรกในประเทศไทยและภูมิภาค CLMV ที่ได้รับการรับรองโดย Climate Bonds Initiative

โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 11 และโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมมายาวนานมากกว่า 20 ปี ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน และมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมายาวนาน  มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ABPIF อย่างสม่ำเสมอด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 6.69% ต่อปี ในช่วงระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา โดย สัญญาโอนผลประโยชน์ของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565

กองทุน ABPIF ได้มาถึงวันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565  จะมีการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โดยวันที่ ธันวาคม 2565 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะมีสิทธิได้รับเงินคืนจากการลดทุน (XN) จำนวน 0.5436 บาท  (และมีกำหนดการจ่ายเงิน วันที่ 22 ธันวาคม 2565) โดยวันที่เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน คือวันที่ 10 ธันวาคม 2565 (หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับกองทุนรวม ABPIF โปรดติดต่อ โทร 0-2673-3999  โทรสาร 0-2673-3988  E-mail : ka.customer@kasikornasset.com   ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.) 

โดยนับตั้งแต่กองทุน ABPIF จัดตั้ง มีการจ่ายส่วนลดเงินทุนจดทะเบียน 18 ครั้ง (รวมครั้งนี้) รวมเป็นเงิน 9.6176 บาทต่อหน่วย และจ่ายปันผล 17 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4.5689 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นจำนวนรวม ณ สิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ 14.1865 บาทต่อหน่วย

ทางบริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และ บริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุน ABPIF ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นมาโดยตลอดระยะเวลา 9 ปี เราจะมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีที่ยึดถือมามากกว่า 144 ปี

1 สัญญาโอนผลประโยชน์ของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 สิ้นสุดลงในวันที่ 16 ก.ย. 62