“BCPG” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

“BCPG” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 ประจำปี 2566 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในโอกาสที่บีซีพีจี ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวน 888 หลักทรัพย์ ในปี พ.ศ.2566 ณ สำนักงานใหญ่บีซีพีจี อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

ทั้งนี้ บีซีพีจีมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ  ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และสังคม

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ โดยได้เริ่มเปิดเผยรายชื่อกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่หกในปีนี้