สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์(STI) โชว์ศักยภาพการจัดงานประชุม AGM ปี 2566 คว้า 100 คะแนนเต็ม “ดีเยี่ยม” ต่อเนื่องปีที่ 4

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์(STI) โชว์ศักยภาพการจัดงานประชุม AGM ปี 2566 คว้า 100 คะแนนเต็ม "ดีเยี่ยม" ต่อเนื่องปีที่ 4

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI)  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก 781 บริษัท  ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (AGM Checklist) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมย์การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารงานด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยื

บริษัทฯ ได้รักษามาตรฐานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในทุกปี เพื่อเสริมสร้างองค์กร ให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  สร้างความเป็นธรรม นำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน  และเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร