“DEXON” ให้การต้อนรับกรมเจ้าท่า เข้าเยี่ยมชมกิจการ

"DEXON” ให้การต้อนรับกรมเจ้าท่า เข้าเยี่ยมชมกิจการ

ดร.มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี “DEXON” ผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบและการประเมิน ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างสรรค์และพัฒนางานด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ ทักษะต่างๆ ไปปรับใช้กับกฎหมาย และระเบียบต่างๆให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมทั้งยังคงมุ่งมั่นกับกระบวนการและการส่งมอบบริการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้