BC โชว์ศักยภาพจัดงานประชุม AGM คว้า 100 คะแนนเต็ม

BC โชว์ศักยภาพจัดงานประชุม AGM คว้า 100 คะแนนเต็ม

นายปรับ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC  ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้โมเดลธุรกิจ "สร้าง-ดำเนินการ-ขาย" (Build-Operate-Sale : BOS) เผยบริษัทได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมิน AGM Checklist 2023 ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดย BC มุ่งมั่นพัฒนาการประชุมให้มีมาตรฐานและโปร่งใส ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นในข้อมูลที่นำเสนอ และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยบรรษัทภิบาล กำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม