BBIK โชว์ฟอร์มแกร่งกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล คว้า 100 คะแนนเต็ม AGM Checklist 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

BBIK โชว์ฟอร์มแกร่งกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล คว้า 100 คะแนนเต็ม AGM Checklist 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร โชว์ฟอร์มแกร่งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักบรรษัทภิบาล รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสูงสุด โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2566 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 817 บริษัท

ทั้งนี้ ผลการประเมินได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการบริหาร อันเป็นส่วนช่วยให้องค์กรเติบโตและดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืน