DMT คว้าคะแนน CGR “ดีเลิศ” 5 ดาว ประจำปี 2566

DMT คว้าคะแนน CGR “ดีเลิศ” 5 ดาว ประจำปี 2566

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ("DMT") ผู้นำการให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข พิสูจน์ความเลิศอีกขั้นด้านการดำเนินงาน หลังเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หลังจากเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพียง 2 ปีเศษ ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 จากบริษัทจดทะเบียนรวม 782 บริษัท ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ (“DMT”) ผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงดินแดง - ดอนเมือง และส่วนต่อขยายทางทิศเหนือ ภายใต้สโลแกน “Tollway…Your way ทางเลือก ที่เห็นค่าเวลาของคุณ”  เปิดเผยว่า “สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารในการไม่เคยหยุดนิ่งด้านการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน และยกระดับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป็นบริษัทบริหารทางด่วนชั้นนำ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่มเพื่อส่งมอบคุณค่าสู่ความยั่งยืน ตลอด 35 ปี ล่าสุดได้พัฒนาวิสัยทัศน์ใหม่โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับหลักการบริหารตามแบบ  ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญอย่างมากต่อ “บุคลากร” และการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในองค์กรในการพัฒนาความรู้และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ