DHOUSE แต่งตั้ง DAOL SEC เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ แจกดอกเบี้ย 7.50 % เสนอขาย 6-8 พ.ย. นี้

DHOUSE แต่งตั้ง DAOL SEC เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ แจกดอกเบี้ย 7.50 % เสนอขาย 6-8 พ.ย. นี้

DHOUSE แต่งตั้ง DAOL SEC ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% จ่ายทุก 3 เดือน มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 130 ล้านบาท ที่ดินไพร์มแอเรียหลักประกันปลอดภาระผูกพัน มูลค่าประเมิน 195.09 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้ลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จองซื้อ 6-8 พ.ย. ออกหุ้นกู้ 9 พ.ย.นี้

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดมหาสารคาม ประเภทที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์เพื่อขายหลากหลายรูปแบบ อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์ เปิดเผยว่า บริษัทแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ มีประกันของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

จำนวนเสนอขายไม่เกิน 130,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 130 ล้านบาท มีหลักประกันจำนวน 4 แปลง มูลค่าประเมินรวม 195.09 ล้านบาท โดยเป็นที่ดินไม่ติดจำนองและไม่มีภาระผูกพัน

นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 80 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 50 ล้านบาท

โดยในปี 2566 นอกจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบที่มีอยู่เดิม บริษัทได้ขยายการดำเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในช่วงต้นปี 2566 ที่จะทำให้บริษัทมีรายรับจากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และรายได้จากค่าเช่าภายในสถานีบริการน้ำมันเพิ่มเติม อีกทั้ง บริษัทมีแผนจะพัฒนาโครงการ UPark Home มูลค่าโครงการประมาณ 172 ล้านบาท โครงการ River Condo มูลค่าโครงการประมาณ 321 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการแนวสูงโครงการแรกที่บริษัทมีแผนจะพัฒนา รวมถึงบริษัทจะเข้าลงทุนในบริษัท แอสเซท กรุ๊ป ขอนแก่น จำกัด (AGKK) ในสัดส่วน 100% ซึ่ง AGKK มีทรัพย์สินเป็นที่ดินในจังหวัดขอนแก่นถึง 300 ไร่ และไม่มีหนี้สิน ส่งผลให้ภายหลังการเข้าถือหุ้น DHOUSE จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก

โดยหุ้นกู้  “DHOUSE” จะเสนอขายโดยจะจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย. 2566 ออกหุ้นกู้วันที่ 9 พ.ย. 2566 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้