BBIK คว้าคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR Score) “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

BBIK คว้าคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR Score) "ดีเลิศ" ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK โชว์ฟอร์มแกร่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจรระดับโลก

ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา บลูบิค ยังได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2566 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 817 บริษัท ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันเป็นส่วนช่วยให้องค์กรเติบโตและดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืน