“AMA” คว้า CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ประจำปี 2566 สะท้อนถึงการขับเคลื่อนทางธุรกิจที่พัฒนาอย่างยั่งยืน

“AMA” คว้า CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ประจำปี 2566 สะท้อนถึงการขับเคลื่อนทางธุรกิจที่พัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือและรถ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) ระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ AMA ระบุว่า “AMA” เป็น 1 ใน 782 บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมการประเมิน สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีพัฒนาการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจการ เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และนักลงทุนสถาบัน ด้วยผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืน