GRAMMY คว้าคะแนน CGR 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ประจำปี 2566 ต่อเนื่องปีที่ 13 สะท้อนการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

GRAMMY คว้าคะแนน CGR 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ประจำปี 2566 ต่อเนื่องปีที่ 13 สะท้อนการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY ผู้นำในธุรกิจบันเทิงครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย  ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจากการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 :CGR) มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประเมิน 782 บริษัท ซึ่งในปีนี้ โครงการ CGR ได้พัฒนาเกณฑ์ใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้น

บุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

“เป็นเรื่องน่ายินดี และภูมิใจที่บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมิน CGR ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการบริหารงาน และพัฒนา รวมถึงยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ เพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สู่การยอมรับในระดับสากล”