HENG ได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings และตอกย้ำการกำกับกิจการที่ดี คว้า CG 5 ดาว อย่างต่อเนื่องทุกปี

HENG ได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings และตอกย้ำการกำกับกิจการที่ดี คว้า CG 5 ดาว อย่างต่อเนื่องทุกปี

‘บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล’ หรือ HENG หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิสซิ่ง’ ได้รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้หุ้น HENG เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในกลุ่ม Financials ประจำปี 2566 รวมถึงได้รับการประเมิน CG Rating ระดับ 5 ดาว จาก IOD อย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิสซิ่ง’ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2566 เพื่อมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยในปีนี้ HENG ได้รับการประเมินเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings ในกลุ่ม Financials ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของ HENG ที่ยึดหลักการให้บริการที่เป็นธรรม เน้นความโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า จากการให้บริการสินเชื่อเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม ด้วยความจริงใจและเข้าใจ ด้วยทีมพนักงานที่คัดเลือกมาจากคนท้องถิ่น ทำให้เกิดการจ้างงานมอบโอกาสให้แก่คนในท้องถิ่นได้มีงานทำ อีกทั้งยังคำนึงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในทุกกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในปีนี้ได้พัฒนาแบบประเมินความยั่งยืนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและแนวโน้ม ESG ที่สำคัญทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ เช่น ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน เป็นต้น โดยในการคัดเลือก SET ESG Ratings จะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) ในระดับ 5 ดาวหรือ ‘ดีเลิศ’ ต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นสร้างการเติบโตบนพื้นฐานการกำกับกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ HENG และบริษัทฯ พร้อมยึดมั่นแนวทางดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นต่อไป