NCH รับรางวัล CGR ระดับดีเลิศ 5 ดาว

NCH รับรางวัล CGR ระดับดีเลิศ 5 ดาว

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบี ยนไทย ประจำปี 2566 ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว มาอย่างต่อเนื่องจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษั ทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดห ลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยรางวัลนี้ ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเยี่ยมต่อเนื่อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายการบริหารธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้เกิดการเติบโต อย่างยั่งยืน และปัจจัยที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว คือการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรให้เกิดการกำกับดูแลกิจ การที่ดี จากความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วน ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจก ารบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 (CGR 2023) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” หรือ 5 ดาว มาอย่างต่อเนื่อง

”เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ให้ความสำคัญอย่างมาก ต่อนโยบายการพัฒนา และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นแกนหลักในการนำพาองค์กรให้สามารถเติบโต ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุด สิ่งเหล่านี้คือเป้าหมายที่ เอ็น.ซี มีความตั้งใจที่ดี อีกทั้งยังมีการดำเนินงาน อย่างเปิดเผย และโปร่งใส นำพาองค์กร เข้าสู่ ปีที่ 30 ในปี 2567 นายสมนึกกล่าวสรุป “