GGC คว้าคะแนน CGR 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” 6 ปีซ้อน สะท้อนถึงการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

GGC คว้าคะแนน CGR 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” 6 ปีซ้อน สะท้อนถึงการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) “GGC” โดย นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ GGC ผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างครบถ้วน และมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล รวมถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ภายใต้กลยุทธ์ "The New Chapter of GGC to be the Sustainable Growth Business"  สอดรับกับแผนการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

“GGC มุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมทั้ง 3 มิติ (Bio-Circular-Green Economy (BCG) Role Mode) รวมทั้งพัฒนาการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไชด์ (Decarbonization Pathway) โดยบริษัทฯ ต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593”