TIDLOR จ่อออกหุ้นกู้ชุดใหม่เรทติ้ง “A” แนวโน้ม “คงที่” อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย [3.70-3.80]% ต่อปี คาดเปิดขายวันที่ 24 และ 27-28 พ.ย.นี้

TIDLOR จ่อออกหุ้นกู้ชุดใหม่เรทติ้ง “A” แนวโน้ม “คงที่” อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย [3.70-3.80]% ต่อปี คาดเปิดขายวันที่ 24 และ 27-28 พ.ย.นี้

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย [3.70-3.80]% ต่อปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ คาดเปิดขายระหว่างวันที่ 24 และ 27-28 พฤศจิกายน 2566 นี้ โดยได้มีการแต่งตั้งให้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)  และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS)  เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ จากการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 นั้น บมจ.เงินติดล้อ ได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งปัจจุบันถือเป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ non-bank ประเภทสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ โดยในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่า บริษัทฯ มีสถานะการเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สามารถรักษาฐานทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีผลประกอบการที่น่าพอใจ และการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จากแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกด้วย และสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 3/66 บริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธินิวไฮ จำนวน 1,007 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7% YoY และยังคงเติบโตตามแผนงานที่วางไว้ โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 4,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.0% YoY ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 3,574 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของธุรกิจ และต้นทุนทางการเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และสำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 2,889 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3% YoY นอกจากนี้ ยังคงรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อได้เป็นอย่างดี สำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL อยู่ที่ระดับ 1.51% ลดลงจาก 1.54% ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และยังคง NPL coverage ratio ในระดับสูงที่ 264% เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่วนของ Credit cost ในปีนี้ ยังคงอยู่ในกรอบที่ตั้งไว้

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน(เฉพาะบุคคลธรรมดา)

o  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819

o  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Krungsri Mobile Application (KMA) โทร. 1572

o  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย และ แอปพลิเคชัน Dime!) โทร. 02-165-5555

 

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

             การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน:  โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง