“บริทาเนีย” มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” SET ESG Rating ระดับ AA และ CGR ระดับ 5 ดาว

“บริทาเนีย” มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” SET ESG Rating ระดับ AA และ CGR ระดับ 5 ดาว

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ AA และได้รับคะแนน CGR การประเมินการกำกับดูแลกิจการ ระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" ประจำปี 2566 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดี Good Governance ภายใต้วิสัยทัศน์ “B The Goodness” มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในโครงการและชุมชนรอบด้าน

โดย นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI เปิดเผยว่า บริทาเนียมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเพื่อเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมูลค่าให้กิจการ อันเป็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติ สู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนในระยะยาว

“บริษัทฯเข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็นเวลาไม่ถึง 2 ปี ที่ผ่านมาบริทาเนีย จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในองค์กร จนถึงลูกบ้านและชุมชน อาทิ โครงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG DAY)โครงการ CRAFT PARK สร้างพื้นที่สีเขียวสาธารณะเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นโมเดลความร่วมมือของภาคเอกชน ภาคสังคม และชุมชน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ ลงมือทำ ตลอดจนเดินหน้าเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ B GREEN มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2044 คือ การออกแบบ เลือกใช้วัสดุฉลากเขียว และการก่อสร้าง ในส่วนของสิ่งแวดล้อมมีการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ชวนลูกบ้านจัดการขยะ ลด-แยกขยะภายในบ้านอย่างถูกวิธี รวมถึงสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ตั้งเป้าติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ณ คลับเฮ้าส์ทุกโครงการ และติดตั้งจุดเชื่อมต่อ EV Charger ให้กับบ้านทุกหลัง เพื่อส่งต่อคุณค่าของความรู้สึกภาคภูมิใจ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยรักษาโลก จากการเลือกซื้อบ้านที่คำนึงถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี” นายสุรินทร์ กล่าว