เซ็น กรุ๊ป ได้รับผลประเมิน หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA ปี 2566

เซ็น กรุ๊ป ได้รับผลประเมิน หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA ปี 2566

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจบริการด้านอาหารของประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโต โปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) จนได้รับการประเมินติดอันดับหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้มีการประกาศผลในรูปแบบเรตติ้ง โดยทาง เซ็น กรุ๊ป ได้รับผลประเมินเป็น ‘หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA ปี 2566’ และผลรวมการประเมินที่ได้รับคะแนนรวมเพิ่มมากขึ้นในทุกปี สอดรับกับปรัชญาขององค์กร (Brand Philosophy) ที่ว่า ‘Goodness to Growth : เจตนารมณ์ที่ดี นำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืน’ ด้วยเช่นกัน