กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566 เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,790 ล้านบาท

กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566 เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,790 ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แจ้งผลการดำเนินงาน ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ว่า กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 จำนวน 1,790 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเบี้ยประกันภัยรับปีแรกลดลงร้อยละ 17 ในช่องทางธนาคาร ขณะที่ช่องทางตัวแทนมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกลดลงร้อยละ 11  ในไตรมาสที่ 3 นี้ บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรวมจำนวน 10,422 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับปีต่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปใน 9 เดือนแรกของปี 2566 จำนวน 20,966 ล้านบาท ลดลงตามที่บริษัทคาดการณ์ที่ร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 326,483 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 ที่ร้อยละ 4.7 จากการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ครบกำหนด ทั้งนี้สินทรัพย์ลงทุนและเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97 ของสินทรัพย์รวม ในไตรมาสที่ 3 ปี  2566นี้ บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 645 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 จากไตรมาส 3 ปี 2565 และลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบไตรมาสที่แล้ว  ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR) ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 ที่ระดับร้อยละ 378

ในปี 2566 บริษัทยังคงดำเนินการตามทิศทางการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ใน 3 ปี คือ ปี 2565-2567 ในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ  ได้แก่

 มิติด้านสุขภาพ  ที่เน้นการบริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ (Prestige Health) แฮปปี้ เฮลธ์ (Happy Health) และ แวลู เฮลธ์ (Value Health) ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านสุขภาพ (Health Ecosystem)  ที่ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง BLA EveryCare บริการเสริมด้านสุขภาพบริษัทพัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมการดูแลทั้งในช่วงปกติ ช่วยรักษาตัว และช่วงพักฟื้น

 มิติด้านความมั่นคง เน้นตอบความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะแบบประกันประเภทสะสมทรัพย์และประกันควบการลงทุน สำหรับการวางแผนเพื่อเป้าหมายในชีวิตโดยมีที่ปรึกษาทางการเงินและระบบทำงานที่ตอบโจทย์เป้าหมายชัดเจน

มิติด้านดิจิทัล รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต โดยมีแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า BLA Happy Life App และ Bangkok Life GMC เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมได้สะดวกทุกสถานการณ์ ทุกที่ทุกเวลา อาทิ การชำระเบี้ย การดูข้อมูลกรมธรรม์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ  และการยื่นเคลมที่สามารถทำเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสิทธิประโยชน์ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นสำหรับลูกค้า

มิติด้านการขาย การให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของช่องทางขายซึ่งจะเน้นการพัฒนาและสร้างตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ ควบคู่กับการสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางธนาคารและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง และ มิติด้านความรับผิดต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ผ่านการให้ความรู้ทางการด้านเงินเพื่อวางแผนชีวิตให้มั่นคง ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและการให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยจิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย