PDJ ได้รับการประเมิน CGR “ดีเลิศ” 7 ปีซ้อน

PDJ ได้รับการประเมิน CGR “ดีเลิศ” 7 ปีซ้อน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ” ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คำนึงถึงสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ