SELIC คว้า 2 รางวัล Prime Minister’s Export Award 2023 สาขา Best Thai Brand และติดโผหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ต่อเนื่องปีที่ 3

SELIC คว้า 2 รางวัล Prime Minister’s Export Award 2023 สาขา Best Thai Brand และติดโผหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ต่อเนื่องปีที่ 3

นางสาวยุวดี  เอี่ยมสนธิทรัพย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2566 (Prime Minister’s Export Award 2023) ประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม หรือ Best Thai Brand ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเศรษฐา ทวีสิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

สำหรับรางวัลดังกล่าวถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนที่ประกอบ ธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับรางวัลรวมไปถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับรางวัลได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงทำให้ผู้นำเข้าและผู้ซื้อจากต่างประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ส่งออกของไทยที่ได้รับรางวัลในการผลิตสินค้าและบริการอีกด้วย

“รางวัล Prime Minister’s Export Award ที่บริษัทฯ ได้รับในปีนี้ ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม แสดงถึงความสามารถของแบรนด์ไทย ที่มีศักยภาพและภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาดส่งออก  ผลักดันการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก” นางสาวยุวดี กล่าว

นางสาวยุวดี   กล่าวเสริมว่า รางวัล PM’s Export Award ที่บริษัทได้รับในปีนี้ ยังสะท้อนถึงแบรนด์ที่มุ่งเน้นในด้านการสร้างแบรนด์โดยคำนึงถึงมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

นอกจากรางวัลข้างต้นนั้น SELIC ยังได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings ประจำปี พ.ศ.2566 อยู่ในระดับ “A” ซึ่งนับเป็นการติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน 3 ปีติดต่อกัน โดยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG สำหรับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน ปี 2566 นี้ สะท้อนการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่ SELIC ได้แสดงถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ในปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อ “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment)” เป็น “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” สำหรับการประเมิน SET ESG Ratings นี้ จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประเมินจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ครอบคลุมคำถามในมิติ ESG ประกอบด้วย Environmental, Social and Governance: ESG (สิ่งแวดล้อม, สังคมและธรรมาภิบาล) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทบทวนแบบประเมินทุกปีให้สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มด้านความยั่งยืน (Sustainability Trends) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ต้องมีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อยมากกว่า 50% ในแต่ละมิติ และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด