JAS ได้เปิดเผยข่าว ตลท. แจ้งธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน Jasif เสร็จสมบูรณ์

JAS ได้เปิดเผยข่าว ตลท. แจ้งธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน Jasif เสร็จสมบูรณ์

สืบเนื่องจากสารสนเทศของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด (“ACU”) ได้ด าเนินธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”) ที่ถือโดย ACU และหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอด แบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”) ที่ถือโดยบริษัทฯ ให้แก่กลุ่ม AWN เสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้มูลค่า จากธุรกรรมการขายสินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 32,420 ล้านบาทได้มีการปรับลดลง เหลือเป็น 28,371 ล้านบาท เนื่องจาก

1.)  มีการดำเนินการหักเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ธุรกรรมการจำหน่ายสินทรัพย์แล้ว เสร็จจ านวน 1,049 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้ โดยการแจ้งข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และใน เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (“EGM 1/2565”) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

2.)  มีการหักผลกระทบเชิงลบที่มีสาระสำาคัญ (Material Adverse Change – MAC) ทำให้มูลค่าจำหน่ายสินทรัพย์ถูกปรับลดลง จำนวน 3,000 ล้านบาท โดยเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญสรุปได้ดังนี้

2.1) นับตั้งแต่วันที่เข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจ าหน่ายสินทรัพย์กับบริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 (“บันทึกข้อตกลงฯ”) จนถึงปัจจุบัน ใช้เวลาทั้งสิ้นกว่า 1.5 ปี (เนื่องจากรอการอนุมัติการรวมกิจการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) และตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านในช่วง 1.5 ปีที่ผ่านมา ได้พบกับความท้าทายจากการแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรง โดยผู้ประกอบการต่างๆ ต่างพยายามรักษา และขยายฐานลูกค้าโดยการลงทุนในการอัปเกรดเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อ ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านความเร็วสูงและการเชื่อมต่อที่มั่นคง ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปรับปรุงหรือ ลงทุนกับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ทันท่วงที (รวมถึง TTTBB) ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการของลูกค้า และการสูญเสียส่วนแบ่งตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของ TTTBB อย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการแข่งขันที่รุนแรง ดังกล่าวแล้ว เทคโนโลยี xDSL ซึ่งใช้สายทองแดงกลายเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัย และไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ ของลูกค้าได้ทำให้ TTTBB ต้องหันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีไฟเบอร์แทน เนื่องจากเทคโนโลยีนี้สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า ซึ่งนำไปสู่การลดลงของรายได้จากการให้บริการด้วย xDSL อย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้ TTTBB จำเป็นต้องบันทึกการด้อยค่า (impairment) ของอุปกรณ์ xDSL ที่ใช้ในการให้บริการ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของหนี้สินของ TTTBB อันเนื่องมาจากการบันทึกค่าเสื่อมราคานี้

2.2)  เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านสฎหรับผู้บริโภค ทำให้ในปัจจุบัน TTTBB ไม่สามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้เท่ากับฐานลูกค้าที่ TTTBB มี ณ วันที่บริษัทฯ และ ACU ได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ มีผลกระทบต่อรายได้ของ TTTBB อย่างมีนัยสำคัญ

3.3)  แม้ว่าปัญหากระแสเงินสดของ TTTBB จะได้รับการแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF อนุมัติ การยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าในเดือนสิงหาคม 2566 แต่ปัญหาสภาพคล่องดังกล่าวก่อนเดือนสิงหาคม 2566 ส่งผลให้ TTTBB ต้องชำระดอกเบี้ย ค่าชดเชยและค่าปรับในจำนวนที่มีนัยสำคัญเนื่องจากการชำระหนี้ต่างๆ ล่าช้า

การปรับราคาจากผลกระทบเชิงลบที่มีสาระส าคัญดังกล่าว ถือเป็นข้อก าหนดและเงื่อนไขปกติทั่วไปในสัญญาซื้อขายหุ้นและ หน่วยลงทุน ซึ่งเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญดังกล่าว ส่งผลท าให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดข้อก าหนด และเงื่อนไขของสัญญาซื้อ ขายหุ้นและหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ไว้ตั้งแต่ ณ ขณะเข้าท าบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 และบริษัทฯ ได้ชี้แจง เหตุปรับราคาไว้ในเอกสารการประชุม EGM 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้น าเสนอในการประชุม EGM 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำงบการเงิน ที่สะท้อนสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ภายหลังการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น โดยคาดว่าน่าจะ แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566

หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะยังคงสานต่อความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (“AIS”) ซึ่งรวมถึงบริการ IPTV ที่ในช่วงแรกจะเป็นความร่วมมือทางธุรกิจระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการ 3 ปีรวมกันขั้นต่ำประมาณ 1,140 ล้านบาท

ภายหลังจากการโอนขายหุ้นและหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยอื่นๆ อาทิ การให้บริการ content ผ่านทางบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมี platform และสามารถเข้าถึง content ได้ ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจน ธุรกิจงานจัดหาออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และมิได้ หยุดการประกอบธุรกิจปกติของตนแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่เข้าข่ายมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือ หลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) และไม่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด