กระทรวงดิจิทัลฯ และ สคส. จัดประชุมมอบนโยบายเครือข่าย DPO เร่งดำเนินกลไกป้องกันเชิงรุก สกัดการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล หลัง 8 เดือน พบเหตุละเมิด 192 เรื่อง

กระทรวงดิจิทัลฯ และ สคส. จัดประชุมมอบนโยบายเครือข่าย DPO เร่งดำเนินกลไกป้องกันเชิงรุก สกัดการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล หลัง 8 เดือน พบเหตุละเมิด 192 เรื่อง

“กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจัดการประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) กลุ่มภาครัฐรวม 85 หน่วยงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจำนวนมาก เดินหน้ามอบนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการทำงานและสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาความมั่นคงปลอดภัยและป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดย สคส. ตอบรับนโยบายรัฐมนตรีฯ ในการดำเนินมาตรการป้องกันเชิงรุก ยกระดับความเข้มข้นของการดำเนินงานศูนย์ PDPC Eagle Eye ในการเฝ้าระวังเหตุละเมิด พบ 8 เดือนเจอเหตุละเมิด 192 เรื่อง สาเหตุหลักมาจากการเผยแพร่ข้อมูลประชาชนโดยไม่มีกระบวนการปกปิดข้อมูลที่สำคัญ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “รัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลฯ ให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชน โดยได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) กำกับดูแลหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เฝ้าระวังและป้องปรามไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลประชาชนจากหน่วยงานต่างๆ” นอกจากนี้ รัฐมนตรีได้สนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของ สคส. ในการส่งเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงผลักดันการพัฒนาด้านสร้างเครือข่าย DPO ที่เข้มแข็ง เพื่อทำให้เกิดกลไกที่จะช่วยให้กลุ่มของผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สามารถดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในด้านมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดหรือรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ ด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์จากกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลฯ มีนโยบายในเครื่องยนต์ที่ 2 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Safety and Security) โดยเน้นการป้องกันเชิงรุก จึงทำให้การสร้างเครือข่าย DPO เป็นกลไลสำคัญในการช่วยให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น DPO จึงเปรียบเสมือนเป็น ‘Super Hero’ ผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน’ ให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพและอันตรายต่าง ๆ