CPL จัดสัมมนา Go Beyond Sustainably ยกระดับองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

CPL จัดสัมมนา Go Beyond Sustainably ยกระดับองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL ผู้นำในอุตสาหกรรมฟอกหนังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมงานสัมมนา Go Beyond Sustainably ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการ และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน สังคมและชุมชน ตามหลักความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมฟอกหนัง ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานของลูกค้าชั้นนำในระดับโลกที่ปัจจุบัน ESG กลายเป็นกติกาสำคัญสำหรับการค้าและการลงทุน

ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เข้าร่วมบรรยาย ประกอบด้วย คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คุณสินีนาฏ แจ่มศรี ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ประธานบริหารความเสี่ยง บมจ.ซีพีแอล กรุ๊ป และคุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)