STA ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ระดับ AAA เตรียมพร้อมรองรับหลักเกณฑ์ EUDR ตอบรับเทรนด์โลก

STA ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ระดับ AAA เตรียมพร้อมรองรับหลักเกณฑ์ EUDR ตอบรับเทรนด์โลก

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (“STA” หรือ “บริษัทฯ”) ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings ปี 2566 ในระดับสูงสุด AAA” สาขา Agro & Food Industry  และเป็นปีที่ 9 ที่ติดอันดับหุ้นยั่งยืน (ชื่อเดิม THSI) ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งยางสีเขียว” มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดห่วงโซ่คุณค่า อีกทั้งเตรียมความพร้อมรับหลักเกณฑ์ EUDR ของสหภาพยุโรป ที่คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ภายในปี 2567 เพื่อเพิ่มโอกาสขายสินค้าในยุโรปและภูมิภาคอื่นๆ ที่อาจขยายหลักเกณฑ์ไปในอนาคต  

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับสูงสุด AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นปีที่ 9  ที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน”  ถือเป็นความภาคภูมิใจและสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยปัจจุบัน ESG Ratings เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่จะสร้างการยอมรับจากนักลงทุน และช่วยสร้างโอกาสให้บริษัทฯ เป็นที่สนใจจากผู้ลงทุนที่มีแนวคิดด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งยางสีเขียว” 

ทั้งนี้  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับหลักเกณฑ์ EU Deforestation-free Products Regulation หรือ EUDR ของสหภาพยุโรป ที่คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ภายในปี 2567 โดยจะมีผลครอบคลุมถึงการส่งออกยางธรรมชาติไปยังยุโรป ที่จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบต้องมาจากพื้นที่ปลอดการตัดไม้ทำลายป่าและไม่อยู่ในพื้นที่รุกล้ำป่าสงวน รวมถึงอาจขยายการบังคับใช้ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ในอนาคต สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรอย่างจริงจัง พร้อมทั้งได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Sri Trang Friends ให้มีฟังก์ชันเพื่อใช้ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของการเพาะปลูกยางของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง