SOLAR เล็งเพิ่มทุน PP 330 ล้านหุ้น ขาย “Enyorra Private Equity” เสริมฐานทุน 264 ลบ. ลุยขยายธุรกิจ ดันผลงานโตยาว

SOLAR เล็งเพิ่มทุน PP 330 ล้านหุ้น ขาย “Enyorra Private Equity” เสริมฐานทุน 264 ลบ. ลุยขยายธุรกิจ ดันผลงานโตยาว

บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) บอร์ดไฟเขียวเพิ่มทุน PP ไม่เกิน 330 ล้านหุ้น ขายกองทุนสิงคโปร์ “Enyorra Private Equity Pte.Ltd.,Singapore” ราคาหุ้นละ 0.80 บาท พร้อมชงผู้ถือหุ้น 18 ธ.ค.นี้ ฟากซีอีโอ “สิทธิชัย กฤชวิวรรธน์” เล็งนำเงินขยายลงทุนธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามแผน มั่นใจดันรายได้เติบโตมั่นคงในระยะยาว แย้มมีโอกาสกลับมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ส่งสัญญาณปี 67 เทิร์นอะราวด์เต็มสูบ

นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (SOLAR) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 330 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Enyorra Private Equity Pte.Ltd.,Singapore ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 0.80 บาท คาดได้รับเงินลงทุนราว 264 ล้านบาท

ทั้งนี้ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้ Enyorra Private Equity Pte.Ltd.,Singapore ถือหุ้นบริษัทฯ เป็นจำนวน 330,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 21.61% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

“การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 330 ล้านหุ้นให้กับ Enyorra Private Equity Pte.Ltd.,Singapore ในราคา 0.80 บาท/หุ้น คาดว่าจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งเสริมสร้างให้มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ทั้งในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์และธุรกิจ EPC รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนในธุรกิจพลังงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่พลังงานจากแสงอาทิตย์ เช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยลดภาระหนี้สินในการกู้ยืม และภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้อย่างมั่นคง รวมทั้งการกลับมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้โดยเร็วที่สุด”

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2566 บริษัทฯ พลิกมีกำไรสุทธิ 5.97 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 51.18 ล้านบาท และงวด 9 เดือนปี 2566 พลิกมีกำไรสุทธิ 166.16 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 137.67 ล้านบาท ทั้งนี้มีสาเหตุสาเหตุหลักมาการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า เนื่องจากการประเมินราคาทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน