“KJL” ร่วมงาน KCS Corporate Access x mai snapshot 2023

“KJL” ร่วมงาน KCS Corporate Access x mai snapshot 2023

นายเกษมสันต์ สุจิวโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายพงศกร ประเวศวัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชนหรือ KJL พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมนำเสนอข้อมูลธุรกิจ ในงาน KCS Corporate Access x mai snapshot 2023 จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (KCS) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีนางวราลักษณ์ พฤฒิวนมงคล กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร KCS และผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้การต้อนรับ ณ Convention Center อาคารไทยวา ถนนสาทรใต้